Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2016 Yılı Faaliyet Raporu

2016 YILI FAALİYET RAPORU

MİSYON

Belediyemiz ile bağlı bağlı müdürlüklerin çalışmalarını, etkinliklerini kamuoyuna duyurmak ve karşılıklı iletişimini sağlamak amacıyla; Belediyemizin basınla ve halkla ilişkilerini düzenleyerek ulusal ve uluslararası tanıtımına destek olmak.Gelişmiş bilişim teknolojilerini yakından takip ederek, bu teknolojileri belediyemizde hızlı, dinamik bir şekilde ve diğer müdürlükler ile tam uyum, diyalog ve kordinasyon çerçevesinde sunmak; müdürlüklerin ihtiyaç duyacağı teknik desteği sağlamak suretiyle müdürlüklere yardımcı olmaktır.

VİZYON

Türkiye’deki belediyeler arasında bilişim altyapısı, kullanıcı memnuniyeti, düzenlenen etkinlikler, verilen servis kalitesi ve çeşitliliği bakımından en üst sıraya yerleşmek; dünyanın gelişmiş kentlerinin  bilgi-işlem merkezleri ile kıyaslanabilir kalite ve teknolojiye sahip olabilmektir Belediyemizin kurum kimliğini tanıtan, yerel ve ulusal basınla iletişim kanallarını daha da güçlendirmiş, alanındaki teknolojik ve akademik gelişmeleri izleyerek uygulamaya aktarabilen, çalışmalarıyla benzerlerine örnek olan bir müdürlük olmak.

MÜDÜRLÜK GÖREV VE TANIMI

 

 • Belediye yönetiminin izlediği politikanın halka benimsetilmesini, yapılan çalışmaların halka duyurulmasını, halkın belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesini sağlamak.
 • Belediye hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek.
 • Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak.
 • Belediye çalışmalarının kamuoyundaki etkilerinin değerlendirmesini yapmak.
 • Her türlü imkandan yararlanılarak, ilçemizin ekonomik, tarihsel, doğal, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı, bu amaç ve kapsamla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi veya düzenlenmiş olanlara katılınması, bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişilerin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve bunlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması, bu tür faaliyetlerin ilçemizde yapılmasının özendirilmesi, ödül verilmesi çalışmalarının yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerinin davet edilmesi ve ağırlanması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Seferihisar’ı yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için gerekli yayın, döküman ve malzemenin hazırlanması, satın alınması ve dağıtılması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak. Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak tanıtım faaliyetlerini düzenlemek.
 • Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
 • İŞKUR Hizmet Noktası ile işsizlere yönelik hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulabilmesine yardımcı olmak, ücretsiz kurslar düzenleyerek ilçe halkının katılımını en üst düzeye çıkarmak.Yani İş başvurularını internet üzerinden ilgili yerlere yönlendirmek ve Meslek Edindirme Kurslarına kayıt yaptırmak.
 • İş arayanların profiline uygun açık iş ilanlarını sorgulamak işe yönlendirmek.
 • İş arayanların iş başvurularını takip edip istihdama yardımcı olmak.
 • Basın yayın kuruluşları ile Belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlanması, bu konularda gerekli ilişkilerin sağlanması, koordinasyon yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek.
 • Basın bültenleri, ilan ve duyuruları hazırlamak, bunları ilgili kurumlara servis etmek, sonuçlarını takip etmek.
 • Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek belediyeyi ilgilendiren yayın, bilgi, haberler vb. hakkında Belediye Başkanına bilgi vermek.
 • Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak, arşiv oluşturmak ve materyalleri ihtiyaç duyan müdürlüğe vermek.
 • Periyodik veya periyodik olmayan belediye yayınları çıkartmak. Belediye web sayfasını yayınlamak. Web sayfasının güncel olmasını sağlamak.Bu yayınlar için gerekli olan hazırlıkları yapmak.
  • Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin belediye kurumsal kimliğine uygun tarzda tasarımının ve baskısının yapılmasını, uygulanmasını sağlamak, çalışmaları kontrol etmek.
  • Yazılı ve görsel basında, köşe yazarlarının ve belediye muhabirlerinin isim, adres ve telefon listelerini güncel halde bulundurmak.

  Bilgi İşlem Birimi

  • Donanım Hizmetleri
  • Yazılım Hizmetleri
  • Otomasyon Hizmetleri
  • İntranet ve İnternet Hizmetleri
  • Teknik Destek Hizmetleri
  • Kurum Arşiv İşleri ve Dosyalama Hizmetleri
  • Veri Kayıt, Kontrol ve Muhafaza Hizmetleri

  ANKET ÇALIŞMALARI

   2016 Yılında Uygulanan Anketler

   

  1. ATATÜRK CADDESİ TRAFİĞE KAPATILMASI ANKETİ

  Atatürk Caddesi’nin trafiğe kapatılması ile ilgili 10.06.2016 ve 13.06.2016 tarihlerinde hem vatandaşlara hem de esnafauygulanmış saha çalışmasıdır. Çalışmanın amacı Atatürk Caddesi’nin trafiğe kapatılması ve kapatılan kısmın güvenli yürüyüş alanı olarak kullanılması durumunda vatandaşların ve bulvar üzerinde işletmesi bulunan esnafın görüşlerinin ne olduğunun tespitini yapmaktır.Saha çalışması ilk test son test olacak şekilde iki aşamalı uygulanmıştır. İlk test Atatürk Caddesi’nin trafiğe kapatıldığı ilk gün 101 esnaf, 202 vatandaş olmak üzere 303 kişiye uygulanmıştır. İkincisi ise Atatürk Caddesi’nin trafiğe kapatıldığı 3.gün yine 101 esnaf, 202 vatandaş olmak üzere 303 kişiye uygulanmıştır. Anket toplamda 606 kişiye uygulanmıştır.

  1. SEFERİHİSAR GENEL HALKKART ANKET

  Seferihisar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne Halkkart başvurusu için gelen vatandaşların evlerine gidilerek yapılan sosyoekonomik tarama çalışmasıdır. Çalışma 2016 yılı mayıs ayını kapsayan süre içerisinde yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı Seferihisar’da yaşayan ve halkkart talebi ile belediyemize başvuran vatandaşlarının hane ve hanehalkı bilgilerine ulaşmak, ulaşılan bu bilgiler doğrultusunda genellenebilir ölçülerde sosyoekonomik ve demografik harita çıkarabilmektir. Yapılan bu çalışma sonucunda 292 haneye ve bu hanelerde yaşamakta olan tüm hanehalkına ait bilgilere ulaşılmıştır. Ulaşılan bilgiler; cinsiyet dağılımı, mahalle dağılımı, doğum yeri bilgisi, yaş grubu, medeni durum, sosyal güvence bilgisi, çalışma durumu bilgisi ve Seferihisar’da yaşama süresi bilgilerini kapsamaktadır.

  1. SEFERİHİSAR BELEDİYESİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

  2011 yılından itibaren periyodik aralıklarla yapılan personel memnuniyet anketi Seferihisar Belediyesi çalışanlarına uygulanan bir anket çalışmasıdır. Bu anket çalışmasının amacı “Kurum İçi İletişim”, “Birim İçinde Uyum Ve Tatmin”, “Fiziksel Bağlamda Çalışma Ortamı”, “Sosyal Bağlamda Çalışma Ortamı”, “Yönetim Şekli, Karar Alma Ve Katılım”, “Yöneticilerle İlişkiler”, “Ödüllendirme Ve Motivasyon”, “Genel Memnuniyet” başlıkları altında belediye personelinin memnuniyet düzeyini ve bu başlıklarla ilgili genel görüşlerini ortaya çıkarmak, olası sorunların tespitini sağlamak ve yine bu olası sorunların tespiti halinde çözüm önerileri

  sunabilmektir. 2016 yılı içerisinden 3 kez yapılan Personel Memnuniyet Anketi ortalama 430 personele ulaştırılmıştır.

  1. SIĞACIK-KALEİÇİ SAHA ÇALIŞMASI

  17 Nisan 2016 Pazar günü Sığacık’ta Sığacık ve Kaleiçi pazarını ziyarete gelmiş kişilerle saha çalışması uygulanmıştır.Uygulanan bu çalışmanın amacı pazar günleri Sığacık Kaleiçi’nde kurulan halk pazarın cumartesi günleri de kurulması halinde ziyaretçiler tarafından aynı ilgi ile karşılanıp karşılanmayacağının tespitidir.Saha çalışmasının uygulanması için oluşturulan anket formu 3’lü Likert Ölçeği üzerine kurulu ifadelerden, kapalı uçlu kişisel değerlendirme sorularından ve ek kısmından oluşmaktadır.Çalışma, saha çalışmacıları tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile Sığacık genelinde uygulanmıştır.Çalışma sonucunda 441 görüşmeciye ulaşıldığı tespit edilmiştir.

  5.VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ

  Vatandaş memnuniyet anketi,belediyeye hizmet talebi ile gelen vatandaşların belediye birimlerinin verdiği hizmetleri başarı kriterine göre değerlendirmeleri için hazırlanmıştır. Vatandaş memnuniyet anketi her gün en az 10 vatandaşa uygulanmaktadır.Anketin uygulanma ve raporlama süreci aşağıdaki gibidir.

  • Vatandaşlar birimlerin verdiği hizmetlere “Başarılı”, “Kısmen başarılı”, “Başarısız”, “Fikrim yok” ifadelerinden uygun olanı işaretleyerek değer vermektedir.
  • Uygulanan anketler aylık periyodlarla uygun istatistik programına (SPSS) kodlanmaktadır.
  • Girilen bu kodların ardından veri çekme yöntemi ile vatandaşların belediye birimlerini değerlendirmeleri hakkındaki grafikler elde edilip raporlama süreci tamamlanmaktadır.BASIN
   BASIN YANSIMALARI GENEL TABLOSU
   Temel Göstergeler – Basın
   Firma Adı Sıra No Haber Adet % Sıra No Tiraj % Sıra No St x Cm % Sıra No Reklam Eşdeğer ($) % Sıra No Erişim %
   TUNÇ SOYER 1 1.308 58,0 1 34.048.192 63,3 1 152.312 58,9 1 2.796.982 64,5 1 105.002.898 62,9
   SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 2 947 42,0 2 19.729.279 36,7 2 106.200 41,1 2 1.540.638 35,5 2 62.013.081 37,1
   TOPLAM   2.255 100   53.777.471 100   258.512 100   4.337.620 100   167.015.979 100

    

    

    

   BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

   .

    

   ‘Halka Ücretsiz İnternet Hizmeti”

   Seferihisar Belediyesi internet bağlantısını ücretsiz olarak halka açtı.Seferihisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “halka ücretsiz internet hizmeti” uygulaması Seferihisar merkez, Sığacık merkez ve Ürkmez Merkez’de ücretsiz olarak kullanılmaya başlandı.

   Seferihisar Belediyesi ağına bağlanmak isteyen kullanıcılar, ekrana gelen yönlendirme butonları sayesinde kullanıcı bilgilerini sms yoluyla alabilecek.10 gün boyunca kullanacakları internet, verilen süre sonunda yeni bir kullanıcı adı ve şifreyle tekrar yenilenecek.

   ”Kent Bilgi Ekranları ve Mobil Uygulama”

   İZKA’dan alınan hibeyle kentin çeşitli noktalarına ve köylere kent bilgi ekranları kurulmuştur.Seferihisar Belediyesi toplam bütçenin %70,’i olan 728.226,56 TL hibe almaya hak kazanmıştır.

   Uygulamaya başlanan projeyle kentin 8 ayrı noktasına Kiosk’lar yerleştirildi.Seferihisar merkez, Turgut, Gödence, Doğanbey, Akarca, Sığacık, Ulamış ve Ürkmez’e konulan kent bilgi ekranları hem Seferihisar’da yaşayanlar hem de ilçeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin kullanacağı şekilde ayarlandı.Kiosk’ların bir bölümü ilçe merkezine uzak köylere yerleştirildi ve bu sayede köylülere ilçe merkezine gelmeden köylerinde işlemlerini yapabilme imkanı sağlandı.

   Kent bilgi ekranları içeriklerinde Belediye Başkanına mesaj gönderilebiliyor, belediyenin tamamlanmış ve yapımı devam eden projeleri incelenebiliyor, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne istek, şikayet, bilgi edinme, talep bildirimlerinde bulunulabiliyor. Belediyenin etkinliklerinin de görülebileceği ekranlarda, emlak rayiç değerleri sorgulanıp, vergi borçları kredi kartıyla ödenebiliyor.Belediye meclis kararlarının da görülebileceği ekranlarda, Seferihisar’a gelen ziyaretçiler de düşünüldü.İlçenin üyesi olduğu Cittaslow (Sakin Şehir) birliğiyle ilgili bilgiler alabilecek, ilçenin gezilip görülmesi gereken tarihi ve turistik yerler, fotoğraflarıyla incelenebilip ve harita sayesinde yol tarifleri alınabiliyor.Ayrıca ilçe genelinde bulunan kamu kurumları, sağlık kuruluşları, eczaneler, muhtarlıklar, kaymakamlık, karakol gibi önemli merkezlerin bilgilerini de kolayca ulaşılabilecek.

   ”Web Sitesi Yayınları”

   Basın servisinden gelen haberler ve yaptığımız işleri duyuran yılda 1452 içerik yayına alınarak daha sonrasında sosyal medyada paylaşım yapıldı.

    

    

   ”Seferihisar Belediyesi’nden Şeffaf Belediyecilik Örneği”

   Belediyenin kalem kalem gelir-gider tablosunu ve faaliyet raporunu ilçe çarşı meydanında bulunan led ekranda yayınlamaya başlamıştır. İhaleler ve Doğrudan temin  ilanları da Belediye web sitemizde yayınlamıştır.

   ”Etkinlik Habercisi Sms Sistemi”

   Etkinlik habercisi , vatandaşlarımızasms yöntemi ile yaptığımız işler, etkinlikler ve gerekli tüm duyuruları yapmamızı kolaylaştırarak hem insan gücü olmadan hem de daha düşük maliyetle çok daha fazla insana ulaşmamızı sağladık . Web sitesindeki etkinlik habercisi formu ve direk olarak belediyemize müracatla yılda 1723 kişiyi kayıt altına alıp haberdar ettik.Doğum günlerinde isimlerine mesaj atarak özel hissetmelerini sağladık.

   ” E-Belediye ödeme sistemi”

   Kurduğumuz e-belediye online ödeme sistemi ile mükelleflerimiz 2016 yılı içerisinde sistemimiz üzerinden 751.723.57 TL vergi ödemesini veznelerimize gelmeden online olarak gerçekleştirmiştir.

   ”Vakıfbank Şubelerde Ödeme Sistemi”

   Vakıfbank ile yaptığımız anlaşmayla vergi ödemelerini mükelleflerimiz şubelerden gerçekleştirebilmektedirler.

   ”Halkbank Şubelerde Ödeme Sistemi”

   Halkbank  ile yaptığımız anlaşmayla vergi ödemelerini mükelleflerimiz şubelerden gerçekleştirebilmektedirler.

    

   ”Borç Bilgilendirme Sms Sistemi”

   Kurduğumuz e-belediye online ödeme sistemi için bir sms kaydı veri tabanı oluşturduk.Bu veritabanına kayıt olan mükelleflerimize ödeme günü gelmeden, güncel borç bakiye tutarlarını gösteren hatırlatma mesajları gönderdik.Bu sayede yılda ortalama 3000 mükellefimiz borç hatırlatma servisimizden faydalanmış oldu.

    

   “ Belediye Bilgi Yönetim Sisteminde Oracle Forms Kullanımından Web Tabanlı Servis’e(dat.Net) Geçiş”

   Belediye bünyemizde kullandığımız Oracle forms tabanlı sistemden web tabanlı dat.net’e yer ve zamandan bağımsız olarak çalışmayı sağlayacak olan otomasyon sistemine geçiş yaptık.

   • Belediyemiz ek binası ve yazarlık okuluna adsl bağlantısı yapılmıştır..
   • Belediyemizde bulunan İP santrale ek kart takılarak abone sayısı arttırılmış olup kullanıcılara sabit telefon temini yapılmıştır.
   • Belediyemiz bünyesinde bulunan Türk Telekom adsl hatların yetersiz kaldığı noktalara paket değişikliği ve sabit numaralarda daha avantajlı konuşabilmek için tarife değişiklikleri yapılmıştır.
   • Belediyemiz bünyesinde bulunan yaklaşık 150 adet bilgisayarın bakım onarım ve teknik desteği sağlanmıştır.
   • Belediye bünyesinde bulunan yazıcıların bakım onarımı toner kartuş vb. tedariği gerçekleştirilmiştir.
   • Belediye birimlerinin kablolama çalışmaları yapılmış gereken yerlerde tesisat düzenlenmiştir.
   • Belediyemizde yaklaşık 150 adet bilgisayara donanımsal ve yazılımsal olarak müdahale gerçekleşmiştir.
   • 7 adet çok fonksiyonlu ortak kullanım yazıcısına, 26 adet çok fonksiyonlu ofis yazıcısına arıza ve toner değişimleri periyodik olarak yapılmıştır.
   • Dış müdürlüklere 10 adet Ip telefon kurulumu gerçekleşmiştir.
   • Belediyemiz bünyesinde farklı noktalarda bulunan 2 adet led ekranın bakım ve onarımı yapılmıştır.
   • Belediyemizde bulunan sunucular ve bilgisayarların elektirik kesintisine uğramaması için merkezi UPS (kesintisiz güç kaynağı) server odasına montajı yapılmıştır.
   • Belediyemiz bünyemizde kullanılan araçlarda bulunan takip cihazlarının bakımı periyodik olarak yapılmıştır.
   • Belediyemizde kullanılan şirket hatlarının tarife ve paketleri düzenli olarak kontrol edilmiştir
   • Emlak servisinde bulunan numaratör kurulumu yapılıp kullanıma açılıp takibi yapılmıştır.
   • Belediyemizde bulunan birimler ve müdürlüklerin kablolama işlemleri yapılmıştır.
   • Belediyemiz bünyesinde bulunan güvenlik kamera sistemlerinin periyodik olarak bakımları yapılıp, kontrol edilmiştir.
   • Belediyemiz işe başlayan personellerin yeni kart basımları, sisteme tanıtılması ve arızaların giderilmesi birimimiz tarafından sağlanmıştır.

   Halk kart projesi kapsamında bulunan işletmelere pos cihazları kurulup takipleri yapılmaktadır.

  • GRAFİK TASARIM 

   Görev, Yetki ve Sorumluluklar;                                                                                                 

    

   Seferihisar Belediyesi’nin tanıtım,duyuru ve etkinliklerinde kullanılmak üzere afiş, broşür,el ilanı,branda, davetiye, katalog, cam ve araç giydirme, led ekran, sosyal medya,slidervb.basılı ve elektronik ortamda kullanılacak olan tasarımları gelen briefler doğrultusunda hazırlamak. Tasarımı talep eden kişi, müdürümden yorum almak. Gelen yorumlar doğrultusunda çalışmaları revize edip baskı aşaması geçmek. Baskılar kendi yazıcımızdan basılacaksa basıp, kesimini, montajını yapmak, baskı merkezine yönlendirilecekse baskı hazırlığını yapıp çalışmayı yönlendirmek.Elektronik ortamda yayınlanacak tasarımlar ise onaylandıktan sonra yayınlamak.

    

   Grafikleri tasarım talebinde bulunan birim veya müdürlüğe tarafımdan verilen teknik bilgiler doğrultusunda olur yazıp Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne fiyat araştırması için gönderilmesinin sağlamak.Daha sonra Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yönlendirdiği firmayla görüşüp basım işini sağlamak.

    

   Belediyemiz bünyesinde bulunan gençlik merkezleri, topluluklar, kooperatifler, hediyelik ürünler, kadın emeği evlerinin de  tanıtımlarını yapmak. Kooperatiflerin tüm ürün ambalajlarını hazırlamak.

    

   2016 yılı içerisinde yapılan tasarımların yaklaşık adetleri aşağıdaki gibidir.

    

   2016YILINDA  YAPILAN TASARIMLAR
   AFİŞ 225
   DAVETİYE 168
   BRANDA 189
   BİLLBOARD 3
   KİTAPÇIK,BROŞÜR,KATALOG 78
   CAM VE ARAÇ GİYDİRME 418 m2
   LED EKRAN / SOSYAL MEDYA 346
   SLİDER 240
   KARKAS 5
   TABELA 79
   DİĞER 1123

    

   HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

   HİM  (HEMŞEHRİ İLETİŞİM MERKEZİ)

  • Birim Adı Zamanında Tamamlanan
   İşler
   Gecikmeli Tamamlanan
   İşler
   Devam Eden
   Gecikmeli İşler
   Devam Eden
   İşler
   Toplam
   PARK VE BAHÇELER BİRİMİ 21 74 0 95
   ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜLÜĞÜ 21 3 0 24
   MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 0 0 2
   NUMARATAJ 1 0 0 1
   TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 6 5 0 11
   KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 5 10 0 15
   TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 45 345 0 392
   HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 14 68 0 83
   ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 30 216 0 247
   İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 1 0 5
   ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 21 5 0 26
   DOĞANBEY ŞUBE 26 150 0 176
   FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 144 483 0 628
   İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 34 173 0 207
   ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 6 3 0 10
   VETERİNERLİK 13 1 0 14
     SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 1 0 0 1
   DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 25 9 0 35
   YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 42 59 0 102
   RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ 6 11 0 17
   EMLAK VEZNE 12 7 0 19

    

   BİMER

    

                    BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi)             Birim Genel Rapor
   Seçilen Kurum Birim : SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (65089026)
   Tarih : 01.01.2016 – 31.12.2016
   Başvuru Yoluna Göre Gelen Başvuru
   Başvuru Yolu Başvuru Sayısı
   İnternet 39
   Telefon 1
   Mektup 3
   TOPLAM 43
   Başvuru Tipine Göre Gelen Başvuru
   Başvuru Tipi Başvuru Sayısı
   Şikayet 24
   Görüş Öneri 1
   İstek 8
   İhbar 8
   Bilgi Edinme 2
   TOPLAM 43

    

   İŞKUR HİZMET NOKTASI İŞLEMLERİ
     ALINAN İŞ ARAYAN KAYDI SAYISI İŞ BAŞVURUSU İŞE YERLEŞTİRME KURS BAŞVURU SAYISI TYP BAŞVURU SAYISI TAZMİNAT/FON TALEP DİLEKÇESİ
           KAMU ÖZEL   KAMU ÖZEL       GİRİŞİ
   HİZMET NOKTASI K E TOP K E K E TOP K E K E TOP      
   ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ******** 0 0 0 0 5 2 15 22 0 0 0 0 0 0 0 1101
   BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 19 19 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
   BAYRAKLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 97 76 173 0 0 201 321 522 0 0 7 7 14 0 0 0
   BERGAMA BELEDİYE BŞK.*** 688 628 1316 0 11 10 15 36 0 0 0 1 1 3 628 1451
   BEYDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 25 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 52
   BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  ***  YAZI İŞL.MD. 0 0 0 0 0 11 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0
   DİKİLİ BELEDİYESİ EKMEK FABRİKASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
   FOÇA BELEDİYE BŞK 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI *** 107 50 157 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 9
   KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 8 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25
   KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 465 539 1004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1946
   KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 50 68 118 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 133
   MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI*** 3 3 6 0 0 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 2
   MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 509 697 1206 28 150 843 852 1873 27 140 0 0 167 39 0 1637
   SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 137 102 239 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 4 2 338
   SELÇUK BELEDİYE** BAŞKANLIĞI 342 280 622 1 1 86 8 96 0 0 1 0 1 10 103 940
   URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI * 437 309 746 1 1 16 9 27 0 0 0 0 0 6 0 779
   ÖDEMİŞ BELEDİYE** BAŞKANLIĞI 507 531 1038 0 11 13 8 32 0 2 0 1 3 111 161 1007
     3383 3339 6722 30 180 1193 1249 2652 27 142 8 9 186 175 932 9529

    

   İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

   Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

   Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

   İnanç KARABULUT                                                                                 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü