Afet İşleri Müdürlüğü

Anasayfa / Haberler / Afet İşleri Müdürlüğü

Afet İşleri Müdürlüğü

 

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç

Bu yönetmeliğin amacı Afet İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla,  çalışma  usul  ve  esaslarını  belirleyerek,  hizmetlerinin  daha  etkin  ve  verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Madde 2 – Kapsam

Bu yönetmelik Afet İşleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Madde 3 -Dayanaklar

Bu yönetmelik yürürlükteki 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü  görevlerini  aşağıdaki kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütür.

I-Kanunlar:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 3. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
 4. 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
 5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
 6. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 7. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

II-Yönetmelikler:

 1. Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 2. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 3. İşyerlerinde Afet ve Acil Durumlara İlişkin Yönetmelik
 4. Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespitine İlişkin Yönetmelik
 5. Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği
 6. Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik
 7. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 8. Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği
 9. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
 10. Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği

III-Tüzükler:

 1. Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü
 2. Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü

IV-Yönergeler:

 1. İl – İlçe Kaynak Sayım Yönergesi
 2. Tatbikatlar Yönergesi

Madde 4 -Tanımlar

Bu yönetmelikte uygulamasında;

Bakanlık (1); Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı,

Bakanlık (2); İçişleri Bakanlığı’nı,

İl Müdürlüğü; İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü,

AFAD; Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nı,

İzmir AFAD; Antalya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’nü,

Belediye; Seferihisar  Belediyesi’ni,

Başkanlık; Seferihisar Belediye Başkanlığı’nı,

Müdürlük; Afet İşleri Müdürlüğü’nü,

Harcama Yetkilisi; Bölüm Müdürünü, gerçekleştirme görevlisi müdürün tanımladığı kişiyi,

Harcama Talimatı; Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi,

Gerçekleştirme Görevlisi; Harcama talimatı üzerine,  işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim  almaya  ilişkin  işlemlerin  yapılması,  belgelendirmesi  ve  ödeme  için  gerekli  belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi,

SAK: Seferihisar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibini,

Afet: Seferihisar  İlçesinde ve Türkiye çapında meydana gelebilecek, can ve mal kaybına yol açabilecek her türlü deprem, sel, heyelan, yangın, fırtına, hortum, çığ, yıldırım düşmesi vb. gibi doğa olaylarını ifade eder.

TAMP: (Türkiye Afet Müdahale Planı); Afet ve Acil Durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma  grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası  ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, Afet ve Acil Durumlara müdahalede görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar. TAMP ile entegre planlama yaklaşımı ve modüler yapısıyla afet sırasındaki operasyon risklerini en aza indirecek bir sistem kurgulanmıştır.

AYDES: Afet Yönetimi Destek Sistemini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat                                         

Madde 5 – (1) 09.04.2023  tarihli  ve  32158  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  kapsamanda  C-8  grubu  olan  belediyemizde, “zorunlu müdürlük” olarak teşkil edilmesi öngörülen “Afet İşleri Müdürlüğü” , Seferihisar  Belediye Meclisi’nin 03.05.2023  tarihli  ve 55 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 • Afet İşleri Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü;

 • Müdür
 • Amir

2.1- İdari İşler ve Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi

2.2- Arama Kurtarma Ekibi

Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerek duyulması halinde aşağıda sayılan birimler oluşturulabilir. Bu birimlere ait yetki ve sorumluluklar birimin oluşturulmasının ardından iş bu Yönetmelikte yapılacak bir güncelleme ile ayrıca belirlenecektir.

2.3- Risk Azaltma Birimi

2.4- Eğitim ve Planlama  Birimi

2.5- Zarar Azaltma ve İyileştirme Birimi

MÜDÜR
AMİR
İdari İşler  ve

Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi

Arama ve Kurtarma Ekibi

 

Risk Azaltma Birimi

– Eğitim ve Planlama Birimi

– Zarar Azaltma ve İyileştirme Birimi

 

 

     Şekil -1: Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Teşkilat Şeması

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 6 –Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Afet İşleri Müdürlüğünün öncelikli görevi, Afet ve Acil Durumlara ilişkin Planlamaları ve organizasyonları gerçekleştirmek, bununla birlikte ihtiyaç duyulması durumunda bu planların durum şart ve koşullara göre yeniden güncellemelerinin sağlayarak ve ilçede yaşamakta olan halkın “Afetlere Hazırlıklı ve Dayanıklı Kılmak” için gerekli çalışmaları  yapmaktır. Müdürlük bu çalışmaları aşağıda sayılan ana maddeler kapsamında mutlak bir planlama ile yürütür.

6- (1) Müdürlüğün Afet ve Acil Durumlar  Öncesindeki Görevleri

 • Önleme
 • Eğitim, Bilgilendirme ve Bilinçlendirme
 • Hazırlık
 • Zarar Azaltma

Afet İşleri Müdürlüğü Afet ve Acil Durumlar Öncesinde;

 1. Afetlerin önlenmesi, zararların ortadan kaldırılması veya azaltılması için gerekli önlemlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, kısa ve uzun vadeli planların hazırlanması, çalışmalar yapılması ve bilgi bankalarının kurulmasına yönelik konularda işbirliği
 2. Seferihisar Belediyesi sınırları içerisinde öncelikli afet risklerinin belirlenip bu çerçevede; Afet Planı, Afet Yönetimi Stratejik Planı planlamaları hazırlar/hazırlatır.
 3. Oluşturulan Afet Planı kapsamında, Seferihisar Belediyesi’nin afet ve risk yönetim stratejisi ve eylem planlarını belirler, bu eylem planlarının uygulanması için İzmir Valiliği, İzmir AFAD, diğer ilçe belediyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları vb. kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlar.
 4. Seferihisar ilçe sınırları içerisinde kentsel risklerin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında ilgili müdürlükler ve kamu kurumları ile çalışmalar yapar veya yaptırır.
 5. Her türlü doğal afetlere ilişkin afet bilincinin gelişmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde, panel, bilgi şöleni, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenler, varsa düzenlenen etkinliklere katılım sağlar, afetlerle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitici materyal hazırlar, afet konusunda bölge halkını bilinçlendirici ve uyarıcı çeşitli aktiviteler organize
 6. Afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi ve koordinasyonun tek bir merkezden sağlanabilmesi için müdahale kapasitesi olan kurum ve kuruluşlarla başkanlık makamın onayı ile protokol
 7. Merkezi düzeyde afet ve acil durum yönetimi ile ilgili planların hazırlanması, geliştirilmesi çalışmalarına ve tatbikatlara katılır.
 8. Seferihisar’da yaşayan vatandaşların ve Seferihisar Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşların gerekli afet bilincine kavuşması için Afet İşleri Müdürlüğüne Bağlı Seferihisar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi arama kurtarma ekibi eğitmenleri tarafından, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları (eğitim, seminer, tatbikat, broşür, yayın vb.) yürütür.

ı-  Seferihisar Belediyesi hizmet binalarında ve hizmetlerin yürütüldüğü birim, ofis ve odalarda Afet ve Acil Durum yönetimine ilişkin kontrol ve denetiminin yapar, ilgili müdürlüklere varsa eksiklikler hakkında bilgi verir, konuya ilişkin hazırladığı raporları idare ve ilgili müdürlüklere göndererek gerekli tedbirlerinin aldırır.

 1. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulmuş, tüm Yerel Düzey Çalışma Operasyon Gruplarının takip ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirir, bu grupların çalışma, toplantı ve etkinliklerine katılır, katkı verir.
 2. Belediyenin Afet ve Acil Durum Planlarını yapar, güncellemek takibini yapar.
 3. Belediyenin Sivil Savunma Planlarını yapar, güncellemek takibini yapar.
 4. Belediyenin Sabotajlara Karşı Koruma Planlarını yapar, güncellemek takibini yapar.
 5. Belediye Başkanlığına ait hizmet bina ve birimlerinin Afet ve Acil Durum Planlarını hazırlar, bu binaların Afet ve Acil Durumlara (Deprem, Yangın, Sel, vb.) karşı önlemlerini alınmasını sağlar.
 6. Belediye Başkanlığına ait hizmet bina ve birimlerinin yangın önlemleri kapsamında kullanılan Yangın Söndürme Cihazlarının (YSC), dolum, bakım ve takibini yapar.
 7. Belediye, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlar.
 8. İlçe Kaymakamlığı ile birlikte ilçede belirlenmiş olan “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları” ile ilgili planlama, güncelleme işlemlerini takip ederek gerekli organizasyon ve koordinasyonu sağlar.
 9. Mesleki ve gönüllü kuruluşlar ile afet ve acil durumlar hakkında her alanda işbirliği
 10. Ulusal ve Uluslararası gelişmeleri takip eder ve projeler geliştirir.
 11. Belediye personeli başta olmak üzere tüm ilçede Afet bilinci ve farkındalığı ile ilgili eğitim, toplantı ve tatbikatlar düzenler; broşür, afiş ve bilgilendirme çalışmaları yürütür.
 12. Afet İşleri ile ilgili resmi ve bürokratik diğer iş ve işlemleri yürütür.
 13. Bakanlığın yönetmelik, emir  ve  talimatları  ile İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum  Müdürlüğü  (İzmir AFAD)  tarafından  belirlenen  standartlar  çerçevesinde  Belediye Arama ve Kurtarma Ekibi (SAK) personelinin eğitim, teşkilat, teçhizat, kişisel donanım ve sertifikasyon işlemlerini tamamlayarak ekibin, olası bir Afet ve Acil Duruma sürekli olarak hazır halde tutulmasını sağlar.
 14. Bünyesinde kurulu olan “Seferihisar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (SAK) nin akreditasyon dahil tüm resmi ve bürokratik iş ve işlemlerini takip eder; eğitim, toplantı ve tatbikatlarını  organize ve koordine eder.
 15. Diğer Sivil Savunma Hizmetlerini icra eder.

6- (2) Müdürlüğün Afet  ve Acil Durumlar Esnasındaki Görevleri

 • Müdahale

Afet İşleri Müdürlüğü Afet ve Acil Durumlar Esnasında;

 1. Ulusal veya Uluslararası alanda meydana gelebilecek olası bir afet ve acil durum halinde, İzmir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve İzmir Valiliğinden alınan talimatlar doğrultusunda hareket etmek, arama ve kurtarma çalışmalarına gerekli araç-gereç ve personel desteği
 2. İzmir il sınırları içerisinde veya ülkemizin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek bir afette İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, “Seferihisar Belediyesi Afet işleri Müdürlüğüne bağlı SEFERİHİSAR BELEDİYESİ ARAMA VE KURTARMA EKİBİ (SAK), afetle mücadele ve arama kurtarma faaliyetlerine katılarak ilimizin ve belediyemizin temsil edilmesi görevlerini üstlenir.
 3. Gerekli hallerde afet bölgesinde geçici komuta merkezi oluşturmasında destek sağlar.
 4. İzmir il sınırları içerisinde bir afetin yaşanması durumunda, İzmir İl Afet ve Acil durum müdürlüğü koordine halinde; Seferihisar Belediyesine bağlı tüm müdürlüklerin envanterinde bulunan iş makineleri, araç ve ekipmanlar, afet süresince Afet İşleri Müdürlüğüne tahsis edilir.
 5. Yurt içinde olası bir afet durumunda AFAD tarafından belirlenecek afet durum seviyesine göre Seferihisar Belediyesi bünyesinde yer alan araç, ekipman ve iş makinelerinin Seferihisar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibine tahsis edilmesi ve Seferihisar Belediyesi bünyesinde görev alan başta sağlık ve teknik olmak üzere nitelikli personeller afet süresince Afet İşleri Müdürlüğünde görevlendirilebilir.
 6. Kent yangınlarında ihtiyaç halinde İtfaiye Teşkilatına, Orman Yangınlarında ihtiyaç halinde Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatına destek
 7. İl dışında meydana gelen afet ve acil durumlara Belediye Başkanının talimatıyla gönderilen yardım destek ekiplerini; araç, gereç ve malzeme desteği sağlayarak koordine
 8. Seferihisar Belediyesi koordinasyonunda toplanan insani yardım malzemelerinin sevk edilmesini sağlar.
 9. Afet ve Acil Durumları ile ilgili bilgilerin toplanması, başkanlık makamı, kamuoyuna ve ilgili kurumlara aktarılması, üst makamlara brifing
 10. İl dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda, ulusal ve Uluslararası gönüllü kurum ve kuruluşların afet bölgesine gönderilmek üzere Seferihisar Belediyesine gönderdiği yardımları, Afet Yönetim Merkezine yönlendirir.

 

6- (3) Müdürlüğün Afet ve Acil Durumlar Sonrasındaki Görevleri

 • İyileştirme

Afet İşleri Müdürlüğü Afet ve Acil Durumlar  Sonrasında;

 1. Afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesinin ardından ihtiyaçların belirlenmesi, ilk yardım, tedavi, tahliye, barınma, yiyecek, içecek, giyecek, yakacak temini, güvenlik, çevre sağlığı, hasar tespiti ve enkaz kaldırılması çalışmalarına katılma gibi iş ve işlemlere destek vermek,
 2. Afet ve acil durum bölgesinde gerekli incelemeleri yaparak, yapılabilecek yardım ve iyileştirme çalışmalarına katılmak,
 3. Afet ve Acil Durum sonrasında nedenleri, sonuçları ve yapılması gerekenler hakkında rapor düzenlemek ve gerekli görülmesi durumunda raporu üst makamlara sunmak.

Madde 7 – Personel Yapısı

Müdürlükte uygun nitelik ve sayıda memur, kadrolu işçi, geçici işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel görev yapabilir.

Madde 8 – Organizasyon Yapısı

 1. Afet İşleri Müdürlüğü; üst yönetici olarak doğrudan Belediye Başkanına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.
 2. Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.
 3. Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.
 4. Afet İşleri Müdürü, hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

Müdür, Amir ve Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9 – Afet İşleri Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Afet İşleri Müdürü temelde , Belediye ile ilçe ve il bünyesindeki tüm yetkili kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasından ve Afet ve Acil Durumlar ile ilgili afet öncesi, esnası ve sonrasındaki organizasyonundan sorumludur. Bunun yanında;

 

 1. TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) Yerel Düzey Operasyon Çalışma Gruplarının ilçe dahilindeki tüm resmi ve bürokratik iş ve işlemlerini takip etmek, operasyon planlarında talep edilen yıllık güncellemelerinin yapılıp AYDES’e işlenmesini sağlar.
 2. Afet İşleri ile ilgili tüm bürokratik ve resmi iş ve işlemlerin takibini yapar ve yaptırır.
 3. Belediyenin Afet İşleri ile ilgili tüm planlarının takip ve güncellemelerini yapar, yaptırır.
 4. Afet İşleri ile ilgili başta belediye personeli olmak üzere ilçede yaşayan tüm vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını organize ve koordine eder.
 5. Görev süresi içinde, ilçe Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları Genel Sorumlusu olarak, Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından belirlenerek, il valiliği tarafından tebliği yapılan görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 6. Talep edilmesi durumunda, TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) Yerel Düzey Operasyon Çalışma Gruplarının ilçe, il ve ülke çapında gerçekleştireceği tüm eğitim, toplantı, tatbikat, çalışma ve organizasyonlarında Belediyeyi temsil eder, çalışmalara imkan ve kabiliyetleri oranında katkı sunar.
 7. İlçede meydana gelebilecek olası bir Afet ve Acil Durum sonrası belediyenin ilgili birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar, kurumun “Afet ve Acil Durum Koordinatör Yardımcısı” sıfatı ile Belediye Başkanına çalışmalarında yardımcı olur.
 8. Doğal üyesi olduğu Belediye Arama ve Kurtarma Ekibi (SAK) nin, idari işlerini yürütür, ekibin eğitim, toplantı ve tatbikatlarını organize ve koordine eder.
 9. Belediye Başkanlığına ait hizmet bina ve birimlerinde Afet ve Acil Durumlara ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını sağlar; konuyla ilgili eğitim, toplantı ve tatbikatlar düzenler ve icrasını organize eder.
 10. Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Sivil Savunma ile ilgili diğer görevleri ifa eder.
 11. Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri sağlar.
 12. Müdürlüğün faaliyet alanları içerisinden gelen çeşitli dilek, talep ve şikayetlerini inceleyerek gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatır / başlattırır, takip ederek ilgili kişi/birimlere geri  bildirimde bulunulmasını sağlar.
 13. Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlar ya da hazırlanmasını temin ederek onaylar.
 14. Yüklenici firmalardan temin edilen ürün ya da hizmetlerde herhangi bir aksaklık olması durumunda ilgili firma ile görüşerek / görüşülmesini sağlayarak gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip ve koordine eder.
 15. Stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın / cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlar.
 16. Müdürlük ile ilgili kuruluş içi / dışı denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur ve denetim raporuna göre gerekli düzeltici faaliyet planını hazırlar.
 17. Sorumluluğu altındaki tüm iş ve personeli denetler, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurar.
 18. Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izler.
 19. Harcama yetkilisi olarak, hiyerarşik olarak kendisine en yakın personel arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir ve bunu da Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne resmi yazı ile bildirir.
 20. Harcama Yetkilisi sıfatıyla, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.
 21. İlgili yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirleme, taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 22. Personelin fazla mesai, izin, ödül ve özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri takip ve kontrol ederek, Başkanlık Makamına, Belediye Encümenine ve Belediye Meclisine resmi yazı ile bildirir.
 23. Müdürlüğe bağlı birimleri oluşturarak bunların donatımını, eğitimini ve denetimini yaptırır,
 24. Yıllık çalışma planını hazırlar,
 25. Yıllık ödenek ihtiyacını belirler,
 26. Genel bütçe ve acil yardım ödeneği harcamaları kapsamında kendilerine verilen görevleri yapar,
 27. İhtiyaçların zamanında giderilmesine yönelik iş ve işlemleri takip eder,
 28. Mevzuata uygun olarak personelin disiplin amirliğini yapar,
 29. Personelin ödül, ceza ve izinleri için teklifte bulunur,
 30. Arama ve kurtarma alanında görev yapan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlar.

 

Madde 10 – Amirin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Müdürlüğe bağlı alt birimleri yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel görevde  bulunmasını sağlar,
 2. Gelen giden evrakı incelemek ve ilgili alt birim sorumlularına sevk edilenlerin sonuçlarını takip eder.
 3. Müdürlüğün kurumlar ve müdürlükler arası yazışmalarını yapmak, bilgi alışverişinde bulunur ve koordinasyonu sağlar.
 4. Müdürlük personelinin göreve devam ve devamsızlık konularını takip eder.
 5. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden müdüre karşı sorumludur.
 6. İdari ve mevzuat değişimlerini takip eder.
 7. Afet ve Acil Durumlarda müdahaleyi idari amirleri kontrolünde koordine eder, mevcut durum hakkında raporlar hazırlar.
 8. Afet ve Acil Durumlar öncesi, esnası ve sonrasında, konuyla ilgili diğer tüm kurumlar ile koordinasyon ve organizasyonu takip etmek, aldığı emirler doğrultusunda koordinasyon ve organizasyona yardımcı olur.

 

Afet İşleri Müdürlüğü Bünyesindeki Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11 – İdari İşler ve Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi

 1. Afet İşleri Müdürlüğü personelinin özlük işlemlerini yürütmek,
 2. Müdürlüğün idari ve mali hizmetlerini yürütmek,
 3. Mali işler ile ilgili tahakkuk, kaynak yönetimi, satın alma işlemlerini yapmak ve yürütmek,
 4. Müdürlüğün insan kaynakları politikasını ve performans ölçütlerini belirlemek, idari hizmetlerini yürütmek, il içi ve il dışı görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 5. Genel evrak akışının takibi, gelen-giden evrak kaydı ve ilgili yerlere verilmesi ile telefon ve faks ile ilgili haberleşme iş ve işlemlerini yürütmek,
 6. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetin satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler ile bina, araç-gereç, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinesi ve cihazların bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. İşin özelliğine göre teknik personeli görevlendirmesi için teklifte bulunmak,
 7. Genel disiplini, düzeni, görevlilerin çalışmalarını denetlemek, görülen aksaklıkları giderici önlemler almak,
 8. Afet ve acil durum haberinin alınması durumunda, Arama Kurtarma Personellerine ivedilikle iletişim kurup meydana gelen afet ile ilgili bilgi vermek,
 9. Afet bölgesine gidecek olan ekiplerin, tüm hazırlıklarının kontrol edilip gerekli tüm hazırlıklarını yürütmek,
 10. Afet bölgesinde görev alacak olan arama kurtarma ekibinin iaşe ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
 11. Afet bölgesine gidecek olan arama kurtarma ekibine afet bölgesinin konumu, fiziki şartları, sosyal yapısı intikal planı ve alternatif ulaşım yollarının belirlenip raporlamak,
 12. Afet anında afet koordinasyon masası oluşturulup, yetkili kurumlarla irtibatın sağlanması ve arama kurtarma ekibine gerekli bilgi akışını sağlanmak,
 13. Afet ve acil durum anında afet bölgesinde görev alan Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma personelleri ile irtibat halinde kalıp, ihtiyaçlarının en kısa zamanda karşılanması, gerekli bilgi akışını sağlanmak ve kesintisiz iletişimi sürdürmek.

 

Madde 12 – Seferihisar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Arama Kurtarma  Birimi

 1. Ulusal veya Uluslararası alanda yaşanan bir afet ve acil durum sonrası İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından görev verilmesi durumunda, Afet ve Acil Durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunur,
 2. Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğüne bağlı Seferihisar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Arama ve kurtarma ekibinin, Acil durumlarda görevlendirilmesini Belediye Başkanı sağlar. Seferihisar Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi görev yerinde Valilik bünyesinde bulunan kriz yönetiminin sorumluluğunda görev
 3. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından görev verilmesi durumunda doğada arama kurtarma faaliyetlerinde bulunur,
 4. Seferihisar Belediyesi çağrı merkezine vatandaşlardan tarafından gelen acil çağrılara anında müdahale edip, sıkışma, kuyudan düşme, yüksekte mahsur kalma, acil durumlara müdahale eder,
 5. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı zamanlarda hazır kıta ekibi oluşturulur, bu ekip vatandaşlardan gelecek acil yardım çağrısına anında müdahale
 6. Kent yangınlarında ihtiyaç halinde itfaiye teşkilatına, orman yangınlarında ihtiyaç halinde Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatına destek

 

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ ARAMA VE KURTARMA EKİBİ  EKİP OLUŞUMU
ARAMA (2)
LOJİSTİK (3)
Planlama Görevlisi
Tıbbi Ekip Görevlisi
Üst Yönetici
Ulaştırma  Görevlisi
KURTARMA (9)
KURTARMA (9)
Lojistik Görevlisi
Tehlikeli Madde (Hazmat) Arama
Ekip Lider Yardımcısı
Ekip Lideri
MEDİKAL (1)
YÖNETİM (3)

 

Şekil – 2 : Seferihisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Oluşum Tablosu

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Müdürlüğün Çalışma Usul ve Esasları

Madde 13 – Müdürlüğün Çalışma Usul ve Esasları şunlardır.

 1. Afet İşleri Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı alt birimlerinde görev alan personeller olası bir Afet ve Acil Durumda bilgi toplama, hazırlıkların tamamlanması ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek adına 24 saat esasına göre vardiyalı sistemle görev alırlar.
 2. Vardiyalarda görev verilmeyen arama kurtarma personeli müdürlüğün ve ekibinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere günlük resmi mesai saatleri içerisinde görev
 3. Arama ve kurtarma personeli, afet ve acil durumlar ile tatbikatlarda ihtiyaç duyulması halinde mesai dışında da göreve çağrılabilir.
 4. Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma personelleri, İzmir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından görev verilmesi durumunda veya eğitim, konferans, davet, tatbikat, fuar vb. durumlar söz konusu olduğunda il dışı görevlerine gidebilir.
 5. Afet ve Acil Durumlarda arama ve kurtarma faaliyetleri için çalışma süresi en fazla 15 gündür. Valiliğin teklifi Başkanlığın onayı ile bu süre uzatılabilir.
 6. Göreve ara verilmesini gerektiren zorunlu hallerde geçen zaman (e) bendinde belirtilen süreye dâhil değildir.
 7. Afetlerde çalışma süresi AFAD tarafından
 8. Vardiya dışında, Afet ve Acil Durumlar dışında tatbikat ve eğitimlerde görevlendirilen haftalık çalışma saatini aşan arama kurtarma personelinin fazla çalışması kayıt altına alınır. Fazla çalışması kayıt altına alınan personel için, Başkanlık makamının uygun görmesi durumunda fazla çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
 9. Afet ve Acil Durumlardaki mesai dışı fazla çalışmalar ise yapılan çalışmanın niteliğine göre Afet İşleri Müdürlüğün tespitli teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile tüm ekip için toplu halde değerlendirilir.

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Denetim

Disiplin Gerektiren Haller

Madde 14 – Afet işleri müdürlüğüne ve müdürlüğe bağlı alt birimlerde görev alan personeller, aşağıda belirtilen hallerden hepsini veya bir kısmını gerçekleştirmesi durumunda Afet işleri müdürü tarafından yazılı olarak kınama cezası verilir. Kınama cezası alan personel başkanlık makamına bildirilir.

 1. İzmir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından görev verilmesi durumunda geçerli bir mazeret sunmadan göreve katılım sağlamaması halinde,
 2. İzmir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından katılımı zorunlu olan eğitimlere genel düzeni bozacak ve devamsızlık sorunu yaratacak düzeyde katılım sağlanmaması durumunda,
 3. Görev, eğitim, tatbikat, davet ve katılım alanlarında Seferihisar Belediyesi temsiliyetine ve kurum itibarına zarar verecek olumsuz davranışların sergilenmesi halinde,
 4. Müdürlük içerisinde genelin huzur ve sükûnetini bozacak, ast üst ilişkisi çerçevesinde idari amirine ve verilen emirlere karşı gelmek gibi davranışların sergilenmesi halinde,
 5. Afet İşleri Müdürlüğü tarafından, verilen görevlerin yerine getirilmemesi durumunda,
 6. Ekip gelişiminin ve nitelikli personel yetiştirme amacı güden eğitimlere katılım sağlamaması veya gerekli özverinin gösterilmediğine dair Afet İşleri Müdürünün veya amirinin kanaat getirmesi halinde.

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Denetim

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 15- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

      Madde 16- Seferihisar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin oluşum, teşkilat, görev ve disiplin hükümleri bu         yönetmelik hükümleri esas alınarak ayrı bir yönerge olarak hazırlanacaktır.

 

Yürürlük

      Madde 17- Bu yönetmelik Seferihisar Belediyesi Meclisi tarafından onaylanmasına müteakip, Seferihisar Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Seferihisar  Belediye Başkanı yürütür.