İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Anasayfa / Haberler / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

    SEFERİHİSAR BELEDİYESİ

                           İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

   GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

         

                                                     BİRİNCİ BÖLÜM

                               Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, Seferihisar Belediye Başkanlığına bağlı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluşunu; görev, yetki ve sorumluluklarını; çalışma usul ve esaslarını düzenlemek

ve uygulamaktır.

MADDE 2Kapsam

Bu Yönetmelik, Seferihisar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevlerini, Müdürlükte çalışan Müdür ve diğer çalışanların görev yetki ve sorumluluklarını ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

MADDE 3Hukuki Dayanak

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4Tanımlar

Bu yönetmelikte yer alan;

a) Belediye : Seferihisar  Belediyesini,
b) Başkan : Seferihisar Belediye Başkanını,
c)Başkan Yardımcısı :Seferihisar Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısını,
d) Müdürlük : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
e) Müdür : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü veya Müdür vekilini,
f) Büro Görevlisi : Müdür tanımının dışındaki birim çalışanlarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

                                                   Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

MADDE 5Kuruluş

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesine ve 12.09.2010 tarihli, 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak, Seferihisar Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 17 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

MADDE 6Teşkilat

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Personel yapısı,
 2. Müdür
 3. Büro görevlisi (Memur, işçi, sözleşmeli, taşeron işçi)
 4. İş Sağlığı Uzmanı
 5. İş Güvenliği Uzmanı
 6. Eğitmen şeklindedir.
 1. Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:
  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi: Belediyenin işe alım, işten çıkarma, izin ve rapor takibi, emeklilik, bordrolama, terfi, eğitim vb. fonksiyonları bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir. (Ek: 1)
  2. Çocuk Belediyesi ve Gençlik Merkezleri: Seferihisar Belediyesi bünyesindeki Çocuk Belediyesi faaliyetleriyle çocuk ve gençlere yönelik çeşitli eğitimler ve kurslar bu birim tarafından planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. (Ek: 2)
  3. Kalite Yönetim Sistemleri Birimi: Belediyenin sahip olduğu 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne ilişkin her türlü faaliyet bu birim tarafından yürütülmektedir. (Ek: 3)
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi: İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması için gerekli çalışmalar, 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, bu birim tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır.

MADDE 7Bağlılık

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

           

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Unvan ve Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8Personelin Unvan ve Nitelikleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün:

 1. En az lise, tercihen üniversite mezunu,
 2. Belediye mevzuatına ve Müdürlüğün yetki alanına giren konularla ilgili diğer mevzuata (Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş kanunu, Alt İşverenlik (Taşeron İşçi) Yönetmeliği, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar vb.) hakim,
 3. Yöneticilik bilgi, yetenek ve tecrübesine sahip,
 4. Temsil yeteneğine sahip,
 5. Bilgisayar kullanımı konusunda yetkin olması gerekmektedir.

b) Büro görevlileri:

1-Memur: KPSS sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

2-İşçi/ Sözleşmeli çalışan: Birimin ihtiyacı doğrultusunda, Birim Müdürü’nün teklifi, Başkanın onayıyla atanırlar.

Büro Görevlilerinin:

 1. En az lise, tercihen üniversite mezunu,
 2. Belediye mevzuatına ve çalıştıkları Birimin faaliyet alanına giren konularla ilgili diğer mevzuata hakim,
 3. Takım çalışmasına yatkın,
 4. Temsil yeteneğine sahip,
 5. Bilgisayar kullanımı konusunda yetkin olmaları gerekmektedir.

c) İşyeri Hekimi: 11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte” belirtilen şartları haiz olması gerekmektedir.

 

d) İş Güvenliği Uzmanı: “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda” belirtilen şartları haiz olması gerekmektedir.

e) Eğitmenler:

1-Memur: KPSS sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

2-İşçi/ Sözleşmeli çalışan: Birimin ihtiyacı doğrultusunda, Birim Müdürü’nün teklifi, Başkanın onayıyla atanırlar.

Eğitmenlerin:

 1. Eğitim verdikleri konuyla ilgili, yüksekokul eğitimi almış,
 2. Çocuk ve genç psikolojisini bilen,
 3. Belediye mevzuatına ve çalıştıkları Birimin faaliyet alanına giren konularla ilgili diğer mevzuata hakim,
 4. Takım çalışmasına yatkın,
 5. Temsil yeteneğine sahip,
 6. Planlama, uygulama ve bilgisayar kullanımı konusunda yetkin olmaları gerekmektedir.

MADDE 9Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü:

1) Görevleri:

– Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek,

– Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olmak,

– Müdürlüğün diğer Müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak,

– Alınan kararların, ilgili birimlere zamanında iletilmesini sağlamak ve uygulanmasını takip etmek,

– Belediyenin insan gücü planlamasını yapmak, insan kaynakları politikasını tespit etmek ve uygulamak,

– “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esaslarına göre Belediyenin norm kadro çalışmaları ile organizasyon çalışmalarını yapmak; görev alanına giren konularda, ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak, işbirliği yapmak ve yetkili üst makamlara gerekli bilgileri vermek,

– Memur ve işçi personelin özlük, ücretlendirme ve eğitim iş ve işlemlerini yapmak, bu iş ve işlemlerin daha sağlıklı, verimli ve hızlı yürümesi için Birim çalışanları arasında yazılı görev dağılımı yapmak,

-Gençlik Merkezlerinin faaliyetlerini belirlemek,  bu merkezlerde açılacak kursların planlamasını yapmak, bu kursların verimli bir şekilde devam etmelerine yönelik gerekli tedbirleri almak, bu iş ve işlemlerin daha sağlıklı, verimli ve hızlı yürümesi için Birim çalışanları arasında yazılı görev dağılımı yapmak,

-Çocuk Meclisi’nin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için, Çocuk Meclisi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, gerekli tedbirleri almak,

– Kalite Sistemleri Birimi’nin faaliyetlerinin daha sağlıklı, verimli ve hızlı yürümesine yönelik gerekli tedbirleri almak,

– İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin faaliyetlerinin, 6331 sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata göre devamını sağlamaya yönelik gerekli çalışmaların yapılması ,

– Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olarak, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

-Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

– Mevzuatın gerektirdiği diğer işlerle, üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

2) Yetkileri

-Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza sahibi olmak,

-Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,

-Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

-Disiplin Amiri olarak, personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek,

-Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek,

-Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve takdirname vermek, yer değiştirmek vb. personel işlemleri için, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

-Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanma zamanlarını tespit etmek,

-Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve makamın onayına sunmak,

-Müdürlükteki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmak,

-Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek.

3) Sorumlulukları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

b)Büro Görevlileri (Memur, işçi, sözleşmeli çalışan)

1)Görevleri: İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürünün yazılı olarak yapacağı görev dağılımı çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

2)Yetki ve Sorumlulukları:

-Müdürlük bünyesinde yapılan yazılı görev dağılımı çerçevesinde kendisine verilen işleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ve yürürlükteki diğer mevzuat  doğrultusunda, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütmek,

-Müdürlükte yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak Müdürlük dışına çıkarmamak, bu iş ve işlemlerle ilgili yazılı ve sözlü açıklama yapmamak,

-Hizmet verdikleri çalışanlara hiçbir fark gözetmeden eşit ve adil muamele yapmak,

-Kendilerine verilen kurum şifrelerini başkalarıyla paylaşmamak,

-Zimmetlerindeki makine, cihaz, araç ve gereç ile demirbaşı özenli bir şekilde ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” esasları çerçevesinde kullanmak ve korumak.

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Çalışanları (İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı):

1) Görevleri: 6331 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata göre; İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması için gerekli çalışmaların yapılması, ilgili mevzuatın güncelliğinin takip edilmesi.

2)Yetki ve Sorumlulukları:

-Belediyemiz İşyerlerinin tehlike durumuna göre sınıflandırmasının yapılması,

-Risk Değerlendirmesi ve acil eylem planının hazırlanması,

-Çalışanların eğitiminin, ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanmasının sağlanması,

-İş Sağlığı ve Güvenliği kurullarının oluşturulmasının sağlanması,

-Kullanılan makine ve ekipmanların mevzuata uygun ölçüm ve kontrollerini yaptırmak, çalışma ortamlarındaki gerekli ortam ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,

-İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve sağlık personeli istihdam mecburiyetinin yerine getirilmesi (bu ihtiyacı bünyemizde çalışan personelin marifeti ile alınabileceği gibi Bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler yada ilgili kuruluşlardan hizmet alımı yaparak da yerine getirebilir),

-Birim faaliyetleri ile ilgili iç ve dış kuruluşlarla koordinasyon kurmak, gerekli çalışmalara katılmak. Çalışmalar sonucunda hazırlanan raporları Başkanlığa sunmak,

-İş kazaları ve meslek hastalıkların önlenmesi konularında gerekli çalışmaları planlamak ve uygulanmasını sağlamak ve ramak kala olaylarının takibinin sağlanması,

-Risk değerlendirme konularında gerekli çalışmalar yapmak, çalışmalarla ilgili risk değerlendirme raporunu ve yıllık değerlendirme raporunu Müdürlüğe sunmak,

-İşyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere çalışmalar yapmak,

-İşyerlerinde işin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik hazırlanmasının sağlanması konusunda çalışmalar yapmak,

-İşyerlerindeki kurullar ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak.

 d)Eğitmen (Memur, işçi, sözleşmeli çalışan)

 1)Görevleri:İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürünün yazılı olarak yapacağı görev dağılımı çerçevesinde, Belediye tarafından açılacak kurslarda eğitim vermek.

2)Yetki ve Sorumlulukları:

-Belediye’nin açacağı spor kurslarına ilişkin faaliyet planı hazırlamak,

-Faaliyet planı çerçevesinde kursiyerlere eğitim vermek,

-Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikası vermek,

-Verilen kurslar sırasında katılımcıların sağlık ve güvenliğini ön planda bulundurmak,

-İşini daha hızlı ve verimli bir şekilde ve güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapabilmek için gerekli tedbirleri almak,

-Her türlü iş makinesi ve alet-edevatı, kullanım talimatları, verimlilik, iş güvenliği ve sağlığı ilkeleri çerçevesinde kullanmak,

-İşlerini daha planlı, verimli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için sürekli iyileştirme ve geliştirmeler yapmak.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

      Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 10- Hizmetlerin icrası

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

b) Görevin planlanması: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür tarafından belirlenen plan çerçevesinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışanları, kanun, genelge, yönetmelik vb. çerçevesinde olmak kaydıyla, kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

MADDE 11- İşbirliği ve koordinasyon

1) Birim içi ve birimler arası işbirliği ve koordinasyon

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıttan sorumlu personelde toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve sorumlu personele iletir.

d) Sorumlu personel evrakları niteliğine göre inceler, gerekli işlemleri yaparak sonuca ulaştırır.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısının imzası ile yürütür.

                                                         BEŞİNCİ BÖLÜM

     Denetim, Sicil ve Disiplin

MADDE 12- Müdürlük içi denetim

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde denetlemek ve yönlendirmek yetkisine sahiptir.

MADDE 13- Personel sicil ve özlük dosyaları

Devlet memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde “Özlük ve Sicil Dosyaları” başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce, Belediyenin tüm çalışanları için birer özlük dosyası düzenlenir.

b) Özlük dosyalarının içeriği; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evrakları, göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları, aile bireylerine ait bildirim formu ile diğer evraktır.

c) Sicil dosyası içeriği; tüm memurlar için düzenlenmesi zorunlu olan sicil dosyalarında gizli sicil raporu, Müfettişler tarafından düzenlenen denetleme raporları ve mal beyannamesi bulunur.

MADDE 14- Disiplin cezaları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışanlarla ilgili disiplin işlemlerini, çalışanın kadrosuna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, 4857 sayılı İş kanunu, işçi sendikalarıyla yapılan Toplu İş Sözleşmesi ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

     ALTINCI BÖLÜM

        Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 15- Yönetmelikte yer almayan hususlar

Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili kanun, genelge, yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

MADDE 16 : Yürürlük

Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda, ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 17 Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

EK:1- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU “MEMUR VE İŞÇİ PERSONELİN ÖZLÜK, ÜCRETLENDİRME, EĞİTİM VE YAZI İŞLERİNE DAİR İŞ VE İŞLEMLER”:

Memur Özlük İşleri:

1- Memurların ilk işe giriş, kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması,

2- Memurların derece, terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin yapılması, terfi tarihlerini belirten listelerin takibi onaylarının alınması, maaşa etki eden kıdem ve hizmet yıllarının tespiti, (6 yıllık sicil ortalaması 90 ve üstü olanlara, her yılın ilk haftası itibariyle bir kademe verilmesi)

3- Memurların ücretsiz izine (askerlik, doğum sonrası, mazeret) çıkma ve göreve başlama işlemlerinin yapılması,

4- Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınması ve bilgilerin muhafazası işlemleri,

5- Memurların hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K. Bağ-Kur, Tahsil Değişikliği, Askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler) işlemlerinin yapılması,

6- Memurların özlük dosyasında muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerinin esas alınarak arşivlenmesi,

7- Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük dosyalarının  gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim alınması,

8-Mahkeme ve duruşma kararlarının ilgililere tebliğinin yapılarak alınan tebellüğ belgelerinin ilgili kurumlara gönderilmesi,

9- Memur Mal Bildirim Formu* ve Bilgi Formunun** doldurulmasının ve saklanmasının sağlanması,

*(Memur Personelin mal değişikliklerini bir ay içersinde bildirmeleri ve her halükarda sonu 0 ve 5’le biten yılların şubat ayının son gününe kadar Mal Bildirimi Formu doldurmaları gerekmektedir )

**(Bilgi Formu işe ilk girişte doldurulmakta, bilgilerde değişiklik olması durumunda en kısa zamanda söz konusu değişiklikler bildirilmek durumundadır)

10- Personelin evlilik ve mahkeme kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerinin Emekli Sandığına bildirilmesi,

11- Emeklilik şartlarını haiz olup emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerinin yapılması,

12- Hizmet Belgelerinin düzenlenmesi,

13- Gizli sicil raporlarının muhafaza edilmesi,

14- Memurların özlük dosyalarının korunması ve kurum sicil numarası esasına göre düzenleyerek arşivlenmesi,

15- İzinlerini yurt dışında geçirmek isteyen memurların Kaymakamlık Makamından yurtdışı izin onayının alınması,

16- İzine ayrılan müdürlerin izinli olduğu süre içinde, görevini yürütecek personelin görevlendirme işlemlerinin yapılması,

17- Yürürlükteki mevzuat gereği kısmi personel atamalarında gerekli olan Belediye Meclisinden izin alma işlemlerinin yapılması,

18- Memurların medeni durum değişikliği ve yeni doğum durumlarının yanısıra aile fertlerinin faydalanma taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, online olarak iletilmesi,

19- Müdürlük mutemetliğinin gerektirdiği görevlerin ve ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin araç gerecin satın alma talebinin yapılarak taşınır işlem fişinin düzenlenmesi, ödeme için konunun yazılı olarak Muhasebeye bildirilmesi,

20- Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memur adaylarının asaletlerinin tasdiki, başarısız olan adayların ilişiklerinin kesilmesi işlemlerinin yapılması,

21- Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanması ve sağlık yardımına ilişkin işlemlerin yapılması,

22- Personelin özlük hakları, emeklilik vb. konularda Devlet Personel Başkanlığından görüş alınarak bu doğrultuda işlem yapılması,

23- İnsan kaynakları ve eğitim konularında müdürlükler arası bilgilendirme yazışmalarının yapılması,

24- Stajyerlerin, çalışma olurlarının alınmasından sonra ihtiyaca göre Müdürlüklerde görevlendirilmesi,

25-Memurların özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerinin yanıtlanması,

26- İl dışı kurumlarda görev yapan ve iznini Seferihisar’da geçirmekte iken rahatsızlanan memur ve memur yakınlarına muayene sevk kağıdı işlemlerinin yapılması,

27- Nakil, emeklilik, vefat, istifa vb. durumlarda özlük dosyalarını sicil numarası sırası gözeterek arşivlenmesi,

28- Görev yeri belgesi talebi vb. dilekçeli müracaatlarının cevaplandırılması,

29- Hizmet sendikalarına üye olma ve istifa etme aşamalarında gerekli mevzuatın uygulanması,

30- Yürürlükteki mevzuat gereği açıktan atama, kadro ihdas ve kadro derece unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmalarının yapılması,

31- Sözleşmeli personel çalıştırılması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması,

32- Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanması,

33- Yıllık izin taleplerinin incelenmesi, ilgili makamlara imzalatılarak kullandırılması ve takibi,

34- Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakların kayda alınarak zimmet defteri ile imza karşılığında teslim edilmesi,

35- Personel  Devam Kontrol Sistemi ile Belediye çalışanlarının giriş-çıkış saatlerinin denetlenmesi,

36- Kimlik kartlarının hazırlanması,

37- Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi,

38- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması ve meydana gelecek değişikliklerin takip edilmesi,

b) İşçi Özlük İşleri :

1- İşçi personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları gibi özlük işlerinin yapılması.

2-Engelli işçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

3-Yeni işe alınan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin gönderilmesi, her ay düzenli olarak Türkiye İş Kurumuna işgücü çizelgesinin gönderilmesi.

4- Yıllık izin onaylarını düzenleyip, tetkik ederek onaylanması ve takip etmek.

5- Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması.

6- İşçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine işlenmesi.

7- Müdürlükler tarafından gönderilen yıllık izin, mazeret izin ve ücretli, ücretsiz izinlerin izin çizelgelerine işlenmesi. Ücretli ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak.

8- İşçi yevmiye çizelgelerini inceleyerek işlemlerin yapılması.

9- İşçi Özlük kayıt defterinin tutulması

10- Çeşitli nedenlerden dolayı işten ayrılan personelin kıdem tazminatını düzenleyip, tetkik ederek onaya sunulması.

11- İşçi personelle ilgili sicil defteri tutmak, dolu-boş kadrolarını güncelleyerek muhtelif tarihlerde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ve 6 ayda bir kez Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi

12- Toplu-İş Sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek

13- İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Kurulu yazışmalarının hazırlanması.

14- Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanması ve ilgililere iletilmesi.

15- 4857 Sayılı İş Kanununun uygulanması ve meydana gelecek değişikliklerin takip edilmesi

16- Belediye çalışanlarının işe geliş ve gidişlerini temin etmek üzere servis araçları temin etmek.

17- İşçilerin hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.

18- İşçi personele ait sicil dosyalarının arşivlenmesi ve muhafaza edilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

19- Seferihisar’da İŞKUR Hizmet Noktası olarak görev vermek.

20- Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak,

21-Sağlık raporu alan personelin, raporlu olduğu süreye istinaden almış olduğu maaşının  karşılığını, SGK’dan alarak Belediye’ye iadesinin takibi,

22- Aylık Nöbet Çizelgesi’nin hazırlanması.

c) Ücretlendirme İle İlgili İşler:

1- Kadro cetvellerinde kayıtlı tüm çalışanların maaş işlemlerinin yapılması,

2- Personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin tahakkuk işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapılması,

3- Ödeme emri belgelerinin ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

4- Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin hesaplanması,

5- Personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi,

6- Personelin icra, nafaka v.b. borçları ile Belediyeye ilişkin borçlarının bordrolarından kesilmesi,

7- Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşlerin hazırlanması,

8- Maaştan ayrı olarak geriye dönük işlemleri olan memurların ek maaş, terfi, kişi borcu ve benzer bordrolarının hazırlanması,

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurların 5510 sayılı Kanundan doğan emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile diğer işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek.

ç) Eğitim İşleri:

1-Personelin hizmet içi eğitimine ilişkin çalışmaların yapılması,

2-Mahalli İdare Derneklerinin ve diğer kurumların organize ettiği eğitimlere, ilgili personelin katılımına ilişkin işlemlerin yapılması,

3-Her yılın Kasım ayında Belediye birimlerinden eğitim taleplerinin toplanması,

4-Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yıllık eğitim planının hazırlanması ve Başkanın onayına sunulması,

5-Hazırlanan yıllık eğitim planının uygulanmasının sağlanması,

6-Yapılan eğitimlerin kayıt altına alınması ve “Personel Eğitim Takip Formu”na işlenmesi,

7- Kurum içi ve kurum dışı eğitimler sonrasında eğitim değerlendirmesi ve eğitim analizlerinin yapılarak kayıt altına alınması,

8- Kurum içi ve Kurum dışı eğitimlerde verilecek sertifikalarının fotokopilerinin kişilerin özlük dosyası içersinde yer alan eğitim takip dosyalarında muhafaza edilmesinin sağlanması,

9-Personelin Belediyeye bağlılığını arttırıcı sosyal faaliyetlerin tespit edilmesi ve düzenlenmesinin sağlanması,

10-İşe yeni alınan Personel için temel Eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitiminin verilmesinin sağlanması,

d) Yazı İşleri:

1-Müdürlüğe gelen  evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili Personele havale edilir. Kalem evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

2-Evraklar ilgili Personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir.Dış Müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

3- Müdürlüklerle yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörde saklanır.

4- İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

EK: 2  ÇOCUK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ:

T.C.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇOCUK BELEDİYESİ
YÖNETMELİĞİ

Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

 AMAÇ:

Madde: 1

Bu yönetmeliğin amacı; Seferihisar Belediyesince kurulacak  olan Seferihisar Çocuk Belediyesinin oluşumunu, ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

DAYANAK:

Madde: 2

Bu yönetmeliğin dayanağı:

-5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi

-26313 Sayılı Kent Konseyi Yönetmeliğinin 10. Ve 12. Maddeleri

-BM Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Ekim 1990 da imzalanarak 27 Ocak 1995’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesidir.

 KAPSAM:

Madde: 3

Bu yönetmelik, Seferihisar Belediyesi Çocuk Belediyesini ve Seferihisar Belediyesinin ilgili birimlerini  kapsar.

TANIMLAR:

Madde: 4

Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye;
 Seferihisar Belediyesini,
b) Kent Konseyi Çocuk Meclisi; Çocuk Belediyesini sevk ve idare edecek olan Çocuk Belediyesi organını,
c) Komisyon, Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerinden oluşan ve belirli konularda çalışma yapan Çocuk Belediyesi organını,
d)Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu; Çocuk Belediyesi Meclisinin aldığı kararları uygulayan Çocuk Belediyesi organını ifade eder.

Amacı, , Çalışma İlkeleri, Görevleri,Organları ve Oluşumu

AMACI

Madde: 5

Seferihisar Belediyesi Çocuk Belediyesi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, çocukların düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını öngörür.

Çocuk Belediyesi; çocukların, Belediye çatısı altında oluşturulan uzlaşma ortamı içerisinde; dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların oluşturulmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek bunlara çözüm önerilerinin üretilmesinde katkıda bulunmalarını amaçlar.

Çocuk Belediyesi; İzmir Seferihisar´da yaşayan çocukların problemlerini ve taleplerini ifade etmelerini ayrıca çözüm süreçlerinde aktif rol almalarını amaçlar.

ÇOCUK BELEDİYESİNİN ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde: 6

Çocuk Belediyesi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür ;
a) Şeffaflık; Çocuk Belediyesi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar.

b)Temsil; Çocuk Belediyesi, yerel yönetişim sürecinde Seferihisar çocukları adına söz sahibidir,
c)Cinsiyet Eşitliği; Çocuk Belediyesi çalışmalarında kız – erkek eşitliği esastır. Bütün organlarında temsilde bu dengenin sağlanmasına dikkat eder.
ç) Gönüllülük; Çocuk Belediye çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine girmez. Kent içerisinde çocuklarda gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
d) Kişisel Gelişim; Çocukların kişisel gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalara ve her türlü politika oluşturma sürecinde çocuk boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
e) Sosyal Sorumluluk; Çocuk Belediyesi, kentleşme sorunlarının arttığı günümüzde çocukların çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
f) Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması;  Çocuk Belediyesi, kentsel kalkınma politikalarına Çocuk bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
g) Sürdürülebilirlik; Çocuk Belediyesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur.

h)Yönetişim; Çocuk Belediyesi, iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
ı)Ortaklık; Çocuk Belediyesi çalışmalarının tümü konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
i) Aktif Katılım; Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde çocukların karar alma aşamasından sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir gerekliliktir. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

j)Tarafsızlık; Çocuk Belediyesi, tüm siyasi yapılara ve partilere eşit uzaklıkta ve tarafsızdır. Dil, din, ırk, etnik köken, felsefi düşünce ayrımcılığı yapmaz. Temel insan hak ve hürriyetleri, özgürlük, eşitlik, kardeşlik temelinde çalışmalarını yürütür.

k)Yerellik; Çocuk Belediyesi Seferihisar’ a ait sosyokültürel değerlere sahip çıkar

 ÇOCUK BELEDİYESİ ORGANLARI
Madde 7

Çocuk Belediyesi’nin organları şunlardır:
a) Çocuk Belediyesi Meclisi

b) Çocuk Belediyesi

c)Çocuk Belediyesi Başkanı

d) Çocuk Belediyesi Başkan Yardımcısı

e) Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu
f)Çocuk Belediyesi Komisyonları

 KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ve ORGANLARININ OLUŞUMU, SEÇİM SÜRECİ

 Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeliği ve Üyelik Şartları

Madde:8

Kent Konseyi Çocuk Meclisi; İzmir Seferihisar´da yaşayan 7/14 yaş  grubu çocuklardan oluşur.

Bu üyeler Seferihisar İlçesinde mevcut resmi ve özel ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerden oluşur.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki İlköğretim okullarında okuyan öğrencilerden Çocuk Belediyesi Meclisi teşkil ettirmek için okul idarelerine, okullarını temsilen 20 asil ve 10 yedek olmak üzere 30 Çocuk Belediyesi Meclisi üyesinin demokratik yöntemlerle seçilmesi konusunda talimat verir.

Demokratik Seçim sonuçlarını, seçilen öğrencilerin iletişim bilgilerini içeren liste Okul Müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adı geçen belgeleri Seferihisar Belediyesine iletir.

Seçim ile tespit edilen öğrencilerin Seferihisar Çocuk Belediyesine üye kayıtları yapılır.

Çocuk Belediyesi Meclisinin çalışma süresi 1 yıldır.

Çocuk Meclisi Seçimli Toplantısı

Madde 9

a)Çocuk Belediyesi Meclisi; her yılın ekim ayının ilk Pazar günü toplanır.

b) Çocuk Meclisine Üye tüm çocuklar seçimli toplantıya katılabilir ve oy kullanabilir.

c) Seçimli toplantıda; Çocuk Belediyesi Başkanı, Çocuk Belediyesi Başkan Yardımcıları, Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu seçilir ve komisyon üyeleri belirlenir

d)Çocuk Belediyesi Meclisi, Çocuk Belediye Başkanının katılamaması hallerinde Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı yoksa yönetim kurulu üyelerinden aralarından tespit ettikleri bir temsilci başkanlık yapar.

e) Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu çağrısı üzerine toplanır.

Çocuk Meclisinin Görevleri

Madde : 10

Çocuk Meclisi 5. maddede zikredilen amaçları gerçekleştirebilmek için şu çalışmaları yapar:
a) Görevli oldukları çalışma komisyonları vasıtasıyla ilgili alanlarda çalışmalar yapmak
b) Kanun, yönetmelik ve kendi içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak toplantılar tertip edebilir,
c) Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor eder,
d) Çocukların bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri Belediyeden talep eder.
e) Çeşitli kültürel etkinlikler ve atölye çalışmaları tertip eder,
f) Sosyokültürel içerikli kampanyalar düzenler ve yürütür,
g) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini gündeme getirmek için gereken çalışmaları yapar.

h)Çocuk Belediye Meclisi en geç iki ayda bir genel katılımlı toplantı yapmak zorundadır.

 Çocuk Belediyesi Başkanı

Madde :11

Çocuk Belediyesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
1) Belediye çalışmaları hakkında bilgi vermek,
2) Çocuk Belediyesi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil etmek.
3) Çocuk Belediyesi Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
4) Genel Kurul toplantılarını yönetmek.
5) Çocuk Belediyesi toplantı gündemlerini ve Genel Kurul gündemini Yönetim Kurulu ile birlikte belirlemek.
6) Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu ile Çocuk Belediyesi arasındaki koordinasyonu sağlamak,
7) Çocuk Belediyesi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumlu olmak; eylem ve işlemlerinde belediye üyelerinin görüş, öneri ve düşüncelerini dikkate almak.

Çocuk Belediye Başkanı Yardımcısı

Madde :12

Çocuk Belediye Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri içerisinden bir veya iki üyeyi başkan yardımcısı olarak atayabilir. Çocuk Belediye Başkanı Gerekli gördüğünde başkan yardımcısında değişikliğe gidebilir.

Çocuk Belediyesi Başkanı Yardımcısının Görevleri

Madde :13

Çocuk Belediyesi Başkanı Yardımcısının görevleri şunlardır;

 1. Çocuk Belediye Başkanına vekalet etmektir.
 2. Yönetim Kurulu ile iletişimi sağlamak.
 3. Çocuk Belediyesinin sekretarya işlemlerini gerçekleştirmektir.

 

 Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu

Madde :14

Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu; Çocuk Meclisi tarafından alınan kararları yürütmek üzere oluşturulur. Yönetim Kurulu; Çocuk Belediye Başkanı, Çocuk Belediye Başkan Yardımcısı ve Çocuk Belediyesi Komisyon başkanlarından oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Çocuk Belediyesi Çalışma Komisyonlarından birinde Komisyon Başkanı olarak görev alabilir. En fazla iki başkan yardımcısı olmak üzere toplam yönetim kurulu üye sayısı 13 kişiyi geçemez ve 11 den az olamaz. Yönetim kurulundan çeşitli nedenlerle üye ayrılırsa, ayrılan üyenin yerine yedek üyelerden biri Çocuk Belediyesi Meclisi kararıyla atanabilir.

Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu Görevleri

Madde 15

Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

 1. Kent Konseyi Çocuk Meclisine, Çocuk Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek
 2. Kent Konseyi Çocuk Meclisi toplantılarını organize etmek
 3. Komisyonlarda hazırlanan proje ve çalışma raporlarını karara bağlamak
 4. Onaylanan Proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlamak

Çocuk Belediyesi Komisyonları

Madde 16

a)Çocuk Belediyesi komisyonları, Çocuk Belediyesi amaçlarına uygun olacak şekilde, Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerinin talepleri doğrultusunda çalışır.

b) Komisyon üyeleri Çocuk Meclisi üyeleri içerisinden olmak zorundadır.

c) Birden fazla komisyona üye olunamaz.

d) Çocuk Belediyesi Komisyonları beş üyeden az on bir üyeden fazla olamaz.

e)Toplantıları Komisyon Başkanı idare eder. Komisyon Başkanı komisyonun Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu ile iletişimini sağlar.

f)Komisyon Başkanının olmadığı zamanlarda üyeler kendi aralarında bir kişiyi toplantıya başkanlık yapmak üzere seçer

g)Komisyon toplantılarına mazeretsiz olarak üç defa üst üste katılmayan üyenin komisyon üyeliği düşer. Düşen üyenin yerine, aynı okuldan yedek üye getirilir.
Çocuk Belediyesi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan komisyonlar Çocuk Belediyesi Meclisi kararı ile yedek üyeler aracılığıyla tekrar yapılandırılır.

h)Çocuk Belediyesi Komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1) Çocuk Belediyesi Komisyonları her hafta en az bir kere toplanır. Gerekli görülen durumlarda komisyon başkanının çağrısı ile komisyonlar toplanabilir.

2) Komisyon toplantılarının gün ve saatini komisyon başkanı belirler. Toplantı gün ve saati komisyon üyelerinin katılımını zorlaştırmayacak şekilde belirlenir.

3) Yapılan toplantı, proje ve etkinlikler ile ilgili Komisyon Başkanları aracılığıyla Çocuk Belediyesi Başkanını bilgilendirmek.

4) Komisyon üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Komisyon Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu onayına sunmak.

ı) Çocuk Belediyesi Komisyonu üyeleri, haftada bir gün bir saat komisyon başkanının belirleyeceği gün ve saatlerde, Seferihisar Çocuk Belediyesinde toplantı yaparlar. Toplantıyı takip eden saatte Çocuk Belediyesi Komisyonu üyeleri, komisyonlarının çalışma alanıyla ilgili Seferihisar Belediyesi Müdürlükleri Birimlerinde fiilen çalışmalara katılırlar.

i) Çocuk Belediyesi Komisyonlarının haftalık toplantılarına; komisyonların çalışma alanına giren konularda danışmanlık yapmak ve bilgi vermek amacıyla Seferihisar Belediyesinin ilgili Müdürlüklerinden bir yetkili katılmak zorundadır. İlgili birim Müdürü komisyon toplantılarına yetkili katılımını sağlamak ve takip etmekle yükümlüdür.

j) Komisyon seçimlerinde en fazla tercih edilen 10 komisyon kuruluşmuş sayılır.

k) Çocuk Belediyesi Komisyonları ve ilgili Müdürlükler şunlardır;

1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2) Etüt ve Projeler Komisyonu –Etüd Proje Müdürlüğü

3) Fen İşleri Komisyonu – Fen İşleri Müdürlüğü

4) Kültürel Faaliyetler Komisyonu – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

5) Sosyal Hizmetler Komisyonu – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

6) Çevre ve Temizlik Komisyonu – Temizlik İşleri Müdürlüğü

7) Parklar, Bahçeler ve Sosyal Alanlar Komisyonu – Park Bahçeler Müdürlüğü

8) İmar İşleri Komisyonu – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

9) Gençlik ve Spor Komisyonu – İK ve Eğitim Müdürlüğü

10) Tarımsal Gelişim Komisyonu – Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

11) Bilgi ve Teknoloji Komisyonu – Bilgi İşlem Müdürlüğü

12) Kalite ve Standartlar Komisyonu – Destek Hizmetleri Müdürlüğü

13) Çocuk Hakları Komisyonu – Hukuk Müdürlüğü

14) Finans ve Harcamalar Komisyonu – Mali İşler Müdürlüğü

15) Pazar ve Çarşılar İnceleme Komisyonu – Zabıta Müdürlüğü

SEÇİM USUL ve ESASLARI


Çocuk Belediye Başkanı Seçimi Usul ve Esasları

Madde 17

Çocuk Belediye Başkanı Seçimi Usul ve Esasları

a) Çocuk Meclisi Üyesi 13 yaşından gün almış her çocuk, Çocuk Belediye Başkanı Adayı olabilir.

b) Çocuk Belediye Başkanı olma hakkı bir defadır.

c) Çocuk Meclisi Üyesi her çocuk, Çocuk Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanabilir.

d) Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Genel Kurul Gününde önceden belirlenen seçim saatinden 1 saat öncesine kadar aday Çocuk Belediye Başkanlığına aday olunabilir.

e) Çocuk Belediye Başkanı Adayı, bu yönetmelik ile belirlenmiş Çalışma Komisyonlarına Başkanlık yapacak 10 yönetim kurulu üyesini, Başkan yardımcılarını ve yedek üyeleri seçimden önce açıklamak zorundadır.

f) Çocuk Belediye Başkanı ve Yönetim Kurulu tek liste olarak oylanır.

e) Seçimde kapalı oy açık tasnif yöntemi izlenir.

f) iki Çocuk Belediye Başkanı adayı varsa; En çok oy alan Çocuk Belediye Başkanı adayı seçimi kazanır.g) Üç veya daha fazla Çocuk Belediye Başkanı Adayının bulunduğu seçimlerde ilk turda seçime katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyunu alan aday bulunmazsa, ikinci tur seçime gidilir. İkinci tur seçime ilk turda en yüksek iki oyu alan adaylar katılır. İkinci tur seçimde en yüksek oyu alan aday Çocuk Belediye Başkanı seçilir. Oy eşitliği durumunda üçüncü tur seçime gidilir. Üçüncü tur seçimde de oy eşitliği gerçekleşirse; iki aday arasındaki seçim on beş gün içerisinde tekrar edilmek üzere ertelenir.

Komisyon Seçimleri

Madde 18

Çocuk Belediyesi çalışma Komisyonları; Seçimli Çocuk Belediyesi Meclisi toplantısında gerçekleştirilir.

Kent Konseyi Çocuk Meclisine üye her çocuk komisyonlarda yer alabilir.

Komisyonların ilgili olduğu Seferihisar Belediyesi Müdürlüğüne bağlı bir uzman birimi ve komisyonlar hakkında bilgilendirme amaçlı sunum yapar.

Sunumun ardından çocuklar çalışmak istedikleri komisyonlara kayıtlarını yaptırırlar.

En çok tercih edilen 10 komisyon kurulmuş kabul edilerek çalışmalarına başlar.

 ÇOCUK BELEDİYESİNİN SÜRESİ:

Madde: 19

Çocuk Belediyesi´nin süresi 1 yıldır. Belediye her yıl Ekim aynın ilk Pazar günü güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır. Yeni Belediye üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevleri sona erer.

Madde: 20

Çocuk Belediyesi üyeleri Belediyenin tüm imkânlarından yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, Çocuk Belediyesinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Çocuk Belediyesini tanıtıcı her türlü çalışmayı yapar.

Madde: 21

Çocuk Belediyesi, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür. Çocukların çalışmalarında yardımcı olmak  üzere, Belediye tarafından danışman ve rehber öğretmenler görevlendirilebilir.

ÇOCUK BELEDİYESİ BÜTÇESİ

Madde:22

Türkiye Cumhuriyeti Seferihisar Belediyesi; Seferihisar Çocuk Belediyesine bütçe tahsis eder. Bütçe Türkiye Cumhuriyeti Seferihisar Belediye Başkanının oluru ile ilgili birim amirlerinin kontrolü altında kullanılabilir.

Çocuk Belediyesi Bütçesinin Kullanımı

Madde:23

Çocuk Belediyesi, Çocuk Meclisi Çalışma Komisyonlarının çalışma alanına giren her konuda harcama yapabilir.

 ÇOCUK MECLİSİNİN İLK TOPLANTISI:

Madde: 24

Çocuk Meclisinin ilk toplantısı, bu yönetmeliğin İzmir Seferihisar Belediye Belediyesince kabulünden sonra, okullarda seçilecek üyelerin katılımı ile Seferihisar Belediyesi tarafından duyurusu yapılan tarihte gerçekleştirilir.

Komisyon seçimlerinden sonra ilk toplantı gerçekleştirilir.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK:

Madde: 25

Bu yönetmelik, Seferihisar Belediyesince kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini Seferihisar Belediye Başkanlığı yürütür.

Yürütme

Madde 26

Bu yönerge hükümleri Seferihisar Belediyesi adına Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 27

Çocuk Belediyesi Yönetim Kurulu kararı ile toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

 

Madde 28

Çocuk Belediyesi Başkanı Yönetim Kurulu ve Komisyon çalışmaları konusunda Seferihisar Belediyesini bilgilendirir.

 Madde 29

Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

 Madde 30

Çocuk Belediyesi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürümesi ve çocuklara rehberlik etmesi açısından eski çocuk belediye başkanları, eğitimciler, akademisyenler, yerel idareciler veya çocukların bedensel, zihinsel, sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak diğer uzmanlar Çocuk Belediyesi Başkanına danışman olarak atanabilir. Danışman atması Seferihisar Belediye Başkanı tarafından yapılır.

Danışmanların oy hakkı yoktur.

Danışmanların Çocuk Belediyesi ve Çocuk Belediyesi organlarının çalışmalarına katılımları engellenemez.

Danışmanların görevden alınması yetkisi Seferihisar Belediye Başkanına aittir.

 

 Kent Konseyi Çocuk Belediyesi Meclisi Üyeliğinden Ayrılma
Madde 31

Çocuk Belediyesi Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Çocuk Belediyesi Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Çocuk Belediyesi yönetim kurulu, Kent Konseyi Çocuk Belediyesi Meclisinin ilk toplantısında ayrılma dilekçesini üyelere bildirir.

 Çocuk Belediyesi Üyeliğinden Çıkarılma
Madde 32

Çocuk Belediyesi üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar;

*Çocuk Belediyesi Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranmak,

* Çocuk Belediyesi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak,

* Kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak.

Üyelikten çıkarılma istemi, Yönetim tarafından Kent Konseyi Çocuk Belediyesi Meclisinden Talep edilir. Toplantıda yapılacak oylamada çıkarılma istemine oy çoğunluğu ile karar verilir. Karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz

 Yönetmelik Değişikliği
Madde 33

Seferihisar Belediyesi Çocuk Belediyesi Yönetmeliği, Seferihisar Belediyesi Meclisi tarafından değiştirilir.

EK: 3

 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BİRİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

      Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak,

 1. Kalite Yönetim Sisteminin izlenebilirliğinin artırılması ve kolaylaştırılması için düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetlerde bulunmak,
 2. Sistemin başarılı bir şekilde yürütülmesinin takibi ve tetkiki ile gerektiğinde güncellenmesi için teklif ve öneride bulunmak,
 3. Gerektiğinde dışarıdan, danışmanlık veya rehberlik hizmeti almak,
 4. Eğitim, danışmanlık, rehberlik hizmeti verecek kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 5. Birimlerden gelen teklifleri değerlendirmek ve karara bağlamak,
 6. Kalite Yönetim Sisteminin aksayan yönlerinin düzeltilmesine ilişkin tedbirler almak ve önerilen değişiklikleri karara bağlamak,
 7. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı gündemini oluşturmak ve organize etmek,
 8. Kurum içi tetkik programını düzenlemek, tetkik sonuçları ile çalışma raporunu Yönetimin Gözden Geçirme toplantısına sunmak,
 9. Kaynak araştırması ve planlaması yapmak,
 10. İç tetkikçi havuzunun oluşturulmasında, planın yapılmasında, hazırlanmasında, duyurulmasında, iç tetkik raporlarının analiz edilmesinde Kalite Yönetim Birim Başkanına yardımcı olmak,
 11. Yıllık eğitim taleplerini toplamak ve planını oluşturmak bunların uygulanmasında Kalite Yönetim Birim Başkanına yardımcı olmak.
 12. Kalite Sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli  iyileştirilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmak.
 13. Kalite Yönetim Standardı ile ilgili tüm formların formatlarını hazırlayarak, ilgili birimlere dağıtmak.
 14. Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun hazırlama çalışmalarını planlamak, uygulatmak ve izlemek.
 15. Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin Seferihisar Belediyesinde etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu aşamalarla ilgili kayıtları tutmak.
 16. Kuruluş içi Kalite Tetkiklerini planlamak, İç Tetkiklerin düzenli yapılmasını sağlamak, tetkik sonucu ortaya çıkan Kalite Yönetim Sisteminin Performansı hakkında üst yönetime rapor sunmak
 17. Kalite kayıtlarının tanımlanması, kodlanması, saklama ve imha etme işlemlerini yürütmek,
 18. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarının girdilerini hazırlamak, Toplantıların raporunu hazırlamak, alınan kararların yerine getirilmesi ve takibini sağlamak, gerekli olabilecek  revizyonların yapılmasını sağlamak.
 19. Kalite Sistemi konusunda ilgili personelin her türlü eğitim programlarını organize etmek.