Gelirler Müdürlüğü

Anasayfa / Haberler / Gelirler Müdürlüğü

Gelirler Müdürlüğü

T.C

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ

Gelirler Müdürlüğü

Örgütlenme, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 – Bu Yönetmeliğin, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları, 4857 sayılı İş Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) İdare: İzmir Seferihisar Belediyesini,

ç) Meclis: İzmir Seferihisar Belediye Meclisini,

d) Üst yönetici: Belediye Başkanını,

e) Başkan Yardımcısı: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını,

f) Müdür: İşletme ve İştirakler Müdürünü,

g) Birim: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı birimleri,

ğ) Birim Yetkilisi: İlgili biriminin yöneticisini,

h) Birim Yetkili Yardımcısı: İlgili biriminin yönetici yardımcısını,

ı) Servis: İlgili birim içerisinde bulunan servisleri,

i) Servis sorumlusu: İlgili birim içerisinde bulunan servislerin sorumlusunu ifade eder.

j) İdare Gelirleri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,

k) Vergi: İdarinin kamu kudretine sahip diğer toplulukların gördükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere, esas olarak gerçek ve tüzel kişilerden belli bir yarar karşılığı olmaksızın, onların mali güçlerine göre kamu zoruyla halktan doğrudan doğruya ve bazı maddelerin fiyatlarına eklenerek alınan paralardır.

l) Resim: Belli bir işin yapılması için, idareden izin alınması karşılığında ödenen paradır.

m) Harç: İdarenin yaptığı bazı hizmetlerden, fertlerin bu hizmetlerden faydalanma durum ve derecesine göre aldığı paraları,

n) Mükellef: Üzerine vergi borcu doğan gerçek ya da tüzel kişiyi,

o) Tarh: Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden yetkili idare tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameleyi,

ö) Tebliğ: Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili idare tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesini,

p) Tahakkuk: Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesini,

r) Tahsil: Verginin, kanuna uygun surette ödenmesini,

s) Tahakkuku Tahsile Bağlı Gelirler: Mahiyeti itibariyle tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerde gelirin tahsili tahakkukunu da içine aldığını,

ş) Terkin: İdarenin alacaklarının vade sonu beklenilmeksizin ilgili kanunlar gereğince tahsilinden vazgeçilerek kayıtlardan silinmesini,

t) Tecil: İdarenin alacaklarının ilgili kanunlar gereğince vadeye bağlanması veya borcun ertelenmesini,

u) Tehir: İdarenin alacaklarının ilgili kanunlar gereğince geciktirilmesini,

ü) Para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,

v) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri,

y) Mali Yıl: Takvim yılını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün İdari Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün idari yapısı

Madde 4 – İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, görevlendirilecek birim yetkilileri ile;

a) Gelir Birimi,

b) Emlak Taşınmaz Birimi,

c) Bütçe İçi İşletme Biriminden oluşur

Müdürlüğün görevleri

Madde 5 – İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

b)  Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak.

c) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

İşletme ve İştirakler müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 6- İşletme ve İştirakler Müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

a) Müdür, müdürlüğe ait görevleri zamanında ve mevzuata uygun bir şekilde yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur.

b) Müdür, görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmemesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

c) Müdür, kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan kamu zararlarından sorumludur.

ç) Müdür, harcama yetkilisi olarak, 14.06.2007 tarih ve 5189/1 karar numaralı Sayıştay Genel Kurul Kararı kapsamında sorumludur.

d) Müdür, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla birim yöneticilerine devredebilir.

Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlük Birimlerinin Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

A) Gelir Biriminin İdari Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Diğer Hususlar

Gelir biriminin idari yapısı

Madde 7 – Gelir birimi;

a) Tahakkuk servisi,

b) Takip Servisinden oluşur.

Gelir biriminin görevleri

Madde 8 – Gelir biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Gelir Birimi, idarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerinin ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tarh, tahakkuk ve terkin işlemlerini yapmak.

b) İdare gelirleri ile ilgili yapılan, tarh, tahakkuk ve terkin işlemleri ile ilgili kayıtları tutmak, raporlamak ve ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları Muhasebe Birimine göndermek.

c) Belediye Gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili birimlere ulaştırmak,

ç) İdare gelirlerinin artırılmasına ve gelir kaybını önlemeye yönelik ilgili yasal mevzuat çerçevesinde araştırma ve değerlendirme çalışmalarını hazırlayarak faaliyete geçirmek.

d) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, hükümlerini uygulamak, bu hükümler doğrultusunda vergi ve harçların denetimini gerçekleştirmek,

e) Diğer mevzuatlarla ilgili verilen görevleri yapmak.

f) İşletme ve İştirakler Müdürü ve Üst Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmak.

Gelir birim yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9 – Gelir birim yetkilisinin görev, yetki ve sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

a) Gelir birim yetkilisi bu birimin iş ve işlemlerini zamanında ve mevzuata uygun bir şekilde yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur.

b) Gelir birim yetkilisi, amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmakla görevli ve sorumludur.

c) Gelir birim yetkilisi sorumlu olduğu iş ve işlemlerin mevzuata uygun ve zamanında yerine getirilmemesinden dolayı İşletme ve İştirakler Müdürüne karşı sorumludur.

ç) Gelir birim yetkilisi kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan kamu zararlarından sorumludur.

d) Gelir birim yetkilisi iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan İdare zararlarından, o iş ve işlemi yapan memur veya çalışanla birlikte sorumlu tutulur.

Gelir birim yetkili yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 10 – Gelir Birim Yetkili Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 a) Gelir birim yetkili yardımcısı, kendisine bağlı servislerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur.

 b) Gelir birim yetkili yardımcısı, amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmakla görevli ve sorumludur.

 c) Gelir birim yetkili yardımcısı sorumlu olduğu iş ve işlemlerin mevzuata uygun ve zamanında yerine getirilmemesinden dolayı birim yetkilisi ve İşletme ve İştirakler Müdürüne karşı sorumludur.

 ç) Gelir birim yetkili yardımcısı kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan kamu zararlarından sorumludur.

 d) Gelir birim yetkili yardımcısı iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan İdare zararlarından, o iş ve işlemi yapan memur veya çalışanla birlikte sorumlu tutulur.

Tahakkuk Servisinin görevleri

Madde 11 – Tahakkuk servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirleri ile ilgili yürürlükteki kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tarh, tahakkuk ve terkin işlemlerini yapmak.

b) İdare gelirleri ile ilgili yapılan, tarh, tahakkuk ve terkin işlemleri ile ilgili kayıtları tutmak, raporlamak ve ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları muhasebe birimine göndermek.

c) İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirleri ile ilgili yürürlükteki kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde sicil işlemlerini yapmak.

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin vergi mükellefiyeti ile ilgili mükellefiyet oluşturma, mükellefiyetle ilgili değişiklik ve çıkışlarının izlenmesini sağlamak.

d) Mal varlığı araştırmasına ilişkin sicil sorgulama işlemlerini yapmak.

e) Tapu gönderme listelerini kayıtlara işlemek.

f) Mükellefiyeti devam eden vatandaşların muafiyet başvuru işlemlerini yapmak.

g) Yapılan tarh, tahakkuk ve terkin işlemleri ile ilgili kayıtları tutmak, raporlamak ve ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları Muhasebe Birimine göndermek.

h) Harcamalara katılım paylarının ve idarece verilen para cezalarının yürürlükteki kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tarh, tahakkuk ve terkin işlemlerini yapmak.

ı) Mahalli idareler uzlaşma yönetmeliği kapsamında kurulan uzlaşma komisyonunun sekretarya işlemlerini yürütmek.

i) Kurumlardan belediyemize ayrılan payların tahakkuk işlemlerini yapmak.

j) Belediyemiz gelirlerinin artırılması amacıyla, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan ve vergi mükellefi olması gerekirken belediyemizde kaydı bulunmayan kişi veya kurumların kayıt altına alınması işlemlerini yürütmek üzere denetim yapmak.

k) Vatandaşlarımızın dilekçelerine istinaden yerinde yoklama yapmak.

l) İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idareye ait kira gelirleri ile ilgili yürürlükteki kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tahakkuk ve terkin işlemlerini yapmak.

m) Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak.

Takip servisinin görevleri

 Madde 12 – Takip servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Vadesi geçmiş belediye alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında takip işlemlerini yapmak.

b) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe alınmasını ve ödeme emrinin tebliğini sağlamak.

c) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre amme alacağının vadesinden sonra yapılan tecil taleplerine ilişkin işlemleri yapmak.

ç) Haciz varakalarına ilişkin işlemleri yapmak.

d) Amme borçlularının mal varlığını araştırmak, haciz uygulamak.

e) Aciz halinde bulunan borçluları tespit etmek, aciz fişi düzenlemek ve bu borçluların durumunu sürekli olarak izlemek.

f) Belediyemizce tahsil edilmesi gereken ve yasal süreler içinde ödenmeyen özel hukuka tabi alacakların cebren tahsili ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne dava açılması için müracaatta bulunmak.

g) İdare gelirleri ile ilgili yapılan, tecil, tehir ve takibe alınması ile ilgili işlemlere ait kayıtları tutmak, raporlamak ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları Muhasebe Birimine göndermek.

h) İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirleri ile ilgili olarak açılan davaların Hukuk İşleri Müdürlüğü nezdinde yazışmalarını takip etmek.

ı) Servise ait arşivin düzenli ve sistemli bir şekilde tutulmasının sağlamak.

i) İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirleri ile ilgili olarak açılan davaların Hukuk İşleri Müdürlüğü nezdinde yazışmalarını takip etmek.

j) Mükellefiyeti devam eden vatandaşların muafiyet başvuru işlemlerini yapmak.

k) Yapılan tarh, tahakkuk ve terkin işlemleri ile ilgili kayıtları tutmak, raporlamak ve ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları Muhasebe Birimine göndermek.

l) Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak.

Servis sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 13 – Servis sorumlularının görev, yetki ve sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

a) Servis sorumlusu kendilerine bağlı servisin iş ve işlemlerini zamanında ve mevzuata uygun bir şekilde yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur.

b) Servis sorumlusu, amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmakla görevli ve sorumludur.

c) Servis sorumlusu sorumlu olduğu iş ve işlemlerin mevzuata uygun ve zamanında yerine getirilmemesinden dolayı Birim yetkili yardımcısı, Birim yetkilisi ve İşletme ve İştirakler Müdürüne karşı sorumludur.

ç) Servis sorumlusu kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan kamu zararlarından sorumludur.

d) Servis sorumlusu, iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan İdare zararlarından, o iş ve işlemi yapan memur veya çalışanla birlikte sorumlu tutulur.

B) Emlak Taşınmaz Biriminin İdari Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Diğer Hususlar

Emlak Taşınmaz Servisinin görevleri

Madde 14 – Emlak Taşınmaz Servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

b) Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

c) Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaları teslim almak.

d) Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.

e) Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis /devir kararının kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.

f) Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, kiralamalara ilişkin sözleşme ve şartnameleri düzenlemek.

g) Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda teslim amacıyla gereken idari işlemlerin yapılması için gereğini yapmak.

h) Belediye tarafından kamu yararı ilkesine uygun olarak kullanmak üzere, gerekli olan taşınmazların kiralama işlemlerini yapmak.

ı) Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak. Müdürlükçe yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek.

i) Belediye sınırları içinde, imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların, Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapmak. Kamulaştırmayla ilgili her türlü belgenin düzenli bir şekilde dosyalanarak muhafazasını sağlamak.

j) Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konularda gereken sekretarya görevini yürütmek.

k) Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek.

l) Belediyeye ait taşınmazların işgalini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurum ve birimlerle gerekli çalışmaları yapmak

m) Belediyeye ait işgal edilmiş taşınmazların işgalcilerinden ecrimisil bedellerini tahsil etmek ve tahliyelerinin yapılması için gerekli idari işlemleri yapmak.

n) Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere satış işlemlerini yürütmek.

o) Belediyenin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın almak, gayrimenkul kiralamak, trampa yapmak, intifa ve irtifak tesis etmek.

ö) Belediye tasarrufunda olan gayrimenkullerde bulunan işgalleri tespit ederek 2886 sayılı Yasanın 75 inci maddesine göre tahliye ettirmek.

p) Belediyeye ait gayrimenkullere ait kira ve ecrimisil bedellerinin tahakkuk ve takibini yapmak.

r) Diğer kamu kurumlarına talep edilmesi halinde gayrimenkul tahsis, intifa ve irtifak hakları tesis işlemlerini yürütmek.

C) Bütçe İçi İşletme (Seferihisar Belediyesi Sosyal Tesisler İşletmesi)

Madde 15 – Seferihisar Belediyemiz Sosyal Tesisler İşletmesi 04.03.2013 tarih ve 35 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen, 5393 sayılı kanunun 71. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.04.2013 tarih ve B050MAH0010300 sayılı olurlarıyla kurulmuş olup Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğine tabi olarak çalışmaktadır.

İşletmenin Kurumlar Vergisine tabi faaliyetleri, hesap planı bakımından, sadece bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine tabidir.  İşletmenin ticari mal ve hizmet alım satımlarına ilişkin (Kurumlar Vergisine tabi) faaliyetleri için, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175. ve mükerrer 257. maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde defter tutulur. Mahalli idare bütçesi içinde yapılan personel ve diğer yönetim ve donatım giderleri kurum kazancının tespitinde ve Kurumlar Vergisi beyannamesinin düzenlenmesinde ayrıca dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 16 – Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 Yürürlük

 Madde 17 – Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 Yürütme

 Madde 18 – Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütülür.