Menü
Duyurular

 

DuyuruBaşlangıç TarihiBitiş TarihiDuyuru Eki
Belediyemize iletilen 11.05.2023 tarih ve 2023/8 Esas sayılı yazıda; "Davacı, Halim Arıcı ile Davalı Maliye Hazinesi, Seferihisar Belediye Başkanlığı arasında görülen dava konusu İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 6002 ada 8 ve 9 parseller ile 6027 ada 2 parsel ve 6357 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin 30 günlük askı ilanı süresi zarfında mahkememize müracaatları Kadastro Kanunu'nun 27/3 ve 11. Maddeleri gereğince İLANEN duyurulur." denilmektedir. Konunun kurumumuzca da askı ilanının yapılması gerektiği belirtilmiştir.18.05.202318.06.2023DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen 03.05.2023 tarih ve 2023/6 Esas sayılı yazıda; "Davacı, Cafer Şentürk, Canan Şan, Emine Şentürk, Hasan Hüseyin Şentürk ve Yaşar Şentürk ile davalı Seferihisar Mal Müdürlüğü, Seferihisar Belediye Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Beldiye Başkanlığı arasında görülen, dava konusu İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Atatürk Mahallesi 5622 ada 23 parsel sayılı taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 günlük askı ilanı süresi zarfında mahkemeye müracaatları Kadastro Kanunu'nun 27/3 ve 11. maddeleri gereğince İLALEN duyurulur." denilmektedir. Konunun kurumumuzca da askı ilanının yapılması gerektiği belirtilmiştir.11.05.202311.06.2023DOSYAYI İNDİR
Belediye Meclisimizin 07.02.2023 tarih 29 sayili karari ile uygun bulunan lzmir l Numarali Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2023 tarih ve 15314 sayili karari doğrultusunda yeniden hazirlanan Sigacik ve Bati Akarca Planlama Bolgesi 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit A1anlari'na Ilişkin, 1. Etap 1/1000 olçekli Koruma Amaçli Uygulama Imar Plani Revizyonu ve Ilavesi lzmir Büyiikşehir Belediye Meclisinin 14.02.2023 tarih ve 05.202 sayili karari ile uygun bulunmuştur.
11.05.202311.06.2023DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
Düzce Mahallesi Ağaçeşmesi Mevkii 125 ada 1 parselde "Özel Sosyal Tesis Alanı" belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı 30.03.2023 tarihi itibari ile 30 gün (1 Ay) süre Belediyemiz Web sitesinde ilana alınmıştır.31.03.202331.04.2023DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz Turabiye Mahallesi 3837 Ada 5 No' lu parsel, 3838 Ada 20 ve 21 No'lu parseller ve 3839 Ada 1 No'lu parsel, 3840 Ada 1, 4, 6, 7, 8 ve 9 kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan,10.08.2022 tarih ve 985 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216 sayılı yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.12.2022 tarih ve 01.1086 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 25.01.202325.02.2023DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Çolakibrahim Mahallesi 3376 Ada 7 , 8 , 9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 No' lu parseller, 3384 Ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 No'lu parseller ve 3387 Ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 No'lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan,24.08.2022 tarih ve 1007 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216 sayılı yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.10.2022 tarih ve 01.908 sayılı kararı ile onaylanmıştır.11.01.202311.02.2022DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarihli ve 05.1430 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak 24.01.2022 tarihinde Başkanlık Makamınca onaylanan ve 02.02.2022- 03.03.2022 tarihleri arasında Belediyemizce askıya çıkarılan UİP-35130652 plan işlem numaralı İlçemiz Tepecik Mahallesi Doğu akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına ilan askı süresinde yapılan itirazlardan Belediyemiz Meclisinin 06.05.2022 tarihli ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulamam imar Planı değişikliği önerilerinin bir kısmı İzmir Büyükşehir belediye Meclisinin 14.10.2022 tarihli ve 05.161 sayılı kararı ile uygun bulunmamış olup, 3633 ada 5 parsele ilişkin Belediyemiz Meclis kararının 17. maddesi ise aynı Meclis kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.03.01.202303.02.2023DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen Belediyemiz Meclisinin 05.09.2022 tarihli ve 22530694/105.04-92 sayılı kararı ile uygun görülen, Seferihisar İlçesi; Ulamış Mahallesi, 179 ada 4 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG Yer Alabilir)" olarak belirlenmesine yönelik Bakanlığın UİP-35631698 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2022 tarihli ve 97509404.301.05.1373 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.21.12.202221.01.2023DOSYAYI İNDİR
Tepecik Mahallesi, Bahçeköy Mevkii, 411 ada 147 ve 148 parseller ile 794 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 05.12.2022 - 03.01.2023 tarihleri arasında 30 gün (1 Ay) süre Belediyemiz web sitesinde askı ilanına alınmıştır.06.12.202206.01.2023DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen Belediyemiz Meclisinin 08.02.2022 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen İlçemiz, Düzce ve Ulamış Mahallesinde bisiklet yolu güzergahının uygulama imar planına işlemesi ve İzmir - Seferihisar karayoluna bağlantı sağlayan iki noktada düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2022 tarihli 05.833 sayılı kararı ile 12m lik taşıt yollarının karayoluna bağlantı açılarının değiştirilmesine yönelik kısımlar oy birliği ile uygun bulunmamış, bisiklet yollarına ilişkin kısım ise Plan notlarına "Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 07.07.2022 tarihli 876104 sayılı görüşü, doğrultusunda karayoluna bağlanan kavşak projesinden geçen bisiklet yollarının tasarımına ilişkin projeler Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce onaylanmadan ve uygun görüş alınmadan uygulamaya geçilemez." plan notu ilave edilmesi kaydıyla değişiklikle oybirliği ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onandı.16.11.202216.12.2022DOSYAYI İNDİR
Belediyemiz Meclisinin 02.11.2021 tarihli ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunan Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu içinde kalan muhtelif bölgelerde uygulama sorunlarının çözülmesi, sosyal altyapı alanların dengesinin sağlanması, düzenleme sahalarında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerileri; plan değişikliğine konu 4 ve 5 numaralı alanlarda yapılan değişikliklerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi kapsamında uygun bulunmadığına karar verilmiş olup, 6 numaralı alanda yapılan değişikliğin alanın 1/5000 ölçekli mevcut Nazım İmar Planında Depolama Alanı olarak planlı ve ruhsatlı olması dolayısıyla Depolama Alanı olarak değişikliğe uygun bulunduğuna, 7 numaralı alanda yapılan değişikliğin ise uygun bulunduğuna, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2022 tarihli ve 97509404.301.05.848 sayılı kararı ile karar verilerek, 5216 sayılı 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.26.10.202226.11.2022DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen Belediye Meclisimizin 02.11.2021 tarihli ve 85 sayılı kararı ile uygun bulunan İlçemiz, Düzce Mahallesi, Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planı içerisinde kalan muhtelif bölgelerde sosyal altyapı alanları dengesinin sağlanması, Sağlık tesisi alanının imar hatlarının düzenlenmesi ve diğer etaplama sınırlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerileri; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2022 tarihli ve 97509404.301.05.849 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.26.10.202226.11.2022DOSYAYI İNDİR
Belediye Meclisimizin 08.10.2021 tarihli ve 77 sayılı kararı ile uygun bulunan Seferihisar Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2022 tarihli ve 97509404.301.05.953 sayılı kararı ile İlçemiz, Camikebir Mahallesi, 3391 ada 114, 115, 116, 117, 118 parseller ve çevresine ilişkin kararlar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2021 tarihli ve 267 sayılı kararı ile uygun bulunduğu haliyle kalacak şekilde plan hiyerarşisi gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı detayında düzenlenmesi kaydıyla değişiklikle, sahil şeridinin ilk 50 metresinde rekreatif alan olarak önerilen kısımlar park alanı şeklinde değişiklikle, diğer kısımlar ise geldiği şekliyle uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.26.10.202226.11.2022DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Çolakibrahim Mahallesi 3327 ada 1 parsel, 3328 ada 1 ila 12 nolu parseller, 3336 ada 1 ila 5 nolu parseller ve 3337 ada 9 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan,01.06.2022 tarih ve 648 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216 sayılı yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.08.2022 tarih ve 01.716 sayılı kararı ile onaylanmıştır.19.09.202219.10.2022DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Düzce Mahallesi dahilinde, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait
147 ada 29 parselin, Seferihisar ve Urla İlçelerinin defin ihtiyacını karşılamasına yönelik "Mezarlık Alanı" olarak
belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar planı İle 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar
planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 05.624 sayılı karan ile uygun görülerek, 5216
sayılı yasanın 7(b) ve 7(c) maddesi uyarınca onanmıştır.
04.08.202204.09.2022DOSYAYI İNDİR
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkisi
Yetiştirilmek Amacıyla Kiralama
( Seferihisar İlçesi - Foça İlçesi )
27.06.202226.07.2022DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İzmir İli, Seferihisar ilçesi, Payamlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti maliye Hazinesi adına kayıtlı, 5188 ada 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.06.2022 tarihli ve 5643 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu^nun Ek3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un geçici 29 uncu maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
23.06.202223.07.2022DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü projeler Dairesi Başkanlığı Etüd ve Plan Şube Müdürlüğünün ilgi yazısı doğrultusunda hazırlanan, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, 253 ada 48 parselin bir kısmı (eski 333 parsel) ile kuzeybatısında bulunan tescil harici alanda hazırlanan ''Belediye Hizmet Alanı ( Paket Atıksu Arıtma Tesisi)'' amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerileri, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2022 tarihli ve 97509404.301.05.496 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7/b ve 7/c maddeleri uyarınca onanmıştır.08.06.202208.07.2022DOSYAYI İNDİR
Belediyemiz Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 22530694/105.04-75
sayılı kararı ile kabul edilen, Seferihisar İlçesi Camikebir Mahallesi L17c-07b-2a paftada park alanında 1 adet,
Hıdırlık Mahallesi L17c-07b-2d paftada park alanında 1 adet, Sığacık Mahallesi 30L-4B paftada park alanında 2
adet olmak üzere toplamda 4 adet trafo alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği önerisinde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2022 tarihli ve 97509404.301.05.213 sayılı
kararı ile, Sığacık Mahallesindeki Trafo Alanları 2863 sayılı yasa kapsamında ayrı olarak değerlendirilmesi ve
yapılacak son revizyon planları içinde ele alınması gerektiğinden uygun bulunmamış olup Camikebir ve Hıdırlık
Mahallelerindeki Trafo Alanları ise uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.
11.05.202211.06.2022DOSYAYI İNDİR
Sakızağacı mevkii imar planı askı evrakları ektedir.27.04.202227.05.2022DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda, yürürlükteki imar planında Belediye Hizmet Alanında kalan İlçemiz, Turabiye Mahallesi, 954 ada 8 parselin " Belediye Hizmet Alanı (Çok Amaçlı Spor Salonu)", 954 ada 9 parselin ise "Belediye Hizmet Alanı (Belediye Hizmetlerinin Gerektirdiği Tesisler Yer Alabilir)" olarak belirlenmesi ve imar adası yapılaşma koşulu ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2021 tarihli ve 97509404.301.05.1542 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi uyarınca onanmıştır.09.02.202209.03.2022DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen Belediye Meclisimizin 05.02.2021 tarihli ve 22530694/105.04-19 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 10.08.2021 tarih ve E-25555 sayılı yazımız ile değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen; UİP-35130652 plan işlem numaralı İlçemiz, Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi; 3599 ada 19 parselin güney-doğusunda yer alan "Sosyal Tesis Alanı" nın "Belediye Hizmet Alanı (Pazaryeri)" belirlenmesi; 4544 ada 16 parselin kuzey-batısında yer alan "Sosyal Tesis Alanı" nın " Belediye Hizmet Alanı (Belediye Hizmetlerinin Gerektirdiği Tesisler Yer Alabilir.)" belirlenmesi; 3127 ada 5 parsel malikinin 25.08.2021 tarihli talebi doğrultusunda parselin Konut Alanından, yapılaşma koşulları ve kat yüksekliği aynı kalarak Ticaret Alanına dönüştürülmesi ve bir kısmının Yeşil Alan olarak belirlenmesi kaydıyla, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarihli ve 97509404.301.05.1430 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.02.02.202202.03.2022DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz Turabiye Mahallesi 3837 ada 5 no.lu, 3838 ada 20 (kısmen), 21 no.lu, 3839 ada 1 no.lu, 3840 ada 1, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre düzenlenen, 01/07/2021 tarih 684 sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan 48 no.lu parselasyon planı uygulaması ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı kanunun 7/1- b Maddesi gereği, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 16/12/2021 tarih ve 96772592.302.03-01.925 sayılı kararı ile onaylanmıştır.17.01.202217.02.2022DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen Belediye Meclisimizin 06.07.2021 tarihli ve 22530694/105.04-51 sayılı kararı ile
uygun bulunarak, 13.07.2021 tarih ve E-29025425-754-22907 sayılı yazımız ile değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir
Belediyesine iletilen; İlçemiz, Düzce Mahallesi, 286 ada 1 parselin büyük kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı"
olarak belirlenmesi ve İZSU Genel Müdürlüğünün 27.12.2019 tarihli ve 95324 sayılı yazısı kapsamında alandan geçen dere
hattının plana işlenerek membaya kadar uzatılmasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2020 tarihli ve
05.1123 sayılı kararı ile uygun bulunarak 25.01.2021 tarihinde onanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin
17.09.2021 tarihli ve 97509404.301.05.1086 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca
onanmıştır.
20.10.202120.11.2021DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz Doğanbey Mahallesi 4571 ila 4596 nolu parselleri kapsayan
alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan, 16/06/2021 tarih 673 sayılı
Encümen Kararımız ile onaylanan 80 no.lu imar planı uygulaması ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı kanunun 7/1-
b Maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/09/2021 tarih 96772592.302.03-01.690 sayılı kararı
ile onaylanmıştır.
20.10.202120.11.2021DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen; "Seferihisar Kocaçay Deresi Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Uygulama
Projesi" doğrultusunda, söz konusu alanın Rekreasyon Alanı olarak belirlenmesi yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı İlave ve Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği önerileri, İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2021 tarihli ve 97509404.301.05.652 sayılı kararı ile uygun bulunarak,
5216 sayılı yasanın 7/c maddesi uyarınca onanmıştır.
24.09.202124.10.2021DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen; İzsu Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı Etüd ve Plan Şube
Müdürlüğünün 05.05.2021 tarihli ve E-39751725-310.01.03-97532 sayılı yazısı ile İzmir Büyükşehir Belediyesine
talep edilen, İlçemiz, Ulamış Mahallesi, 289 ada 18 parselin (eski 1574 parsel) batısında bulunan yürürlükteki imar
planında Belediye Hizmet Alanı (Paket Arıtma Tesisi) olarak belirlenen alanda yapılacak tesisin ulaşım
bağlantısını sağlamak amacıyla planda 10 metrelik taşıt yolu belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2021 tarihli ve 97509404.301.05.662 sayılı kararı
ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi uyarınca onanmıştır.
14.09.202114.10.2021DOSYAYI İNDİR
Belediyemiz Meclisinin 08.06.2021 tarihli ve 2253064/105.04-49 sayılı kararı ile uygun bulunarak Belediyemiz 11.06.2021 tarih ve E. 18553 sayılı yazımız ile İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen İlçemiz Çolakibrahim Mahallesi 3319 ada 1,2,8,9,10,11 ve 12 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulanma İmar Planı Değişikliği önerisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.07.2021 tarih ve 97509404.301.05.781 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca onandığı bildirilmiştir.12.08.202112.09.2021DOSYAYI İNDİR
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 7'nci
maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. İmar Planı değişikliği
05.08.2021 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
05.08.202105.09.2021DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22'nci maddesi hükümlerine göre
Kadastro Güncelleme çalışmaları tamamlanan İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Atatürk Mahallesi Kadastro
Güncelleme alanındaki Kadastro Güncelleme sonuçlarını gösterir. Bilgilendirme İlan ve Cetveli
22.06.2021 tarihi itibari ile 30 gün süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
25.06.202125.07.2021DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22'nci maddesi hükümlerine göre
Kadastro Güncelleme çalışmaları tamamlanan İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi
Kadastro Güncelleme alanındaki Kadastro Güncelleme sonuçlarını gösterir. Bilgilendirme İlan ve Cetveli
22.06.2021 tarihi itibari ile 30 gün süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
25.06.202125.07.2021DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun
22 nci maddesi hükümlerine göre Kadastro Güncelleme Çalışmaları tamamlanan İlçemiz Bengiler Mahallesi Kadastro
Güncelleme alanındaki, kadastro güncelleme sonuçlarını gösterir 30 günlük Askı İlanı, 3402 sayılı kanunun 11. maddesi
gereğince 18.05.2021 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle başlamış olacağından, askı ilanı, ada ve parsel değişimi listesi ve pafta
kopyaları tarafımıza gönderilmiştir. Ayrıca güncelleme sonuçları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "
http://eilan.tkgm.gov.tr/#/ " adresinde elektronik ortamda ilan edilecektir.
26.05.202126.06.2021DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22 nci maddesi
hükümlerine göre Kadastro Güncelleme Çalışmaları tamamlanan İlçemiz Bengiler Mahallesi Kadastro Güncelleme
alanındaki, kadastro güncelleme sonuçlarını gösterir 30 günlük Askı İlanı, 3402 sayılı kanunun 11. maddesi gereğince
18.05.2021 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle başlamış olacağından, askı ilanı, ada ve parsel değişimi listesi ve pafta kopyaları
tarafımıza gönderilmiştir. Ayrıca güncelleme sonuçları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "
http://eilan.tkgm.gov.tr/#/ " adresinde elektronik ortamda ilan edilecektir.
25.05.202125.06.2021DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kadastro Güncelleme Çalışmaları tamamlanan İlçemiz Bengiler Mahallesi Kadastro Güncelleme alanındaki, kadastro güncelleme sonuçlarını gösterir 30 günlük Askı İlanı, 3402 sayılı kanunun 11. maddesi gereğince 18.05.2021 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle başlamış olacağından askı ilanı, ada ve parsel değişimi listesi ve pafta kopyaları tarafımıza gönderilmiştir. Ayrıca güncelleme sonuçları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "http://eilan.tkgm.gov.tr/#/ " adresinde elektronik ortamda ilan edilecektir.25.05.202125.06.2021DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen Belediye Meclisimizin 09.10.2020 tarihli ve 72 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 20.11.2020 tarih ve 29025425-754-E.10170 sayılı yazımız ile değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen; İlçemiz, Camikebir Mahallesi, eski 117 ada 19 parsel, yeni 3418 ada 3 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2020 tarihli ve 97509404.301.05.143 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.25.05.202125.06.2021DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22'nci maddesi hükümlerine göre
Kadastro Güncelleme çalışmaları tamamlanan İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Mersinalanı Mahallesi
Kadastro Güncelleme alanındaki Kadastro Güncelleme sonuçlarını gösterir.
30.04.202130.05.2021DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22'nci maddesi hükümlerine göre
Kadastro Güncelleme çalışmaları tamamlanan İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Payamlı Mahallesi Kadastro
Güncelleme alanındaki Kadastro Güncelleme sonuçlarını gösterir.
30.04.202130.05.2021DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22'nci maddesi hükümlerine göre Kadastro Güncelleme çalışmaları
tamamlanan İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Bengiler Mahallesi Kadastro Güncelleme alanındaki Kadastro Güncelleme sonuçlarını gösterir.
29.04.202129.05.2021DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22'nci maddesi hükümlerine göre
Kadastro Güncelleme çalışmaları tamamlanan İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi Kadastro
Güncelleme alanındaki Kadastro Güncelleme sonuçlarını gösterir. Bilgilendirme İlan ve Cetveli
19/03/2021 tarihi itibari ile 30 gün süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
25.03.202125.04.2021DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22'nci maddesi hükümlerine göre
Kadastro Güncelleme çalışmaları tamamlanan İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi Kadastro
Güncelleme alanındaki Kadastro Güncelleme sonuçlarını gösterir. Bilgilendirme İlan ve Cetveli
19/03/2021 tarihi itibari ile 30 gün süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
25.03.202125.04.2021DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen Belediye Meclisimizin 03.03.2020 tarihli ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunarak,
13.07.2020 tarih ve 29025425-754-E.5442 sayılı yazımız ile değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen;
İlçemiz, Doğanbey Mahallesi, 430 ada 1 parselin, batısında kalan kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisinde 7.00 m x 3.00 m ebadında toplam 21.00 m² lik trafo alanı
amaçlı UİP-35609461 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmarPlanı değişikliği önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisinin 12.10.2020 tarihli ve 97509404.301.05.855 sayılı kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi
uyarınca onanmıştır.
17.02.202117.03.2021DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen Belediye Meclisimizin 10.07.2020 tarihli ve 22530694/105.04-54 sayılı kararı ile
uygun bulunarak, 07.08.2020 tarih ve 29025425-754-E.6340 sayılı yazımız ile değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir
Belediyesine iletilen; İlçemiz, Camikebir Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak
belirlenmiş alan içerisinde 4 m x 4 m ebadında 1(bir) adet Regülatör alanı amaçlı UİP-35574805 plan işlem numaralı 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2020 tarihli ve
97509404.301.05.854 sayılı kararı ile düzenlenmiş park alanında bozulan yeşil alan ve ağaç dokusunun park içindeki peyzaj
düzenlemesi içinde değerlendirilmesi, yapımın İZMİRGAZ tarafından gerçekleştirilmesi koşuluyla uygun bulunarak 5216
sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.
17.02.202117.03.2021DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen Belediye Meclisimizin 09/10/2019 tarihli ve 22530694/105.04-120 sayılı kararı ile
uygun bulunarak, 13.07.2020 tarih ve 29025425-754-E.5438 sayılı yazımız ile değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir
Belediyesine iletilen; İlçemiz, Çolakibrahim Mahallesi, eski 536 ada 1, 21 ve 25 parseller, Yeni (tevhid işleminden) 3352 ada
16 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve önerisi; mevcut planda 12 metrelik
yola bakan imar adalarında "ayrık nizam 4 kat TAKS:0,30 KAKS:1.20 yapılaşma koşulu" belirlendiğinden bahse konu
parsellerin de civara uygun olacak şekilde "ayrık nizam 4 kat TAKS:0.30 KAKS:1.20 yapılaşma koşulu" olacak şekilde, İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2020 tarihli ve 97509404.301.05.853 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak,
5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.
12.02.202112.03.2021DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22'nci maddesi hükümlerine
göre Kadastro Güncelleme çalışmaları tamamlanan İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Turabiye
Mahallesi Kadastro Güncelleme alanındaki Kadastro Güncelleme sonuçlarını gösterir.
Bilgilendirme İlan ve Cetveli 11/12/2020 tarihi itibari ile 30 gün süre İmar Müdürlüğü panosunda
askı ilanına alınmıştır.
18.12.202018.01.2020DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kadastro Güncelleme
Çalışmaları tamamlanan İlçemiz Hıdırlık Mahallesi Kadastro Güncelleme alanındaki, kadastro
güncelleme sonuçlarını gösterir 30 günlük Askı İlanı, 3402 sayılı kanunun 11. maddesi gereğince
04.12.2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle başlamış olacağından, askı ilanı, ada ve parsel değişimi listesi
ve pafta kopyaları tarafımıza gönderilmiştir. Ayrıca güncelleme sonuçları Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü resmi internet sitesi " http://e-ilan.tkgm.gov.tr/#/ " adresinde elektronik ortamda ilan
edilecektir. Güncelleme kapsamındaki taşınmazlara itirazı olanlar 04.12.2020 tarihinden itibaren 30
günlük süre içerisinde Urla Kadastro Mahkemesine Dava açabileceklerdir.
08.12.202008.01.2020DOSYAYI İNDİR
3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kadastro Güncelleme
Çalışmaları tamamlanan İlçemiz Camikebir Mahallesi Kadastro Güncelleme alanındaki,
kadastro güncelleme sonuçlarını gösterir 30 günlük Askı İlanı, 3402 sayılı kanunun 11. maddesi
gereğince 04.12.2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle başlamış olacağından, askı ilanı, ada ve
parsel değişimi listesi ve pafta kopyaları tarafımıza gönderilmiştir. Ayrıca güncelleme sonuçları
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi " http://e-ilan.tkgm.gov.tr/#/ "
adresinde elektronik ortamda ilan edilecektir. Güncelleme kapsamındaki taşınmazlara itirazı
olanlar 04.12.2020 tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Urla Kadastro Mahkemesine
Dava açabileceklerdir.
08.12.202008.01.2021DOSYAYI İNDİR
30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ve İl Hıfzısıhha Kurulunun 29/11/2020 tarih ve 2020/139 sayılı kararı ile Seferihisar ilçemiz sınırları içerisinde Pazar yerlerinde yapılan düzenleme ile;01.12.2020DOSYAYI İNDİR
Belediye Meclisimizin 07/01/2020 tarih ve 10 sayılı
kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen; İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin 15/08/2019 tarih ve 05.670 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı doğrultusunda hazırlanan İlçemiz Tepecik Mahallesi 690 ada 1 parsele yönelik Bakanlığın
UİP-33021,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/07/2020 tarih ve 05.450 sayılı kararı ile uygun bulunarak,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.
10.11.202010.12.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen Belediye Meclisimizin 07/05/2020 gün ve 54 sayılı
kararı ile uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen; Seferihisar Sığacık
Mahallesi Kentsel Sit Alanı Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notlarına
"Zorunlu tevhid işleminden sonra oluşacak parselde , bu plan koşullarına göre tevhid öncesi
parsellerin yapılaşma hakkı korunacaktır." ifadesinin eklenmesine yönelik hazırlanan
Bakanlığın UİP-3054,6 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı
Değişikliği önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarih ve 05.686 sayılı
Kararı ile "İçinde A notasyonu ile belirlenmiş yapı bulunan parseller ile zorunlu tevhid şartı
bulunan parsellerin tevhid işleminden sonra oluşacak parselde korunacak yapı dışında yeni
yapılacak binalarda Plan Notlarının 3.1.3.2 maddesi hükümlerine uyulacaktır." olarak
düzenlendiği şekli ile değişikle uygun görülerek 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirmek
üzere İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmiştir.
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/11/2019 tarih ve 9952
sayılı kararı ile "Planda zorunlu tevhid kararı getirilen parsellerden olup, içinde A notasyonu
ile belirlenmiş yapı bulunan parsellerde, tevhid işleminden sonra oluşacak parselde A
notasyonlu yapı ile birlikte parseldeki tüm yapıların toplam taban alanı 100 m²'yi geçemez"
şeklinde tadilen uygun kararı kapsamında
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/08/2020 tarihli ve 05.677 sayılı kararıyla
uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b uyarınca onanmıştır.
09.11.202009.12.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz Doğanbey Mahallesinde, Mahkeme Kararının
yerine getirilmesi için hazırlanan geri dönüş işlemi ve 33 no.lu imar uygulaması, askı süresi
içinde verilen itiraz dilekçelerinden kabul edilenlere göre yeniden düzenlenerek Belediyemiz
Encümeninin 10/06/2020 tarih ve 394 sayılı kararı ile onaylanmış olup, anılan parselasyon planı
ve ve dağıtım cetvelleri 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi
Encümeninin 01/10/2020 tarih ve 96772592.302.03-01.1141 sayılı kararı ile de onaylanmıştır.
09.11.202009.12.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz Düzce Mahallesi 195 ada 16 ve 17 parsellere
ilişkin "Türksat Uydu ve Haberleşme Sistemleri Tesis Alanı" yapılması amacıyla hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 1 nolu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından re'sen onaylanmıştır.
09.11.202009.12.2020DOSYAYI İNDİR
Belediye Meclisimizin 02/10/2019 tarih ve 114 sayılı
Kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen; 1/1000 ölçekli Ürkmez
Revizyon İmar Planında İbadet alanı (Cami) olarak ayrılan , İlçemiz, Ürkmez Mahallesi, 2770,
2771, 2928 parsellere ilişkin UİP=16521,3 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği Önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/08/2020 tarihli ve
97509404.301.05.602 sayılı Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onandı.
09.11.202009.12.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22'nci maddesi
hükümlerine göre Kadastro Güncelleme Çalışmaları tamamlanan İlçemiz Hıdırlık Mahallesi
Kadastro Güncelleme alanındaki, Kadastro Güncelleme sonuçlarını gösterir (15) günlük
bilgilendirme ilanı, 3402 sayılı Kadastro Kanunu 2018/13 sayılı Genelgenin 47'nci maddesi
gereğince 28/10/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibari ile başlamıştır. Güncelleme sonuçları Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi http://e-ilan .tkgm.gov.tr/#/ adresinde elektronik
ortamda ilan edilmiştir. Bu ilan bilgilendirme amacıyla yapılmakta olup itirazı olanlar İzmir
Kadastro Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Hizmet Yerine yazılı olarak başvurabilirler.
05.11.202005.12.2020DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 1510 ve 1574 parsel numaralı
taşınmazlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı ve İlave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin askı itirazları, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 30.05.2019 tarih ve 2019-27 sayılı kararı ile değerlendirilmiş
olup, söz konusu Kurul kararına uygun olarak ve süreçte doğal sit alanı sınırlarının değişmesi nedeniyle
1574 parsel numaralı taşınmazın tamamını kapsayacak şekilde Turizm Tesis alanı amaçlı hazırlatılan
1/25.000 ölçekli nazım imar planı ilave değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilave ve
değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığının Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 17.08.2020 tarih
ve 2020/16-02 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7'nci maddesi uyarınca
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
03.11.202003.12.2020DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 158 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu, 159 ada 1 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar
Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan, 20 nolu imar planı uygulaması,
Belediyemiz Encümeninin 21.08.2019 tarih ve 890 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
Encümeninin 26.09.2019 tarih 01.1217 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
15.10.202015.11.2020DOSYAYI İNDİR
İmar Kanununun 18. madde uygulaması 5216 Sayılı Yasa gereği onanmış olup, imar uygulaması 30.09.2020 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar
Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
01.10.202001.11.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz Payamlı Mahallesi 10, 1012, 1013, 1024, 1459, 1460 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan, 25/03/2020 tarih 284 sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216 sayılı yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 03/09/2020 tarih 01.985 sayılı kararı ile onaylanmıştır.30.09.202030.10.2020DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mahallesi Sakızağacı
Mevkii, 4571-4796 numaralı parseller (26 adet parsel) ve çevresine İlişkin hazırlatılan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
Belediyemiz 08.06.2020 tarih ve E.4091 sayılı yazımız, 13/01/2020 tarih ve E.391 sayılı yazımız
ile Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmiştir. Söz konusu plan teklifleri Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın Plan İnceleme Değerlendirme Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 2020/105 sayılı
kararı doğrultusunda 2364 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır
01.07.202001.08.2020DOSYAYI İNDİR
2019 Yılı Denetim Raporu20.07.2020DOSYAYI İNDİR
a)26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Kurban Tebliği.
b)İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığının 29/06/2020 tarihli ve 01 nolu Kararı.
c) Seferihisar İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığının 02/07/2020 tarihli ve 01 nolu Kararı.
10.07.202010.08.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz, Jandarma Alanı ve
Çevresine İlişkin (Merkez Planlama Bölgesi 4.Etap) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama
İmar Planında mülkiyeti Hazineye ait, 168 ada 46 parselde yer alan "E:1.00, Yençok: 2 Kat"
yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanının, yapılaşma koşulu korunarak, Belediye Hizmet
Alanı( idari, teknik, sosyal ve kültürel tesis alanları yer alabilir.) şeklinde; 168 ada 71 parselde
yer alan "E:1.00 Yençok: 2 kat" yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanının, yapılaşma koşulu
korunarak, Resmi Kurum Alanı (Kamuya ait bina ve tesisler yer alabilir.) şeklinde düzenlemesine
ilişkin hazırlanan UİP-35077,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.02.2020 tarih ve 97509404.301.05.172
sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/c maddesi
uyarınca onandı.
09.07.202009.08.2020DOSYAYI İNDİR
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mahallesi Sakızağacı
Mevkii, 4571-4796 numaralı parseller (26 adet parsel) ve çevresine İlişkin hazırlatılan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
Belediyemiz 08.06.2020 tarih ve E.4091 sayılı yazımız, 13/01/2020 tarih ve E.391 sayılı yazımız
ile Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmiştir. Söz konusu plan teklifleri Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın Plan İnceleme Değerlendirme Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 2020/105 sayılı
kararı doğrultusunda 2364 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
01.07.202001.08.2020DOSYAYI İNDİR
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mahallesi,
Sakrzağacı Mevkii, 457|- 4796 nııınrıaralı parse||er (26 adet parsel) ve çewesile ilişkin
hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plaru Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği, Belediyemiz 08.06.2020 tarih ve E.4091 sayılı yazımız,I3l0|l2020 tarih ve E.391
sayılı yazımız ile Kültiir ve Turizm Bakanlığına iletilmiştir. Söz konusu plan teklifleri Kültiir ve
Turizın Bakanlığı'nın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 07 .05.2020 tarih ve 2020110-
5 sayılı karan doğrultusun da2634 sayılı Twizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyannca Külttir
ve Turizm Bakanlığı tarafmdan onaylanmıştır.0
01.07.202001.08.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen, Belediyemiz Meclisinin 02.10.2019 tarih ve 112 sayılı kararı
ile onaylanan, 20.11.2019 tarih ve E.11263 sayılı yazımız ile İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen
Çolakibrahim Mahallesi 1278 ada 3 parselde trafo alanı belirlenmesi amacıyla söz konusu parsel ve
çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi ve 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.02.2020 tarih ve 05.155 sayılı
Kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca
değişiklikle onandı.
29.06.202029.07.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz Doğanbey Mahallesi 1624, 1668, 1678, 1679,
1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1693, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 2021, 2024,
2045, 2056, 2629, 2630, 2631, 2709, 3595, 4070, 4849, 5013 nolu parseller ve 400 ada 1 nolu
parselin tamamı, 1580, 1581, 1582, 1674, 1691, 1703, 1979, 2707, 4469, 4641, 5048 nolu
parsellerin bir kısmı ile ihdasen oluşan (7001, 7002, 7003, 7004, 8050, 8501 olarak
numaralandırılan) alanda, İmar Kanunun 18. maddesine göre hazırlanan 52. nolu imar planı
uygulaması Belediyemiz Encümeninin 31/07/2019 tarih ve 809 sayılı kararı ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 29/08/2019 tarih ve 01.1053 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
22.06.202022.07.2020DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen İlçemiz Tepecik Mahallesi 398 ada 40 nolu parseli
kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan,
13.11.2019 tarih 1375 sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216
sayılı yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 06/02/2020
tarih 01.123 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
22.06.202022.07.2020DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 280, 282, 283, 286, 287, 289, 290, 294, 300, 302, 303, 308,
1485, 1486, 2290, 2293, 3236, 3500, 5182, 286 ada 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alanda 3194
sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan, 18/12/2019 tarih 1519
sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216 sayılı yasanın 7/1-b
Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/01/2020 tarih 01.98 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
22.06.202022.07.2020DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 307, 462, 465, 476, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 494,
495, 498, 499, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 696, 697, 705, 936, 937,
938, 1040, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1111, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172,
1173, 1174, 1175, 1176, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1670, 1671, 1677, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065,
2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2326, 2648, 3360, 3361, 4123, 4124, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601,
4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4858, 5244, 5245, 5247, 5248, 5321, 5322 parseller
175 ada 1,2,3 nolu parsellerin tamamı 449, 463, 468, 471, 497, 522, 523, 524, 3578 ve 5249 nolu
parsellerin bir kısmı ile ihdasen oluşan (8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511,
8512, 8513, 8514, 8515, 8216, 8517, 8518, 9000, 9001 ve 9050 olarak numaralandırılan) alanda, İmar
Kanununun 18. maddesine göre hazırlanan 53 nolu imar planı uygulamasına askı süresi içinde yapılan
itirazlar değerlendirilmiş ve kısmen kabul edilen itirazlar doğrultusunda uygulama yeniden düzenlenerek
Belediyemiz Encümeninin 13/11/2019 tarih ve 1382 sayılı kararı ile onaylanan imar uygulaması, İzmir
Büyükşehir Belediye Encümeninin 16/01/2020 tarih ve 01.60 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
22.06.202022.07.2020DOSYAYI İNDİR
Seferihisar Belediyesi Zabıta Birimi’nden Koronavirüs bilgilendirmesi24.03.2020DOSYAYI İNDİR
İmar Kanununun 18. madde uygulaması 5216 Sayılı Yasa
gereği onanmış olup, imar uygulaması 13/03/2020 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar
Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
17.03.202017.04.2020DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 280, 282, 283, 286, 287, 289, 290,
294, 300, 302, 303, 308, 1485, 1486, 2290, 2293, 3236, 3500, 5182, 286 ada 1 ve 2 nolu parselleri
kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan,
18/12/2019 tarih 1519 sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216 sayılı
yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/01/2020 tarih 01.98
sayılı kararı ile onaylanmıştır.
11.03.202011.04.2020DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Tepecik Mahallesi 398 ada 40 nolu parseli
kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan,
13.11.2019 tarih 1375 sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan imar planı uygulaması, 5216
sayılı yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 06/02/2020
tarih 01.123 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
11.03.202011.04.2020DOSYAYI İNDİR
Doğanbey mahallesi 53 nolu parselasyon planı, İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanmıştır.27.02.202029.03.2020DOSYAYI İNDİR
Düzce mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanmıştır.27.02.202029.03.2020DOSYAYI İNDİR
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ İNŞAAT YASAĞI MECLİS KARARI DOSYAYI İNDİR
5957 SAYILI PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ 2017 YILI DEĞİŞİKLİĞİ DOSYAYI İNDİR
BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DOSYAYI İNDİR
5957 SAYILI PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DOSYAYI İNDİR
Kırsalda Uzman Eller Projesi Tanıtım Toplantısı09.01.2020DOSYAYI İNDİR
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir, Çolakibrahim,
Hıdırlık, Sığacık, Tepecik, Turabiye, Atatürk (Doğanbey), Cumhuriyet (Doğanbey),
Payamlı, Bengiler (Ürkmez) ve Mersinalanı (Ürkmez) Mahallelerinde yapılacak taşınmaz
malların kadastro güncelleme işlemlerine 13/01/2020 Pazartesi günü saat 09.00 dan itibaren
başlanacaktır
13.01.2020DOSYAYI İNDİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita ve Cbs Dairesi Başkanlığının 24.10.2019 tarih ve E.256536 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilen İlçemiz Doğanbey Mahallesi 158 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu, 159 ada 1 nolu ve 3235 nolu parseli kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğe göre yapılan, 21.08.2019 tarih ve 04-890 sayılı Encümen Kararımız ile onaylanan 20 nolu imar planı uygulaması, 5216 sayılı yasanın 7/1-b Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.09.2019 tarih 01.1217 sayılı kararı ile onaylanmıştır.04.11.201904.12.2019DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 307, 462, 465, 476, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 494, 495, 498,
499, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 696, 697, 705, 936, 937, 938, 1040, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1111, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176,
1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1670, 1671, 1677, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070,
2071, 2326, 2648, 3360, 3361, 4123, 4124, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607,
4608, 4609, 4858, 5244, 5245, 5247, 5248, 5321, 5322 parseller 175 ada 1,2,3 nolu parsellerin tamamı 449, 463,
468, 471, 497, 522, 523, 524, 3578 ve 5249 nolu parsellerin bir kısmı ile ihdasen oluşan (8502, 8503, 8504, 8505,
8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8216, 8517, 8518, 9000, 9001 ve 9050 olarak
numaralandırılan) alanda yapılan 53 nolu imar uygulaması İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 29.08.2019
tarihli 01.1054 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
01.10.201931.10.2019DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi 1624,1668, 1678, 1679, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1693,
1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 2021, 2024, 2045, 2056, 2629, 2630, 2631, 2709, 3595, 4070, 4849,
5013 nolu parseller ve 400 ada 1 nolu parselin tamamı, 1580, 1581, 1582, 1674, 1691, 1703, 1979, 2707,
4469, 4641, 5048 nolu parsellerin bir kısmı ile ihdasen oluşan (7001, 7002, 7003, 7004, 8050, 8501 olarak
numarandırılan ) alanda yapılan 52 nolu imar uygulaması İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin
29.08.2019 tarihli 01.1053 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
01.10.201931.10.2019DOSYAYI İNDİR
TURUNÇGİL ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE
18.09.201918.10.2019DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi, Kavakdere Mahallesi sınırları içerisinde
kurulması planlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 13.10.2016 tarih ve ÖN/6528-
1/03582 sayılı Ön Lisansa sahip (36 ay süreyle) 12MWm/ 12 MWe tesis toplam kurulu
gücündeki ''RSC-1 Seferihisar Jeotermal Enerji Santral Alanı (JES)''na yönelik hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar
Kanununun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri
uyarınca Bakanlığımızın 23.08.2019 tarihli ve 196842 sayılı yazı ekinde re'sen onaylanmıştır.
11.09.201911.10.2019DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi, Kavakdere Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 13.10.2016 tarih ve 6528-1/03582 sayılı Ön Lisansa sahip ( 36 ay süreyle ) 12 MWe tesis toplam kurulu gücündeki " RSC -1 Seferihisar Jeotermal Enerji Santral Alanı ( JES)" na yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Krarnamesinin ilgili hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.05.09.201906.10.2019DOSYAYI İNDİR
5 Eylül 2019 günü saat 09:00 ile 12:00 saatleri arasında Jandarma Eğitim Merkezi Komutanlığı Kışlasında bulunan atış alanında icra edilecek atışlarda atış emniyet tedbirleri alınması hususunda;05.09.201906.09.2019DOSYAYI İNDİR
Doğu Akarca Bölgesi 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği
onaması hakkında 5216 Sayılı Yasa gereği onanmış olup, imar uygulaması 21.08.2019 tarihi
itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
21.08.201920.09.2019DOSYAYI İNDİR
Sığacık Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli
İmar Planı Değişikliği onaması hakkında 5216 Sayılı Yasa gereği onanmış olup, imar uygulaması
21.08.2019 itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
21.08.201920.09.2019DOSYAYI İNDİR
n Hıdırlık Mahallesi 1264 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında 5216 Sayılı Yasa gereği onanmış olup, imar
uygulaması 21.08.2019 itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına
alınmıştır
21.08.201920.09.2019DOSYAYI İNDİR
Camikebir Mahallesi 1197 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellere ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında 5216 Sayılı Yasa gereği onanmış olup,
imar uygulaması 21.08.2019 itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar Müdürlüğü panosunda askı ilanına
alınmıştır.
22.08.201921.09.2019DOSYAYI İNDİR
Kooperatifimizin 2018 Takvim Yılı 50. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince; 16/06/2019 Pazar günü, Saat: 10:00'da Ulamış Köy Kahvesi ( Hamam Caddesi No: 1A Ulamış Mahallesi Seferihisar-İZMİR )'nde yapılacaktır.30.05.201901.07.2019DOSYAYI İNDİR
İmar Kanununun 18. madde uygulaması 5216 Sayılı Yasa
gereği onanmış olup, imar uygulaması 11.04.2019 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar
Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır
11.04.201911.05.2019DOSYAYI İNDİR
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası Seferihisar Belediye Meclisi ilk toplantısı 12.04.2019 Cuma günü saat 14.30’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Sayın Halkımıza duyurulur.12.04.201912.04.2019
İlçemiz Camikebir, Çolakibrahim, Turabiye ve Hıdırlık Mahallelerini kapsayan Merkez Planlama Bölgesi 3. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.03.2019 tarih ve 05.223 sayılı kararı onaylanmıştır. Söz konusu plan, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 05.04.2019 tarihi itibari ile bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. Bilgilerinize sunarız.05.04.201905.05.2019
İlçemiz Jandarma Alanı ve Çevresine İlişkin 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı (4. Etap), İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.03.2019 tarih ve 05.224 sayılı kararı onaylanmıştır. Söz konusu plan, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 05.04.2019 tarihi itibari ile bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. Bilgilerinize sunarız.05.04.201905.05.2019
İlçemiz Turabiye Mahallesi, 3109 ada 3 parsel ve civarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.03.2019 tarih ve 05.204 sayılı kararı onaylanmıştır. Söz konusu plan, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 05.04.2019 tarihi itibari ile bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. Bilgilerinize sunarız.05.04.201905.05.2019
1/1000 ölçekli Ürkmez Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2018 tarihli 05.1449 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plan, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 20.03.2019 tarihi itibari ile bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. 20.03.201920.04.2019
Geçici aday listeleri ilanı22.02.201931.02.2019DOSYAYI İNDİR
Seferihisar kaymakamı İlhan Abay başkanlığında seferihisar tarım ve orman müdürlüğü toplantı salonunda halk toplantısı yapılacaktır26.02.201926.02.2019DOSYAYI İNDİR
SEFERlHlSAR iLÇE SEÇiM KURULU BAŞKANLlĞl,NDAN
DUYURU
01.02.201931.04.2019DOSYAYI İNDİR
İmar Kanununun 18. madde uygulaması 5216 Sayılı Yasa
gereği onanmış olup, imar uygulaması 07.11.2018 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar
Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
07.11.201807.12.2018DOSYAYI İNDİR
İmar Kanununun 18. madde uygulaması 5216 Sayılı Yasa
gereği onanmış olup, imar uygulaması 07.11.2018 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre İmar
Müdürlüğü panosunda askı ilanına alınmıştır.
07.11.201807.12.2018DOSYAYI İNDİR
Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti11.10.201811.11.2018DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi Tepecik mahallesi Doğu Akarca Bölgesi Nazım İmar planı doğrultusunda hazırlanan UIP-33021 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Seferihisar İlçesi Tepecik mahallesi Doğu Akarca Bölgesi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı önerisi;11.10.201811.11.2018DOSYAYI İNDİR
Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat programı28.08.201809.11.2018DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi trafo amaçlı imar
planı değişikliği askı ilanı işlemleri
14.08.201814.09.2018DOSYAYI İNDİR
Turabiye Mahallesi 173 ada 9 ve 23
parsellerin Uygulama İmar Planı
değişikliği askı ilanı işlemleri hk
15.08.201815.09.2018DOSYAYI İNDİR
İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık ve Hıdırlık mahallesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli
paftalar üzerine kıyı kenar çizgisi aktarım işi ile ilgili askı ilanı
09.07.201809.08.2018DOSYAYI İNDİR
Ürkmez Mahallesi 413, 561, 1214, 1215 ve 1793 nolu parsellerde İmar uygulaması askı ilan işlemi.
27.06.201827.07.2018DOSYAYI İNDİR
İmar mevzuatına aykırı yapılmış olan yapılarla ilgili izmir urla imar ve şehircilik şube müdürlüğü tarafından 20.06.2018 Çarşamba günü saat 14:00'de seferihisar belediye başkanlıği yeni kültür merkezinde (düğün salonu) bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
Ürkmez mah. trafo amaçlı imar planı değişikliği askı ilanı işlemleri 25.05.201825.06.2018DOSYAYI İNDİR
Gölcük mah. 101 ada 18 parselde
güneş enerji santrali uygulama imar
planı
22.05.201822.06.2018DOSYAYI İNDİR
Tepecik mahallesi 794 ada 12 parsel 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği04.05.201804.06.2018DOSYAYI İNDİR
Ürkmez mahallesi 110 ada 13 parselde 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği04.05.201804.06.2018DOSYAYI İNDİR
izmir seferihisar doğanbey termal turizm merkezi trafo amaçlı uıp değişikliği
18.04.201818.05.2018DOSYAYI İNDİR
Hıdırlık mah. 806 ada 1 ve 6 nolu
parseller ve çevresi
18.04.201818.05.2018DOSYAYI İNDİR