Kadın Danışma Merkezi Müdürlüğü

Anasayfa / Haberler / Kadın Danışma Merkezi Müdürlüğü

Kadın Danışma Merkezi Müdürlüğü

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

I.BÖLÜM:

GENEL YÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Seferihisar Belediyesi tarafından açılan Kadın Danışma Merkezi işleyişine esaslar ile merkez çalışmaların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir.

KAPSAM

MADDE 2- Bu yönetmelik Seferihisar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları kapsar.

YASAL DAYANAK

MADDE 3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendi ve 5251 sayılı Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Anayasası’nın 41. maddesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5226 sayılı Ailenin Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ları yasal dayanaktır.

TANIMLAR

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

 1. Bölge: Seferihisar ilçesi ve civarını
 2. Merkez: Seferihisar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’ni
 3. Belediye: Seferihisar Belediyesi’ni
 4. Merkez Hizmetleri: Kadınların yaşadıkları sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuki ve geleneksel sorunlarla baş edebilmeleri ve katılımcı, üretken, kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri amacı ile koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetlerini
 5. Hizmet bölgesi: Hizmetin verildiği Seferihisar merkez ve köylerini
 6. Hizmet kitlesi: Hizmetin verilebildiği bölge kadınını ifade eder.

II. BÖLÜM

KURULUŞ HİZMET VE İŞLEYİŞ

KURULUŞ

MADDE5- Merkez; Seferihisar merkez ve köyleri öncelikli olmak üzere hizmet verir.

KURULUŞ AMACI

MADDE 6- Bölge kadının yaşadığı psikolojik, ekonomik, kültürel sorunları araştırıp incelemek ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaparak kadınların; sosyal refah seviyelerini yükseltmektir.

AÇILIŞ İZNİ İÇİN GEREKLİ KOŞUL VE BELGELER

MADDE 7- Merkez, hizmet bölgesi ile bölge halkının ve kadınının tanıtıcı toplum incelemesi raporunun hazırlanmasından sonra Belediye Meclisi’nin kabulü araştırma ve uygulama merkezi ile hizmete açılır. Merkezin kuruluş ve işleyişine ilişkin olarak gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ulusal- uluslar arası kadın örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği yapılır. Projelere destek ve finansman sağlanır.

HİZMET ESASLARI

MADDE 8- Merkezde aşağıdaki esaslar doğrultusunda hizmet verilir:

 1. Merkez hizmetleri belediye bünyesinde gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ulusal- uluslar arası kadın örgütleri ve gönüllülerin katılımı sağlanarak yürütülür.
 2. Merkez hizmetleri doğrultusunda, gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları, ulusal- uluslar arası kadın örgütleri, diğer yerel yönetimler, üniversiteler ve gönüllüler arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanarak mevcut kaynakların en verimli biçimde kullanılması ve yeni kaynaklar yaratılmasını sağlar.
 3. Merkez hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında öncelikler bölge kadınının sorun ve gereksinmeleri göz önünde tutularak belirlenir.
 4. Merkez hizmetlerin yürütülmesinde ve sunulmasında gerektiğinde hizmet kitlesinin yaşadığı mekânlar izlenir, değerlendirilir ve hizmet götürülür.

ETKİNLİK ALANLARI

MADDE 9-Merkezde aşağıdaki hizmetler verilir.

 1. Bilimsel araştırma ve incelemeler yapılır.
 2. Bölge kadınının sorun ve gereksinimleri, istek ve önerileri tespit edilir.
 3. Toplumun kadına ve kadın sorunlarına bakışı ve eğilimi belirlenir.
 4. Kadının toplum içindeki konumu belirlenir.
 5. Bölgenin demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ve kadınların sorunlarının çözümünde kullanılacak kaynaklar belirlenir.
 6. Kadınların mevcut aile yapısı; ana, baba, eş ve çocuklar ile akraba ilişkilerinden kaynaklı sorunlar saptanır.
 7. Aile geçimsizliği, aile içi şiddet, suça yönelim ve kötü alışkanlıklar doğuran nedenler ve bu etmenlerin kadına etkileri saptanır.
 8. Ailedeki kültürel değişimler iç ve dış göçün aile yapısına ve kadına olan etkiler saptanır.
 9. Kadınları olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, uygulamalar ve yasal düzenlemeler saptanır.
 10. Yapılan araştırma ve incelemelerde belirlenen kadın sorunlarının çözümüne ve gereksinimlerinin giderilmesine yönelik hizmetler verilir.
 11. Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilir.

a.1- Kadınlara psikolojik, hukuki, sosyal ve ekonomik danışmanlık ve rehberlik yapılır.

a.2- Kadınların sorunlarının çözümünde yardımcı olunur.

a.3- Kadınların psiko-sosyal sorunlarında içgörü ve farkındalık kazanmalar sağlanarak sorun çözme becerileri geliştirilir.

a.4- Şiddete bağlı fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılır.

a.5- Korumaya ihtiyaç duyan, yerinden edilmiş kadınlara rehberlik ve danışmanlık yapılır.

a.6- Şiddete maruz kalan kadınlara, yasal hakları ile ilgili danışmanlık yapılır.

a.7- Kriz durumları için telefon hattı ve maması oluşturulur.

b- Kadınların istihdamı ve kalkınmasına yönelik hizmetler sunulur.

b.1- Kadınlara meslek ve beceri edindirmek amaçlı çalışmalar yapılır.

b.2- Kadınlara gelir kaynakları yaratmak için çalışmalar yapılır.

b.3- Kadınların ekonomik yaşamdaki işlevlerini güçlendirerek, kalkınma sürecine etkin katılmalarını ve kalkınmadan

b.4- Kadın girişimciliği desteklenir.

b.5- Kadınların maddi ve manevi kalkınması için dayanışma ve yardımlaşmaları sağlanır.

b.6- Kadınların mesleki eğitimlerinin sağlanması ve vasıflarına uygun işlerde istihdam edilerek üretici konuma gelmelerini sağlayıcı çalışmalar yapılır.

b.7- Kadınların ekonomik yaşama tam ve eşit katılımını gerçekleştirecek çalışmalar yapılır.

b.8- Kadınlara istihdam olanakları yaratılması ve kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılır.

b.9- Kadınların ekonomik haklarının yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

b.10- Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

b.11- Kadınların ekonomiye katkısını tespit edici arttırıcı çalışmalar yapılır.

b.12- Kadın emeğinin görünür kılınmasına yönelik çalışmalar yapılır.

b.13- Gelir getirici organizasyonlar yapılır. Tesisler kurulur ve işletilir.

c- Kadın sağlığı konularında çalışmalar yapılır.

c.1- Kadın sağlığını olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, uygulamalar ve yasal düzenlemeler ile ilgili araştırmalar yapılır.

c.2- Kadın sağlığını olumsuz etkileyen etmenlerin ortadan kaldırılması ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapılır.

c.3- Kadın sağlığı, halk sağlığı ve hijyen konularında eğitici, bilgilendirici çalışmalar yapılır.

c.4- Sağlık çalışmalarına hizmet içi eğitim verilmesi ve programlarının hazırlanması yönünde çalışmalarda bulunur.

d- Eğitim çalışmaları yapılır.

d.1- Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapılır.

d.2- Kadın sorunlarına yönelik kampanya ve eğitim programları düzenlenir.

d.3- Yargı, sağlık, güvenlik, eğitim çalışmalarına hizmet içi eğitim verilmesi ve programlarının hazırlanması yönünde çalışmalar yapılır.

d.4- Kadın haklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılır.

d.5- Mülteci ve yerinden edinilmiş kadınlara eğitim sağlanır.

d.6- Kadınların eğitimine katkıda bulunur, okuma-yazma kursları düzenlenir.

d.7- Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi, kadının insan hakları konusunda toplum bilincini geliştirmeye yönelik kampanya ve eğitim programları düzenlenir.

d.8- Kadınların eğitimine katkıda bulunur.

e. Kadınlarla ilgili konularda organizasyonlar yapar.

e.1- Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenir.

e.2- Sempozyum, açıkoturum, seminer, konferans, panel, kongre ve toplantılar düzenlenir.

e.3- Gelir getirici organizasyonlar yapılır.

f- Aileye yönelik çalışmalar yapılır.

f.1- Aile geçimsizliğini doğuran nedenler incelenir, bunların önlenmesi amaçlı çalışmalar yapılır.

f.2- Ailede kültürel değişimler, iç ve dış göçün aile yapısına ve kadına olan etkileri araştırılır ve olumsuz etkilerin önlenmesi amaçlı çalışmalar yapılır.

f.3- Aile içi şiddete bağlı fiziksel, psikolojik sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılır.

g- Kurum, kuruluş ve şahıslarla işbirliği yapılır.

g.1- Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslar arası kadın örgütleri ve şahıslarla iletişim kurulur. İşbirliği ile bilgi alışverişi gerçekleştirilir.

g.2- Kadın sorunlarına ve kadın hareketine duyarlı kadınların, aralarında bilgi ve deneyim aktarımı, fikir alışverişi, dostluk, birlik, beraberliğin gelişmesine yönelik çalışmalar yapılır.

g.3- Kadınların sorunlarının, uzman kişi ve kuruluşlar ile birlikte tartışabileceği ortamlar yaratıcı çalışmalar yapılır.

g.4- Kadınların dayanışma ve yardımlaşmaları sağlanır.

g.5- Kadı gündemi oluşturulur ve bu gündemin kurum, kuruluşu ve şahıslarca izlenmesi sağlanır.

h- Basın yayın ve kamuoyu ile ilgili çalışmalar yapılır.

h.1- Merkez bünyesinde yapılan araştırma ve çalışmalar basına ve kamuoyuna duyurulur.

h.2- Kadın konuları ve sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturulur, duyarlılık geliştirilir.

h.3- Kadınlar ile ilgili araştırmalar, yayın ve çalışmalar izlenir.

h.4- Merkez bünyesinde yapılan çalışmalarla ve kadın konuları ile ilgili sürekli ve süresiz yayınlar hazırlanır ve yayınlanır.

h.5- Kadın konularında TV. Ve radyo programları yapılır.

h.6- Kadın konularında çıkmış yayınlardan arşiv oluşturulur.

i- Kadın haklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

i.1- Kadın haklarını savunmayı güçlendirici, kadın hakları konusunda bilinç düzeyini yükseltici çalışmalar yapılır.

i.2- Kadının insan hakları konusunda toplum bilincini geliştirmeye yönelik kampanya ve eğitim programları düzenlenir.

i.3- Kadın haklarının geliştirilmesine yönelik politika ve yasal hükümler için öneriler hazırlanır ve ilgili yerlere sunulur.

j- Kadınlara yönelik şiddet ile ilgili çalışmalar yapılır.

j.1- Şiddete maruz kalmış kadınlara, yasal haklarını bilme ve bilinçlenme konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulur.

j.2- Kadına yönelik şiddeti önlemek için kampanya ve eğitim programı düzenlenir.

j.3- Şiddete uğrayan kadınların davaları ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmak, destek verme, dava sürecini izleme ve hukuki yardım ağı oluşturulur.

k- kadın kütüphanesi oluşturulur.

k.1- Kütüphane hizmetinden isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar yaralanır.

k.2- Kütüphane hizmeti kapsamında okuma masaları oluşturulur.

k.3- Kütüphanenin oluşturulması ve geliştirilmesinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kişi, kurum, kuruluş ve oluşumlar sağlanır.

l- Projeler oluşturulur ve uygulanır.

l.1- Kadın sorunlarının araştırılıp incelenmesi ile belirlenen sorunların çözümü ve gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yapılacak her çalışma ile ilgili olarak projeler geliştirilip uygulanabilir.

l.2- Hazırlanan projeleri destekleyecek ve finanse edecek ulusal ve uluslar arası kaynak, kuruluş ve kişiler bulunur.

m- Kadın konularında sosyal politika ve planlarla hukuki hükümlere ilişkin öneriler geliştirilir ve sunulur.

n- Birime bağlı olarak hizmet veren Kadın Emeği Evleri’nde birimi ilgilendiren tüm hizmetlerin verilmesi ve bunun yanında bölge kadının ihtiyacı olan meslek edindirme ve beceri kurslarının düzenlenmesi.

III. BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 10- Merkezde koordinatör, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, avukat, tercüman ile hizmetli çalışan istihdam edilir.

ÇALIŞANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- Meslek elemanlarının ortak görev ve yetkileri.

 1. Yönetsel, mail, teknik işlerin yönetmeliğe uygun yürütülmesi.
 2. Mesleki çalışmalara ilişkin kayıtlar, istatistikî bilgiler, çalışma, program ve değerlendirme raporlarının düzenlenmesi ve ilgili birime sunulması.

Koordinatörün Görev ve Yetkileri:

 1. Yönetsel, mali ve teknik işlerin yönetmeliğe uygun yürütülmesinde birincil sorumlu olmak.
 2. Çalışma programını düzenleme ve yürütmede koordineyi sağlamak.
 3. Verilen hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarını organize etmek.
 4. Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

Sosyologun Görev ve Yetkileri:

 1. Bölge kadınının ve toplumun incelenmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.
 2. Bölgenin toplum yapısını inceleyerek, toplum ve kadınların sorunlarını saptamak ve kadınların sorunlarının çözümüne yönelik programlar düzenlemek ve yürütmek.
 3. Verilen hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarına katkıda bulunmak.
 4. Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak bölge kadınının toplumsal sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.
 5. Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli tutmak ve sağlamak.
 6. Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

Sosyal Hizmet Uzmanının Görev ve Yetkileri:

 1. Bölge kadınının ve toplumun incelenmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.
 2. Başvurular doğrultusunda, mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.
 3. Sosyal hizmet mesleğini yöntem ve tekniklerini kullanarak bölge kadınlarının sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak.
 4. Her türlü çalışmasına ilişkin kaydı tutmak ve saklamak.
 5. Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

Psikologun Görev ve Yetkileri:

 1. Merkeze başvuranların yetenek ve ilgi alanlarını belirlemek ve uygun çalışmalara yönlendirmek.
 2. Psikolojik sorunları olan kadınlar için programlar düzenlemek ve yürütmek.
 3. Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.
 4. Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak bölge kadınının psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.
 5. Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli tutmak ve saklamak.
 6. Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

Avukatın Görev ve Yetkileri:

 1. Kadınların hakları konularında inceleme, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak.
 2. Kadınlara hukuki danışmanlık, rehberlik yapmak.
 3. Verilen hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarına katkıda bulunmak.
 4. Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak bölge kadınının hukuki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.
 5. Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli tutmak ve saklamak.
 6. Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

Tercümanın Görev ve Yetkileri:

 1. Merkezin uluslar arası kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişimini sağlamak.
 2. Merkez çalışmalarının her aşamasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik çeviri yapmak.
 3. He türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli tutmak ve saklamak.
 4. Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

DİĞER ÇALIŞANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12-Unvanların gerektirdiği görevler ile lüzum halinde meslek elemanlarının yapacakları çalışmalara yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.

GÖNÜLLÜLERİN ÇALIŞMA ESASLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13- Gönüllü çalışanlar merkez hizmetlerinin yürütülmesine Kadın Danışma Merkezi onayı ile görev alırlar. Gönüllü çalışanlar, meslek elemanlarının yapacakları çalışmalar yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar. Gönüllü çalışanlar merkez hizmetlerinin yürütülmesinde görev alabilmek için kimlik bilgilerini bildirmek ile yükümlüdür.

IV. BÖLÜM

FİZİKİ ÖZELLİKLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİZİKİ ÖZELLİKLER

MADDE 14- Merkez adresi: Eski Belediye Binası (Köy Pazarı) 3. kat.

BİNANIN BÖLÜMLERİ

MADE 15- Merkez binası, meslek elemanlarının ve diğer personelin çalışmalarında kullanacağı 1 ofis, 1 eğitim salonu, 1 görüşme ve dinlenme odası, (danışmanlık hizmeti almaya gelen kadınlarımızın çocuklarının yararlanacağı) oyun alanından oluşmaktadır.

GİDERLER

MADDE 16- Merkezin işleyişi ile ilgili her türlü gider, belediye bütçesi ve bu hususla ilgili bağışlardan karşılanır. Hazırlanan ve uygulanan proje giderleri belirlenen finans kaynaklarınca karşılanır.

V. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK

MADDE 17- Bu yönetmelik hükümleri Seferihisar Belediyesi Meclisi’nin kararı ve Seferihisar Belediye Başkanı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 18- Bu yönetmelik hükümlerini Seferihisar Belediye Başkanlığı yürütür.