Menü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Hizmet ve Faaliyet Alanları

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1-

Bu yönetmeliğin amacı Seferihisar Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-

Bu yönetmelik Seferihisar Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3-

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. a) Belediye : Seferihisar Belediyesi’ni,
 2. b) Başkan : Seferihisar Belediye Başkanı’nı,
 3. c) Başkanlık : Seferihisar Belediye Başkanlığı’nı,
 4. d) Encümen : Seferihisar Belediye Encümenini
 5. e) Meclis : Seferihisar Belediye Meclisi
 6. f) Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 7. g) Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü’ nü,
 8. h) Müdür : Destek Hizmetleri Müdürü’ nü,
 9. i) Personel : Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,
 10. j) Yönetmelik : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
 11. k) Müdürlükler: Seferihisar Belediyesi bünyesinde bulunan müdürlükleri

 

Temel İlkeler

MADDE 5-

Seferihisar Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş:

MADDE 6-

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak kurulmuştur. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Teşkilat

MADDE 7

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerinin kullanılması için gerekli çalışmaları yapmakla beraber, merkez ve diğer hizmet binalarının; güvenliğinin sağlanması, bakım onarım işlerinin yapılması, su-elektrik-ısınma ve iletişim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması, müdürlüklerinin isteği doğrultusunda yapım işlerinin yaptırılması, mal ve hizmet satın alınması, ihale işlemlerinin yapılması, ve Belediye ulaşım hizmetlerinin sağlanması, hizmetlerini yürütmek amacıyla oluşturulmuş bir müdürlüktür. Bu çalışmalar aşağıdaki servislerce yürütülür:

 1. Destek Hizmetleri Müdürü
 2. İdari İşler Birimi
 3. Satınalma Birimi
 4. Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi
 5. Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi
 6. Depo, Ambar ve Lojistik
 7. Ulaşım Hizmetleri
 8. Araç Tamir Bakım Atölyeleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MADDE 8-

(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) Müdürlüğümüzün görev yetki ve sorumlulukları şu şekildedir:

(3) Seferihisar Belediyesinin amaç, prensip ve politikaları ile yürürlükte bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

 1. Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü demirbaş eşya, büro makinesi, mobilya ve mefruşat ile basılı kâğıt ve kırtasiyenin onaylanan iş planları uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında teminini sağlamak
 2. Belediye’ye alınan sarf malzemelerinin depolanması, dağılımı ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını yapmak ve kontrol etmek,
 3. Belediyenin merkez binası ile ek hizmet binalarının bakım-onarım işlerinin, planlandığı şekilde yürütülmesini sağlamak,
 4. Belediyenin personel servisi, bina bakım-onarımı, araç akaryakıt ve araç kiralama hizmet alımı ihale işlemlerini yaparak, ihaleyi alan yüklenici şirketlerin ödemelerini takip etmek ve kontrollerini yapmak,
 5. Asansörler, klimalar ve iklimlendirme sistemleri, otomatik kapılar, fotokopi, ozalit, baskı makinesi ve doğalgaz kazanları, kombiler ve brülör makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılmalarını sağlamak,
 6. Ayniyat saymanı aracılığı ile Belediyeye sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın giriş ve çeşitli sebeplerle çıktısını, depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takibini sağlamak
 7. Birimlerden gelen talepler referans alınarak, birimlerin ihtiyacı olan malzemelerin satın alma işlemlerini gerçekleştirmek, satın alma dosyasını tanzim ederek; Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak.
 8. İhale mevzuatını yakından takip ederek, satın alma işlemlerinin ihale yasasına uygunluğunu sağlamak
 9. Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
 10. Araç, iş makinesi ve ekipmanlarda oluşan arızaların, tespitini ve bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak, Atölyede yapılamayacak olanların dış piyasaya sevkinin yapılmasını sağlamak, yedek parça ihtiyacının tespitini ve temininin yapılmasını sağlamak, yapılan iş ve işçilikler ile alınan yedek parçaların kontrol ve kabulünü yapmak,
 11. Yıllık periyodik bakım takvimi ile koruyucu ve önleyici bakımların yapılmasını sağlamak
 12. Araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıt ve madeni yağın temini, kontrolü yapmak, gerekli raporları oluşturulmasını sağlamak.
 13. Araçların sicil dosyalarını tutulması, ruhsat, trafik tescil, kaza, trafik sigortası, egzost ve fenni muayenelerini takibi ve muhafaza edilmesini sağlamak,
 14. Maliyet analizleri yaparak, ekonomik ömrünü doldurmuş araçların 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre kayıttan düşürülmesi ve hurda satış işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 15. Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlerin yürütülmesinde gerekli takım, alet ve edevatı tespit edilmesi, temini ve muhafaza edilmesini sağlamak.
 16. Belediyenin ihtiyacı olan yedek parça, hammadde, yarı mamul ve benzeri diğer malzemelerin alımını, satın alma plan ve programları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 17. Belediyenin terkin ve diğer yollarla hurdaya ayrılan malzemelerini toplayarak muhafaza etmek ve satış işlemine hazır hale getirilmesini sağlamak,
 18. Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 19. Belediye hizmet binalarındaki kazan dairesi, jeneratör, asansör vb. ünitelerin çalışmasını sevk ve idare etmek.
 20. Müdürlük ve bağlı tüm birimlerde Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibini yapmak, kalite yönetimi ile ilgili gerekli tedbirlerin almak ve uygulamak.
 21. Çalışanlar arasında uyum, işbirliği, iş barışı ve huzurlu çalışma ortamı oluşturmak amacıyla gerekli önlemleri almak.
 22. Malzeme ve işgücü kullanımındaki dengeyi sağlamak, hatalı kullanımı önleyici çalışmalar yapmak.
 23. Belediye hizmetlerinde kullanılan araçların sevk ve idaresini yapmak.

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak

 

 

Müdürlüğe Bağlı Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1) İdari İşler Birimi

MADDE 9-

 1. İdari işler Servisi, müdürlük bünyesinde yapılan işlerin, mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde müdürlük makamına karşı sorumludur.
 2. Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri, her gün kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlamak,
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Yönetmeliğine uygun olarak yedek parça, malzeme, makine ve aletlerin toplu ve programlı alımlarını tespit etmek.
 4. Satın alma, ihale, avans işlerini ayniyat talimatnamesine göre hazırlamak.
 5. Satın alma işlemlerinin yürütülmesi için, Belediyenin ilgili müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.
 6. Yıl sonu envanterinin düzenlenmesini sağlamak.
 7. Baş şoförlüğün ve atölyenin yürüttüğü iş ve işlemlerin günlük kayıtlarını tutmak, raporlandırmak, araç ve iş makinelerinin çalışma raporları, atölye çalışma raporları ve iş emirlerinin, yedek parça, akaryakıt sarfiyatlarının kayıt altına alınması, günlük ve aylık olarak raporlanması işlerini yapmak.
 8. Çalışmalarını etkin ve verimli yürütülmesi için projeler geliştirmek.
 9. Araç ve iş makinelerimizin maliyet analizlerini yapmak.
 10. Belediyenin bünyesinde bulunan tüm birimlerin telefon, su ve elektrik faturalarının tespiti ve kontrolünü yaparak ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini takip etmek
 11. Bina bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak
 12. Kurum personelinin yemek, giyim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gereken tedbirleri belirlemek.
 13. Amirlerinin verdiği diğer işleri yapmak.
 14. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur.

2) Satınalma Birimi

MADDE 10-

 1. Satınalma Birimi kurumsal anlamda üstlendiği misyonu, tabii olduğu mevzuatın temel hükümleri doğrultusunda olmak üzere yönetişimi, katılımcılığı, saydamlığı, serbest rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği, kaliteyi, ileri teknolojiyi, standardizasyonu, kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliği esas alarak yerine getirmektir. Ayrıca;  talep sahibi birimlere, talep ettikleri  mal ve hizmeti, önceden belirlenmiş kalite kriterleri çerçevesinde, doğru miktarda, doğru zamanda güvenilir kaynaktan en uygun fiyatla mevzuat ve kanunlar çerçevesinde temin etmek,
 2. Ürün ve hizmet alımlarında Kamu İhale Kanunu ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğini referans alarak mal ve hizmet alımı yöntemini belirlemek.
 3. Satın alınan ürünlerin tanımlanması ve izlenebilirliğine yönelik işlemlerin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
 4. Belediyemiz için gerekli araç, gereç ve malzeme ile hizmet alımlarının satınalma işlemlerini yürütmek,
 5. Doğrudan Temin  İşlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 6. Araçların bakım- onarım hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi için Makina İkmal Birimiyle koordinasyon içerisinde çalışarak, standartlara uygun olarak temin etmek ve periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,
 7. Hizmet ve alımlara ilişkin analiz, istatistik ve raporları hazırlamak,
 8. Birimimize ait resmi yazışmaları ve havale olan yazıların cevaplarını yazmak,
 9. Birimi ilgilendiren diğer konulardaki üst mercilerden gelen emirleri ve görevleri yerine getirmek,
 10. Birimimize diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek,
 11. Mal Alımı, yapım işi ve Hizmet Alımı İşlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Kamu İhale Genel Tebliğini referans alarak yapım işi, mal alımı ve hizmet alımı yöntemini belirlemek.
 12. Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan Fiyat Farkı Kararnamelerini takip ederek belediyemizin yapacağı ve sözleşmeye bağlanmış olan ihaleleri için Fiyat Farklarını uygulamak
 13. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan ve isteklilerce ihale sonucuna itiraz edilip ve itiraz sonucu Kamu İhale Kurumu tarafından verilen Uyuşmazlık Kararlarını takip ederek, yapılan eksiklikleri takip etmek,
 14. Belediyemizin yapacağı yatırımlarla ilgili sözleşmeye bağlanan işlerde proje yönetimi aşamasında Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanmasında diğer müdürlüklere destek sağlamak,
 15. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur.

3) Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

MADDE 11-

 1. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemekle kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim dönemi hesabını hazırlayarak harcama yetkilisine sunmakla,
 2. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmekle,
 3. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmakla,
 4. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine öneride bulunmakla,
 5. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmakla,
 6. Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmakla görevlidir.
 7. Başkanlık Makamı ve müdürlüğün fatura TİF (Taşınır İşlem Fişi ) işlemlerinin yapılması.
 8. Tüm hizmet araçlarının akaryakıt ( motorin, benzin ) ikmal işlerinin yapılması ve kayıtlarının tutulması.
 9. Yedek parça ve malzemelerin Otomasyon ortamında depoya giriş ve çıkışlarının yapılması.
 10. Demirbaş malzemelerin kayıt, kontrol ve takibinin yapılması.
 11. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur.

4) Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi

MADDE 12-

 1. Müdürlüğe gelen evrakları evrak kayıt defterine kayıt eder. Varsa evveliyatlarını ekler, imza föyüne yerleştirir, Müdüriyet makamına sunar.
 2. Müdürlükten havaleleri yapılan evrakları ilgili birimlere veya kişilere verir. Birim Yetkililerin ilgili bölümüne kime verildiğini not eder.
 3. Acil ibaresi olan evrakları anında Müdüre iletir, havalesini yaptırır, ilgilisine verir.
 4. Arşiv yönetmeliği çerçevesinde hizmetler yürütür.
 5. Arşivdeki evrakların dosyalama talimatına göre düzenli tutulması sağlanır.
 6. Müdürlük elemanlarınca arşivden talep edilen dosyalar temin ve teslim edilir.
 7. Arşivdeki evrakların ve dosyaların daha düzenli tutulması ve korunması için gerekli önlemler alınır.
 8. Müdürlük faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapar.

5) Depo, Ambar ve Lojistik Birimi

MADDE 13-

 1. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama birimince edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
 2. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri muayene ve kabul işlemleri derhal yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak bu şekilde alınan taşınırların kesin girişleri yapılmadan kullanıma verilmesini önlemekle,
 3. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmekle,
 4. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı koruması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamakla,
 5. Ambarlarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmekle,
 6. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmekle,
 7. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmakla,
 8. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine öneride bulunmakla,
 9. Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmakla görevlidir.
 10. Tüm hizmet araçlarının akaryakıt (motorin, benzin) ikmal işlerinin yapılması ve kayıtlarının tutulması.
 11. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Müdür’e karşı sorumludur.

6) Ulaşım Hizmetleri Birimi

MADDE 14-

 1. Belediye Başkanlığının malı olan tüm motorlu araçlar ( binek oto, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, iş makineleri ve vb. ) Müdürlüğün demirbaşlarında kayıtlı olup işin nevine göre diğer müdürlüklere Demirbaş kaydı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde kalmak kaydı ile zimmet ve araç devri yapar.
 2. İlgi birimlere şoför tahsis eder.
 3. Bütün demirbaş ve kiralık araçların akaryakıt ve yağ ihtiyacını karşılar.
 4. Atölye ve garajların ve bünyesindeki araçların güvenliği için gece ve gündüz gerekli önlemleri alır.
 5. Belediye personelinin servis hizmetleri ve diğer görevleri gereği ikmali ile ilçe halkının uygun görülen taleplerine cevap verebilecek hizmeti sağlar.
 6. Ekonomik ömrünü dolduran motorlu ve motorsuz her türlü aracın tetkikini yapar.
 7. Hizmet kalitesini iyileştirir.
 8. Mevcut kaynakları uygun değer şekilde kullanır.
 9. Yönetimi doğru ve zamanında bilgilendirir.
 10. Belediye hizmetleri yürütülürken kurum içi ve kurum dışı birimlerle gereken irtibatı ve koordinasyonu sağlar.
 11. Garajın bakım, temizlik, güvenlik ve düzenini sağlamak.
 12. Garaj şoförlerini sevk ve idare etmek. Ancak Temizlik İşleri Kamyon ve Diğer Araçları ile Fen İşleri İş Makineleri ve diğer araçlarının sevk ve idaresi
 13. Garaj ile ilgili demirbaşları temin ve muhafaza etmek.
 14. Hizmet araçlarının trafik muayenelerinin ve/veya plaka işlemlerinin yaptırılmasını Hizmet araçlarının çalışır, göreve hazır bulundurulmasını sağlamak.
 15. Hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını iş akış şeması ile sağlamak ve kontrolünü yapmak.
 16. Garajda veya hizmet araçlarında meydana gelen hasarları anında tespit etmek ve ilgili birimler ve üstlerine yazılı olarak bildirmek.
 17. Garajın her türlü ihtiyacını tespit edip üstlerine yazılı olarak bildirmek.
 18. Garaj görevlileri arasında adil görev paylaşımı ve sürücü nöbet listesini yapmak ve

bunun görevlilere tebliğ edilmesini sağlamak

ş)   Taşıt Talep Formu ve “Görev Onayı” düzenleyerek hizmet aracını sevk etmek.

 1. t) Garajda ve hizmet alanında özel araçların bakım, onarım ve temizliğine izin vermez.
 2. u) Sürücüsüne hizmet araçlarının gerekli temizliğini yaptırmak.

ü)  Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Birim Müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.

 

7) Araç Tamir Bakım Atölyeleri

MADDE 15-

 1. Müdürlüklerin yetki ve sorumluluklarında bulunan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi, temininde gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak.
 2. Birimine bağlı alt birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
 3. Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını iş akış şeması ile takip eder.

ç)   Belediyemiz müdürlüklerinden gelen iş istek formlarına göre iş organizasyonunu

yapar, çalışmalarını kontrol eder.

 1. Atölye alt birimlerinde onarılması mümkün olmayan arızaları müdüriyete bildirir.
 2. Araçların ve iş makinelerinin bakım ve onarım puantaj formunun tutulmasını ve bunları arşivlenmesini sağlar.
 3. Atölyeler bünyesinde bulunan alt birimler arasında iletişimi sağlar.
 4. Müdürlüğümüze bakım ve onarım için gelen araç-gereç ve iş makinelerine gerekli yedek parça ve sarf malzemeleri tespit eder ve bu malzemeleri taşınır kontrol kayıt ve ambar yetkilisine teslim eder.
 5. Gerekli parça temini için taşınır kontrol kayıt ve ambar yetkilisi ile birlikte çalışır.
 6. Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin hasarlarının tespitini, bu hasarların

giderilmesini sağlar.

 1. Atölyelerde oluşan hurdaları müdüriyete bildirir.
 2. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder.
 3. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile birim müdürü tarafından verilen görevleri yapar.

 

Müdürlüğün Yetkisi

MADDE 16-

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 17-

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 18-

 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünü, Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.
 3. Müdürlüğünün, tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin, disiplin amiridir.
 4. Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 5. Görev bölümü yapmak, personelin, izin, hastalık vb. durumlarda yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.
 6. Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak .
 7. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.
 8. Yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunlara dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmak.
 9. Müdürlük içi yönergeler yayınlamak, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirmek.
 10. Müdürlüğün çalışmalarını tanzim etmek ve personel arasında görev taksimatı yapmak, işlerin, yazılı veya sözlü olarak, görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlamak.
 11. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
 12. Müdür, Başkanlık Makamınca yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde temsil yeteneğine sahip, bilgili, tecrübeli ve başarılı memur personeller arasından atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir.
 13. Müdürün, mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı ile vekâleten yürütülür.

 

Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 19-

 1. Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.
 2. İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.
 3. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak
 4. Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak.
 5. İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.
 6. Biriminden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.
 7. Birimine gelen evrakın gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak
 8. Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne bildirmek
 9. Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak.
 10. Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek
 11. Birim sorumlusu, birimine ait tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur
 12. Birim Sorumlusu Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmekten müdürüne karşı sorumludur.
 13. Birim Sorumlusunun mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde şeflik görevi diğer şeflerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından vekâleten yürütülür.

 

Memurun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 20-

 1. Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.
 2. Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.
 3. Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.
 4. Müdür veya Birim Sorumlusunun kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

 

Arşiv Görevlisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 21-

 1. Arşive giren ve çıkan tüm dosyaları, tasnif etmek,
 2. Arşiv ile ilgili dosyaların zimmet karşılığı ilgilisine verilmesini ve alınmasını, ilgisi ve yetkisi olmayan, kişilere dosya ve evrak verilmemesini sağlamak.
 3. Tüm işlerinde, birim amirleri ile müdüre bilgi vermek ve bu çalışmalarının yanında müdürün vereceği diğer görevleri de yapmak.
 4. Arşiv Görevlisi, müdürlük arşivine giren, çıkan ve arşivde bulunan tüm dosyaların düzenli bir şekilde arşivlenmesi ve muhafazasından sorumludur.

 

Yardımcı Hizmetler Personeli ve İşçinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 22-

 1. Çalıştığı birimin personeline yardımcı olmak, amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak,
 2. Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yapmak, her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak ve taşıtların yükleme ve boşaltılmasına yardım ve nezaret etmek.
 3. Müdürlükte çalışan tüm personel, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tüm işlerini yerine getirmekle yükümlü olup; hiyerarşik yapıya uygun olarak, sıralı disiplin amirlerine karşı sorumlu oldukları gibi müdüre ve Belediye Başkanına karşı da doğrudan sorumludur

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin İcrası

MADDE 23-

Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
 2. b) Görevin planlanması: Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
 3. c) Görevin İcrası: Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 24-

1) Belediye Birimleri Arasında ve Birim İçi İşbirliği ve Koordinasyon

 1. a) Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon

Müdür tarafından sağlanır.

 1. b) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına

göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

 1. c) Destek Hizmetleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder sorumlu personele iletir.
 2. d) Birim Sorumlusu veya görevli personel evrakları niteliğine göre inceler gerekli araştırmaları yaparak doğrudan temin yada ihale konusunda harcama yetkilisinden onay alarak sonuca ulaştırır.
 3. e) Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyaları hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne havale edilir.

 

2) Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon :

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, birim sorumlusu ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 25-

 1. a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
 2. b) Destek Hizmetleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 26-

İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Çalışma Yönergeleri

MADDE 27-

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği meclis onayı ve yayımlanmasının ardından Çalışma Birimlerine ait Belediye Başkanı onayı ile “Çalışma Yönergeleri” çıkartabilir.

 

Yürürlük

MADDE 28-

Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 29-

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personel ve Görev Dağılımı
Ceyda İnce
Satınalma Görevlisi
Emre Tozduman
Satınalma Görevlisi
Hüseyin Çakırbey
Satınalma Görevlisi
Demet Dinç
Satınalma Görevlisi
Ezgi YERDELEN
Yazı İşleri Görevlisi
Güney ATLI
Satın Alma Görevlisi
İrfan Çevik
Satın Alma Görevlisi
İlhan Odabaşı
Ulaşım Hizm. Birim Sor.
Sezar Tiren
Lojistik ve Ambar Sor.
Ali Ateş
Ulaşım Bir. Amir Yard.