2016 Yılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyet raporu

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Seferihisar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve

uygulamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Seferihisar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer personelin

görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.

Faaliyet raporunun devamı için tıklayınız