Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Anasayfa / Haberler / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BASIN BİRİMİ

Basın Müşavirliği’nin Hizmet ve Faaliyet Alanları
Seferihisar Belediyesi Basın Müşavirliği olarak görev tanımımız;

Basın ile ilgili olan kısmında Belediye ile basın kuruluşları arasında haber akışını sağlamak.

Her gün düzenli olarak yerel ve ulusal gazetelerde, internet haber sitelerinde ve televizyonlarda belediyemiz ile ilgili çıkan haberleri takip ederek arşivleme çalışmasını yürütmek.

Basın ve Belediye arasında ilişkilerin düzenlenmesi, Basın bültenlerinin hazırlaması, fotoğraf ve video görüntülerinin alınarak basın kuruluşlarına haber akışının sağlanması yoluyla belediyemiz haberlerinin yerel ve ulusal medyada yer alması sağlamak. İnternet sitemizin güncellenmesi ve kamuoyuna düzenli bilgi sağlanması için de haber akışı düzenli olarak Bilgi İşlem birimine iletilmek.

Halkla ilişkiler kısmında ise belediyemiz ve kamu bilgi sağlanması için de haber akışı düzenli olarak Bilgi İşlem birimine iletilmek. Halkla ilişkiler kısmında ise belediyemiz ve kamuoyu arasında sağlam bir köprü kurulması doğrultusunda ana yükümlülükler üstlenmekteyiz.
Belediye başkanımızın yetişemediği durumlarda aracı olmak sorun ve beklentileri iletmek, halkın içinde olmak insanları birebir dinlemek bizim görev kapsamımızdadır. Bunun yanı sıra markalaşan Seferihisar’ı daha geniş kitlelere ulaştırmak, tanıtmak bizim sorumluluğumuzdadır.

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

AMAÇ
MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

KAPSAM
MADDE 2: Bu yönetmelik Seferihisar Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görevleri ile Müdür, Gerçekleştirme Memuru ve diğer personelin görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.

DAYANAK
MADDE 3: Bu yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE 4:
Bu Yönetmelikte geçen;
(1) Belediye Başkanlığı: Seferihisar Belediye Başkanlığı’nı
(2) Başkan: Seferihisar Belediye Başkanı’nı
(3) Müdür: Bilgi İşlem Müdürü’nü
(4) Müdürlük: Bilgi işlem Müdürlüğü’nü
(5) Şef: Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde görevli şef
(6) Memur: Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde görevli memur personeli
(7) Büro Personeli: Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde görevli büro personelini ifade eder.

TEŞKİLAT VE BAĞLILIK
MADDE 5:

(1) Bilgi İşlem Müdürlüğü, Gerçekleştirme Memuru, Birim Sorumluları ve Büro Personeli’nden oluşur.
(2) Müdürlük Başkan’a bağlı olarak çalışır.
(3) Müdürlük;Bilgi İşlem müdürlüğünden oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

MADDE 6: Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görevi, Belediyenin her türden yazılı, sözlü, görsel Basın Kurumları ve halk ile ilişkilerle ilgili kanunlar ve iş bu yönetmeliğin kendisine verdiği vazife ve sorumluluklar sayesinde yürütülmesini sağlar.

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

(1) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemlerinde kurulu olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak,
(2) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
(3) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,
(4) Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere altyapıyı oluşturmak,
(5) Internet ve web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, Basın Biriminden ve diğer müdürlüklerden gelen içeriği web sitesine eklemek.
(6) Kişisel verilerin, diğer kurumlarca anlaşma çerçevesinde paylaşılmasını, kullanılmasını ve verilerin korunmasını sağlamak.
(7) Bilgisayar kullanıcılarından gelen hata ve problemleri takip edip ve çözüme kavuşturmak.
(8) Donanımdan kaynaklanan problemlerin çözülmesini sağlamak.
(9) Belediye verilerinin tutulduğu veritabanı yazılımının bakımı, devamlılığı, hatasız çalışması ve bilgilerin yedeklenmesi işlemlerini yapmak veya ihale yolu ile yaptırmak.
(10) Bilgisayar sistemine ait yedekleme yazılımının sorunsuz olarak çalışması için gerekli tedbirleri almak ve ihtiyaç halinde ilgili firmalardan destek alarak çözümünü sağlamak.
(11) Bilgisayar sisteminde bulunan işletim sistemleri, antivirüs yazılımı, uygulama yazılımları gibi temel programların kesintisiz ve güvenli olarak çalışmasını sağlamak,
(12) Akaryakıt istasyonlarındaki elektronik tankların ve sunucusunun bakımının yaptırılması,
(13) Güvenlik kameralarının haftalık periyodik kontrolünün yapılması,
(14) Personel Devam Kontrol Sisteminin bakımının ve merkezle bağlantılarının sağlanması,
(15) Elektronik Belge Yönetim Sistemi için (EBYS) kullanıcılara destek verilmesi,
(16) Araç Takip Sistemi’nin sağlıklı çalışması için yazılım ve donanım kontrolü Bilgi İşlem Birimi’nin görevleri arasındadır.

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ
MADDE 7: Bilgi İşlem Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı belediye kanununa dayanarak Belediye Başkanınca verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU
MADDE 8: Bu yönetmelik uyarınca verilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
MADDE 9:

(1) Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanına giren konuların Belediye Başkanı’ndan gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personel ile ilgili gerekli görevlendirmeleri yapar.
(2) Müdürlük yönetiminden tam yetkilidir.
(3) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
(4) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
(5) Müdürlüğün stratejik plan ve performans programını hazırlar.
(6) Müdür; görev ve çalışmalar yönünden Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.
(7) Müdürlüğün harcama yetkilisidir.
(8) Bilgi İşlem Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar.
(9) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamı’nca uygun görülen program doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
(10) Başkanlık makamına görüş bildirir.
(11) Müdürlük için gerekli personel ve diğer ihtiyaçlara ilişkin talepte bulunur.
(12) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde müdürlüğün tüm görevlerinin yerine getirilmesinden, Belediye Başkanına bağlı bulunduğu Başkan Yrd. ve mevzuat ile belirlenmiş makamlara karşı sorumludur.

PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
MADDE 10:

(11) Bilgi İşlem Sorumlusu Bilgi İşlem Müdürü’ne karşı sorumludur. Belediyemiz Bilgi İşleminde kullanılan teknik cihazlarla ilgili gelişmeleri takip etmek, bilgisayar sisteminin teknolojik olarak gelişmesini sağlamak, bilgisayar sistemindeki cihazların doğru kullanımları ile bakım ve işletilmesini sağlar.Bilgi İşlem Birimi Personelinden sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

BİRİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ
MADDE 11: Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bağlı birimler arasındaki işbirliği Müdür tarafından sağlanır.
Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
Müdür gereği için evrakları personele dağıtır.
Lüzum halinde halkın sorunlarını çözmek için diğer müdürlüklerle koordineli çalışma yapar.

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON
MADDE 12: Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve diğer Kamu Kuruluşları ile yapacağı yazışmalar müdür ve Belediye Başkanı’nın imzası ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

MADDE 13:

(1) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri, zimmeti altında bulunan eşyaların bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.
(2) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

MADDE 14: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren önceki, İzmir Seferihisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 15: Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Seferihisar Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2 inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.