Menü
Duyurular

 

DuyuruBaşlangıç TarihiBitiş TarihiDuyuru Eki
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 158 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu, 159 ada 1 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar
Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan, 20 nolu imar planı uygulaması,
Belediyemiz Encümeninin 21.08.2019 tarih ve 890 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
Encümeninin 26.09.2019 tarih 01.1217 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
15.10.202015.11.2020DOSYAYI İNDİR
İmar Kanununun 18. madde uygulaması 5216 Sayılı Yasa gereği onanmış olup, imar uygulaması 30.09.2020 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar
Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
01.10.202001.11.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz Payamlı Mahallesi 10, 1012, 1013, 1024, 1459, 1460 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan, 25/03/2020 tarih 284 sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216 sayılı yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 03/09/2020 tarih 01.985 sayılı kararı ile onaylanmıştır.30.09.202030.10.2020DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mahallesi Sakızağacı
Mevkii, 4571-4796 numaralı parseller (26 adet parsel) ve çevresine İlişkin hazırlatılan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
Belediyemiz 08.06.2020 tarih ve E.4091 sayılı yazımız, 13/01/2020 tarih ve E.391 sayılı yazımız
ile Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmiştir. Söz konusu plan teklifleri Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın Plan İnceleme Değerlendirme Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 2020/105 sayılı
kararı doğrultusunda 2364 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır
01.07.202001.08.2020DOSYAYI İNDİR
2019 Yılı Denetim Raporu20.07.2020DOSYAYI İNDİR
a)26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Kurban Tebliği.
b)İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığının 29/06/2020 tarihli ve 01 nolu Kararı.
c) Seferihisar İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığının 02/07/2020 tarihli ve 01 nolu Kararı.
10.07.202010.08.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz, Jandarma Alanı ve
Çevresine İlişkin (Merkez Planlama Bölgesi 4.Etap) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama
İmar Planında mülkiyeti Hazineye ait, 168 ada 46 parselde yer alan "E:1.00, Yençok: 2 Kat"
yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanının, yapılaşma koşulu korunarak, Belediye Hizmet
Alanı( idari, teknik, sosyal ve kültürel tesis alanları yer alabilir.) şeklinde; 168 ada 71 parselde
yer alan "E:1.00 Yençok: 2 kat" yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanının, yapılaşma koşulu
korunarak, Resmi Kurum Alanı (Kamuya ait bina ve tesisler yer alabilir.) şeklinde düzenlemesine
ilişkin hazırlanan UİP-35077,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.02.2020 tarih ve 97509404.301.05.172
sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/c maddesi
uyarınca onandı.
09.07.202009.08.2020DOSYAYI İNDİR
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mahallesi Sakızağacı
Mevkii, 4571-4796 numaralı parseller (26 adet parsel) ve çevresine İlişkin hazırlatılan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
Belediyemiz 08.06.2020 tarih ve E.4091 sayılı yazımız, 13/01/2020 tarih ve E.391 sayılı yazımız
ile Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmiştir. Söz konusu plan teklifleri Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın Plan İnceleme Değerlendirme Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 2020/105 sayılı
kararı doğrultusunda 2364 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
01.07.202001.08.2020DOSYAYI İNDİR
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mahallesi,
Sakrzağacı Mevkii, 457|- 4796 nııınrıaralı parse||er (26 adet parsel) ve çewesile ilişkin
hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plaru Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği, Belediyemiz 08.06.2020 tarih ve E.4091 sayılı yazımız,I3l0|l2020 tarih ve E.391
sayılı yazımız ile Kültiir ve Turizm Bakanlığına iletilmiştir. Söz konusu plan teklifleri Kültiir ve
Turizın Bakanlığı'nın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 07 .05.2020 tarih ve 2020110-
5 sayılı karan doğrultusun da2634 sayılı Twizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyannca Külttir
ve Turizm Bakanlığı tarafmdan onaylanmıştır.0
01.07.202001.08.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen, Belediyemiz Meclisinin 02.10.2019 tarih ve 112 sayılı kararı
ile onaylanan, 20.11.2019 tarih ve E.11263 sayılı yazımız ile İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen
Çolakibrahim Mahallesi 1278 ada 3 parselde trafo alanı belirlenmesi amacıyla söz konusu parsel ve
çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi ve 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.02.2020 tarih ve 05.155 sayılı
Kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca
değişiklikle onandı.
29.06.202029.07.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz Doğanbey Mahallesi 1624, 1668, 1678, 1679,
1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1693, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 2021, 2024,
2045, 2056, 2629, 2630, 2631, 2709, 3595, 4070, 4849, 5013 nolu parseller ve 400 ada 1 nolu
parselin tamamı, 1580, 1581, 1582, 1674, 1691, 1703, 1979, 2707, 4469, 4641, 5048 nolu
parsellerin bir kısmı ile ihdasen oluşan (7001, 7002, 7003, 7004, 8050, 8501 olarak
numaralandırılan) alanda, İmar Kanunun 18. maddesine göre hazırlanan 52. nolu imar planı
uygulaması Belediyemiz Encümeninin 31/07/2019 tarih ve 809 sayılı kararı ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 29/08/2019 tarih ve 01.1053 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
22.06.202022.07.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz Tepecik Mahallesi 398 ada 40 nolu parseli
kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan,
13.11.2019 tarih 1375 sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216
sayılı yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 06/02/2020
tarih 01.123 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
22.06.202022.07.2020DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 280, 282, 283, 286, 287, 289, 290, 294, 300, 302, 303, 308,
1485, 1486, 2290, 2293, 3236, 3500, 5182, 286 ada 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alanda 3194
sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan, 18/12/2019 tarih 1519
sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216 sayılı yasanın 7/1-b
Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/01/2020 tarih 01.98 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
22.06.202022.07.2020DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 307, 462, 465, 476, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 494,
495, 498, 499, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 696, 697, 705, 936, 937,
938, 1040, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1111, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172,
1173, 1174, 1175, 1176, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1670, 1671, 1677, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065,
2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2326, 2648, 3360, 3361, 4123, 4124, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601,
4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4858, 5244, 5245, 5247, 5248, 5321, 5322 parseller
175 ada 1,2,3 nolu parsellerin tamamı 449, 463, 468, 471, 497, 522, 523, 524, 3578 ve 5249 nolu
parsellerin bir kısmı ile ihdasen oluşan (8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511,
8512, 8513, 8514, 8515, 8216, 8517, 8518, 9000, 9001 ve 9050 olarak numaralandırılan) alanda, İmar
Kanununun 18. maddesine göre hazırlanan 53 nolu imar planı uygulamasına askı süresi içinde yapılan
itirazlar değerlendirilmiş ve kısmen kabul edilen itirazlar doğrultusunda uygulama yeniden düzenlenerek
Belediyemiz Encümeninin 13/11/2019 tarih ve 1382 sayılı kararı ile onaylanan imar uygulaması, İzmir
Büyükşehir Belediye Encümeninin 16/01/2020 tarih ve 01.60 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
22.06.202022.07.2020DOSYAYI İNDİR
Seferihisar Belediyesi Zabıta Birimi’nden Koronavirüs bilgilendirmesi24.03.2020DOSYAYI İNDİR
İmar Kanununun 18. madde uygulaması 5216 Sayılı Yasa
gereği onanmış olup, imar uygulaması 13/03/2020 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar
Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
17.03.202017.04.2020DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 280, 282, 283, 286, 287, 289, 290,
294, 300, 302, 303, 308, 1485, 1486, 2290, 2293, 3236, 3500, 5182, 286 ada 1 ve 2 nolu parselleri
kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan,
18/12/2019 tarih 1519 sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216 sayılı
yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/01/2020 tarih 01.98
sayılı kararı ile onaylanmıştır.
11.03.202011.04.2020DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Tepecik Mahallesi 398 ada 40 nolu parseli
kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan,
13.11.2019 tarih 1375 sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216
sayılı yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 06/02/2020
tarih 01.123 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
11.03.202011.04.2020DOSYAYI İNDİR
Doğanbey mahallesi 53 nolu parselasyon planı, İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanmıştır.27.02.202029.03.2020DOSYAYI İNDİR
Düzce mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanmıştır.27.02.202029.03.2020DOSYAYI İNDİR
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ İNŞAAT YASAĞI MECLİS KARARI DOSYAYI İNDİR
5957 SAYILI PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ 2017 YILI DEĞİŞİKLİĞİ DOSYAYI İNDİR
BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DOSYAYI İNDİR
5957 SAYILI PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DOSYAYI İNDİR
Kırsalda Uzman Eller Projesi Tanıtım Toplantısı09.01.2020DOSYAYI İNDİR
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir, Çolakibrahim,
Hıdırlık, Sığacık, Tepecik, Turabiye, Atatürk (Doğanbey), Cumhuriyet (Doğanbey),
Payamlı, Bengiler (Ürkmez) ve Mersinalanı (Ürkmez) Mahallelerinde yapılacak taşınmaz
malların kadastro güncelleme işlemlerine 13/01/2020 Pazartesi günü saat 09.00 dan itibaren
başlanacaktır
13.01.2020DOSYAYI İNDİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita ve Cbs Dairesi Başkanlığının 24.10.2019 tarih ve E.256536 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilen İlçemiz Doğanbey Mahallesi 158 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu, 159 ada 1 nolu ve 3235 nolu parseli kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan, 21.08.2019 tarih ve 04-890 sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan 20 nolu imar planı uygulaması, 5216 sayılı yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.09.2019 tarih 01.1217 sayılı kararı ile onaylanmıştır.04.11.201904.12.2019DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 307, 462, 465, 476, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 494, 495, 498,
499, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 696, 697, 705, 936, 937, 938, 1040, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1111, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176,
1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1670, 1671, 1677, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070,
2071, 2326, 2648, 3360, 3361, 4123, 4124, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607,
4608, 4609, 4858, 5244, 5245, 5247, 5248, 5321, 5322 parseller 175 ada 1,2,3 nolu parsellerin tamamı 449, 463,
468, 471, 497, 522, 523, 524, 3578 ve 5249 nolu parsellerin bir kısmı ile ihdasen oluşan (8502, 8503, 8504, 8505,
8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8216, 8517, 8518, 9000, 9001 ve 9050 olarak
numaralandırılan) alanda yapılan 53 nolu imar uygulaması İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 29.08.2019
tarihli 01.1054 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
01.10.201931.10.2019DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 1624,1668, 1678, 1679, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1693,
1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 2021, 2024, 2045, 2056, 2629, 2630, 2631, 2709, 3595, 4070, 4849,
5013 nolu parseller ve 400 ada 1 nolu parselin tamamı, 1580, 1581, 1582, 1674, 1691, 1703, 1979, 2707,
4469, 4641, 5048 nolu parsellerin bir kısmı ile ihdasen oluşan (7001, 7002, 7003, 7004, 8050, 8501 olarak
numarandırılan ) alanda yapılan 52 nolu imar uygulaması İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin
29.08.2019 tarihli 01.1053 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
01.10.201931.10.2019DOSYAYI İNDİR
TURUNÇGİL ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE
18.09.201918.10.2019DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi, Kavakdere Mahallesi sınırları içerisinde
kurulması planlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 13.10.2016 tarih ve ÖN/6528-
1/03582 sayılı Ön Lisansa sahip (36 ay süreyle) 12MWm/ 12 MWe tesis toplam kurulu
gücündeki ''RSC-1 Seferihisar Jeotermal Enerji Santral Alanı (JES)''na yönelik hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar
Kanununun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri
uyarınca Bakanlığımızın 23.08.2019 tarihli ve 196842 sayılı yazı ekinde re'sen onaylanmıştır.
11.09.201911.10.2019DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi, Kavakdere Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 13.10.2016 tarih ve 6528-1/03582 sayılı Ön Lisansa sahip ( 36 ay süreyle ) 12 MWe tesis toplam kurulu gücündeki " RSC -1 Seferihisar Jeotermal Enerji Santral Alanı ( JES)" na yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Krarnamesinin ilgili hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.05.09.201906.10.2019DOSYAYI İNDİR
5 Eylül 2019 günü saat 09:00 ile 12:00 saatleri arasında Jandarma Eğitim Merkezi Komutanlığı Kışlasında bulunan atış alanında icra edilecek atışlarda atış emniyet tedbirleri alınması hususunda;05.09.201906.09.2019DOSYAYI İNDİR
Doğu Akarca Bölgesi 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği
onaması hakkında 5216 Sayılı Yasa gereği onanmış olup, imar uygulaması 21.08.2019 tarihi
itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
21.08.201920.09.2019DOSYAYI İNDİR
Sığacık Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli
İmar Planı Değişikliği onaması hakkında 5216 Sayılı Yasa gereği onanmış olup, imar uygulaması
21.08.2019 itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
21.08.201920.09.2019DOSYAYI İNDİR
n Hıdırlık Mahallesi 1264 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında 5216 Sayılı Yasa gereği onanmış olup, imar
uygulaması 21.08.2019 itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına
alınmıştır
21.08.201920.09.2019DOSYAYI İNDİR
Camikebir Mahallesi 1197 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellere ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında 5216 Sayılı Yasa gereği onanmış olup,
imar uygulaması 21.08.2019 itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına
alınmıştır.
22.08.201921.09.2019DOSYAYI İNDİR
Kooperatifimizin 2018 Takvim Yılı 50. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince; 16/06/2019 Pazar günü, Saat: 10:00'da Ulamış Köy Kahvesi ( Hamam Caddesi No: 1A Ulamış Mahallesi Seferihisar-İZMİR )'nde yapılacaktır.30.05.201901.07.2019DOSYAYI İNDİR
İmar Kanununun 18. madde uygulaması 5216 Sayılı Yasa
gereği onanmış olup, imar uygulaması 11.04.2019 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar
Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır
11.04.201911.05.2019DOSYAYI İNDİR
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası Seferihisar Belediye Meclisi ilk toplantısı 12.04.2019 Cuma günü saat 14.30’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Sayın Halkımıza duyurulur.12.04.201912.04.2019
İlçemiz Camikebir, Çolakibrahim, Turabiye ve Hıdırlık Mahallelerini kapsayan Merkez Planlama Bölgesi 3. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.03.2019 tarih ve 05.223 sayılı kararı onaylanmıştır. Söz konusu plan, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 05.04.2019 tarihi itibari ile bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. Bilgilerinize sunarız.05.04.201905.05.2019
İlçemiz Jandarma Alanı ve Çevresine İlişkin 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı (4. Etap), İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.03.2019 tarih ve 05.224 sayılı kararı onaylanmıştır. Söz konusu plan, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 05.04.2019 tarihi itibari ile bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. Bilgilerinize sunarız.05.04.201905.05.2019
İlçemiz Turabiye Mahallesi, 3109 ada 3 parsel ve civarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.03.2019 tarih ve 05.204 sayılı kararı onaylanmıştır. Söz konusu plan, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 05.04.2019 tarihi itibari ile bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. Bilgilerinize sunarız.05.04.201905.05.2019
1/1000 ölçekli Ürkmez Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2018 tarihli 05.1449 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plan, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 20.03.2019 tarihi itibari ile bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. 20.03.201920.04.2019
Geçici aday listeleri ilanı22.02.201931.02.2019DOSYAYI İNDİR
Seferihisar kaymakamı İlhan Abay başkanlığında seferihisar tarım ve orman müdürlüğü toplantı salonunda halk toplantısı yapılacaktır26.02.201926.02.2019DOSYAYI İNDİR
SEFERlHlSAR iLÇE SEÇiM KURULU BAŞKANLlĞl,NDAN
DUYURU
01.02.201931.04.2019DOSYAYI İNDİR
İmar Kanununun 18. madde uygulaması 5216 Sayılı Yasa
gereği onanmış olup, imar uygulaması 07.11.2018 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar
Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
07.11.201807.12.2018DOSYAYI İNDİR
İmar Kanununun 18. madde uygulaması 5216 Sayılı Yasa
gereği onanmış olup, imar uygulaması 07.11.2018 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar
Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
07.11.201807.12.2018DOSYAYI İNDİR
Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti11.10.201811.11.2018DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi Tepecik mahallesi Doğu Akarca Bölgesi Nazım İmar planı doğrultusunda hazırlanan UIP-33021 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Seferihisar İlçesi Tepecik mahallesi Doğu Akarca Bölgesi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı önerisi;11.10.201811.11.2018DOSYAYI İNDİR
Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat programı28.08.201809.11.2018DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi trafo amaçlı imar
planı değişikliği askı ilanı işlemleri
14.08.201814.09.2018DOSYAYI İNDİR
Turabiye Mahallesi 173 ada 9 ve 23
parsellerin Uygulama İmar Planı
değişikliği askı ilanı işlemleri hk
15.08.201815.09.2018DOSYAYI İNDİR
İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık ve Hıdırlık mahallesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli
paftalar üzerine kıyı kenar çizgisi aktarım işi ile ilgili askı ilanı
09.07.201809.08.2018DOSYAYI İNDİR
Ürkmez Mahallesi 413, 561, 1214, 1215 ve 1793 nolu parsellerde İmar uygulaması askı ilan işlemi.
27.06.201827.07.2018DOSYAYI İNDİR
İmar mevzuatına aykırı yapılmış olan yapılarla ilgili izmir urla imar ve şehircilik şube müdürlüğü tarafından 20.06.2018 Çarşamba günü saat 14:00'de seferihisar belediye başkanlıği yeni kültür merkezinde (düğün salonu) bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
Ürkmez mah. trafo amaçlı imar planı değişikliği askı ilanı işlemleri 25.05.201825.06.2018DOSYAYI İNDİR
Gölcük mah. 101 ada 18 parselde
güneş enerji santrali uygulama imar
planı
22.05.201822.06.2018DOSYAYI İNDİR
Tepecik mahallesi 794 ada 12 parsel 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği04.05.201804.06.2018DOSYAYI İNDİR
Ürkmez mahallesi 110 ada 13 parselde 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği04.05.201804.06.2018DOSYAYI İNDİR
izmir seferihisar doğanbey termal turizm merkezi trafo amaçlı uıp değişikliği
18.04.201818.05.2018DOSYAYI İNDİR
Hıdırlık mah. 806 ada 1 ve 6 nolu
parseller ve çevresi
18.04.201818.05.2018DOSYAYI İNDİR