Etik Kod ve Davranış Kuralları

Anasayfa / Haberler / Etik Kod ve Davranış Kuralları

Etik Kod ve Davranış Kuralları

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ MEMUR & ÇALIŞANLARI İÇİN
ETİK ve DAVRANIŞ KURALLARI KODU
(ETİK KOD)

Madde 1. Kapsam
a. Etik Kod, Seferihisar Belediyesi nezdinde memur, çalışan, danışman, meclis üyesi olarak görev yapanlar için örnek olması gereken davranış kurallarını belirler. b. Etik Kod, belediye memur ve çalışanları ile birlikte, belediyenin iştiraklerinde, şirketlerinde ve taşeronlarında çalışanları da kapsamaktadır.

Madde 2. Amaç
Bu Kodun amacı;
a. Çalışanlar tarafından uyulacak davranış standartlarını belirlemek, belediye hizmetlerinde, şeffaflık, dürüstlük, tarafsızlık, sorumluluk, profesyonellik, etkinlik, verimlilik, objektiflik ve siyasi bağımsızlık prensiplerini hakim kılmak, b. Kamuoyuna, belediye hizmetlerine ilişkin hakları ve beklentileri hakkında bilgi vermek, c. Belediyeye olan güven duygusunu ve belediyenin itibarını artırmak ve d. Çalışanların bu kurallar uymasını sağlamaktır.

Madde 3. Çalışanların yükümlülükleri
a. Çalışanlar, görevlerini Hukuka, bu Koda ve ahlaka uygun şekilde ifa edeceklerdir. b. Çalışanlar görevlerini ifa ederken, siyaseten bağımsız ve tarafsız davranacaklardır. c. Çalışanlar görevlerini ifa ederken işyerinde ve işyeri dışında Belediyenin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınacaklardır. d. Çalışanlar, Belediyenin seçilmiş ve atanmış temsilcilerine ve yetkililerine saygılı davranmak zorundadır. e. Çalışanlar görevlerini yaparken, kendi çıkarlarını, siyasi, etnik ve ideolojik grupların çıkarlarını değil, kamu çıkarını gözetecektir. f. Düzgün ve kibar bir biçimde hareket edecek ve tavırlarını nesnel ve tarafsız bir biçimde oluşturacak, g. Vatandaşlara karşı, profesyonel, yapıcı, etkili, sabırlı ve anlayışlı davranacak, h. Vatandaşların karar alma mekanizmalarına mümkün olduğunca katılabilmesini sağlayacak, i. Görevlerini zamanında ve doğru bir şekilde ifa edecek, j. Mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeleri yapacak, k. Kişilerin haklarını koruyabilmeleri amacı ile gerekli desteği ve bilgiyi zamanında sunacak, l. Bu kapsamda kendi eğitimini ve gelişimini sürekli geliştirecek, m. Kurumsal kimliğe ve ciddiyete uygun bir biçimde giyinecektir.

Madde 4. Hukuka Aykırı Talimatlar
a. Bir amirin Hukuka aykırı bir talimat vermesi durumunda Çalışan, bu talimatı yerine getirmeyecek ve neden yerine getirmediğini talimatı veren amire bildirecektir. b. Amirin talimatta ısrar etmesi durumunda, Çalışan durumu Hukuk Müşavirine bildirecektir. c. Hukuk Müşavirinin söz konusu talimata ilişkin Hukuka aykırı bir durum tespit etmemesi durumunda, yazılı teyidini müteakiben talimat gereği yerine getirilecektir. d. Hukuk Müşaviri, talimatın hukuka tamamen aykırı olması halinde, durumu Belediye Başkanı ile paylaşarak, Başkanın onayını müteakiben talimatın ifasını durduracak, düzeltilebilir veya kısmen uygulanabilir olması durumunda ise gerekli düzenlemeleri ve değişiklikleri tavsiye edecektir.

Madde 5. Para ve Hediye Alma Yasağı
a. Çalışan tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat HEDİYE kapsamındadır. Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir. b. Çalışanlar, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. c. Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler. d. Çalışan kamu hizmetine tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmazları, şahsi amaçları ile ilgili kullanmayacak, bunlardan herhangi bir menfaat temin etmeyecektir.
Aşağıda sayılanlar yasak kapsamı dışındadır;
a. Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar, b. Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar, c. Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler, d. Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, e. Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri, f. Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

Madde 6. Eşitlik İlkesi
Çalışanlar görevlerini yerine getirirken, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, etnik köken, din, mezhep ve siyasi görüş gibi konularda ayırımcılık yapmayacak, kimseye imtiyaz tanımayacak ve herkese eşit şekilde davranacaktır.

Madde 7. Çıkar Çatışması
Çalışanlar, kişisel çıkarlarının kamu çıkarları ile çatışmasına izin vermeyecektir. Çıkar çatışmasının mevcut olması veya ileride gerçekleşebilir olması arasında fark gözetmeyecektir. Çalışanlar, çıkar çatışmasına ilişkin olarak şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranmak, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atmak, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirmek ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutmak zorundadır.
a. Çıkar çatışması, bir çalışanın şahsi menfaatlerinin, yaptığı işteki tarafsızlığını ve objektifliğini etkilemesi veya etkileme ihtimalinin doğması durumunda gerçekleşir. b. Kişisel çıkar tanımı, kendisinin, ailesinin, yakın olduğu kişilerin, arkadaşlarının, akrabalarının, siyasi grup ve bağlantıların vb. çıkarlarını da kapsar. c. Çıkar çatışması veya ihtimalinin doğması durumunda çalışan amirlerine bildirim yapmak zorundadır. Bu bildirimler gizli tutulacaktır. d. Çalışanlar, para karşılığı olmasa dahi, kamu görevi ile uyumlu olmayan bir işi, aktiviteyi, randevuyu kabul etmeyecektir. e. Şüphe durumunda amirlerinin izinlerini alacak, amirinin izin vermesi durumunda da dahil olduğu iş, aktivite ve randevu, görüşme hakkında amirlerine yazılı bilgi verecektir.

Madde 8. Görev Nedeni İle Elde Edilen Bilgiler
a. Çalışan, görevi nedeni ile elde ettiği bilgileri, kendisine veya tanıdıklarına, üçüncü şahıslara bir avantaj, menfaat yaratacak şekilde kullanmayacak, bu bilgilere dayalı işlem, yatırım yapmayacak, bu bilgileri üçüncü şahıslara menfaat karşılığı olsun veya olmasın temin etmeyecektir. b. Çalışanlar Belediye ile ilgili bilgileri, kayıtları hiçbir şekilde, koşulda tahrip etmeyecek, ortadan kaldırmayacaktır. Çalışanlar bu doğrultuda gelecek bir talimatı Etik Komisyonu’na iletmekle yükümlüdür. c. Çalışanlar mevzuat sınırları içerisinde ilgili kişilere Belediye hizmetleri ile ilgili bilgileri sunmak zorundadır. d. Çalışanlar sadece yetkili oldukları konularda bilgileri açıklayabilirler. e. Çalışan yetkisi olmayan konularda bilgiye erişmek istemeyecek, edindiği bilgileri uygun olmayan şekilde kullanmayacak ve ifşa etmeyecektir. f. Çalışanlar, görevleri nedeni ile edindikleri kişisel ve gizli bilgilerin gizliliğini korumak amacı ile gereken tüm önlemleri alacaklardır.

Madde 9. Kamu Görevi Sorasında Ticari Faaliyet ve Özel Sektör İstihdamı
a. Çalışan, Belediye nezdinde çalıştığı sürece edindiği gizli bilgileri ve ilişkileri, görevi sona erse dahi kendi veya başkası lehine avantaj yaratacak şekilde kullanmayacaktır. b. Bu kapsamda, görev sonrasında kendi adına veya danışmanlık, işçi-işveren ya da benzer bir ilişki içerisinde üçüncü şahıslar adına Belediye ile olan ilişkilerini yasal sınırlar çerçevesinde tutacak, haksız rekabet, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına aykırı ortamlar yaratacak şekilde hareket etmeyecektir. c. Çalışan, kamu görevi esnasındaki yetkilerini, görev sonrası iş bulmak, ticari faaliyet göstermek amacı ile kullanmayacaktır.
Madde 9. Kamu Kaynaklarının Kullanımı
a. Görevi ve yetkisi nedeniyle kullandığı ya da kullanımında söz sahibi olduğu tüm belediye kaynaklarını amacına uygun, etkin, verimli ve etkili kullanacaktır. Kaynakların kötüye kullanımına tanık olduğunda durumu yetkili belediye birimlerine raporlayacaktır. b. Çalışan, Belediye kaynaklarını maddi veya manevi kişisel çıkar elde edilmek üzere kullanmayacak, kaynakların kişisel çıkar elde edilmek üzere kullanıldığına tanık olduğunda durumu yetkili belediye birimlerine raporlayacaktır.

Madde 9. Kodun İhlali
a. Herhangi bir çalışan, bir şekilde Kanunların veya işbu Kodun ihlal edildiğine vakıf olursa, bu durumu amirlerine veya konuyla ilgili soruşturma yapma yetkisi bulunan diğer kamu otoritelerine (müfettişler, C. Savcıları) ihbar edecektir. b. Bir çalışan, kendisini işbu Kodun hükümlerine aykırı davranmaya zorlayan kişi veya olayların varlığını hissediyorsa, durumu önceden amirlerine bildirmek mecburiyetindedir. İhbarda bulunan çalışan bu nedenle cezalandırılmayacaktır.

İşbu Etik Kod’da hüküm bulunmayan hallerde, KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ve ilgili mevzuat uygulanacaktır. Çalışanlar işbu Etik Kodun kapsamının dışında olan etik dışı davranış ve tutumların kabul edileceğini düşünmemelidir. Kapsam dışında kalan etik dışı durumlar Etik Komisyonu’na bildirilmelidir.

İşbu Etik Kod, Seferihisar Belediye Başkanlığı’nca 14.10.2018 tarihinde kabul edilmiş olup 14.11.2018 Tarihinde ilan edilmiştir.