Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Anasayfa / Haberler / Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARINI BELİRLEYEN

YÖNETMELİK

            AMAÇ:

            Madde 1- Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları bu yönetmelikle düzenlenmektedir.

            KAPSAM

            Madde 2-  Bu yönetmelik Seferihisar Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarının teşkilat, görev ve esaslarını kapsar.

            BAĞLILIK:

            Madde 3- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

            TEŞKİLAT:

            Madde 4- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde;

            a- Tarımsal yapılar ve sulama sorumlusu. 

            b- Tarım ve hayvancılık hizmetleri sorumlusu

            c- Yazı işleri Sorumlusu

            YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER:

            Madde 5-

            a- 4982 sayılı bilgi edinme kanunu

            b- 5393 sayılı belediye kanunu

            c- 6360 sayılı kanun

            d- Belediye meclisi ve encümen kararları

            e- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

            f- 4734 – 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu

            g- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yönetmelikler

            h- 10/04/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik

            TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ALANLARI

            Madde 6-

            1- Seferihisar Halkının bilgi edinme hakkını göz önünde bulundurarak tarımsal faaliyetlerle ilgili halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak, Başkanın halkı bilgilendirme toplantılarını organize etmek (Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Çiftçi Koruma, Üretici Birlikleri, Tarımsal Kooperatifleri, S.T.K.’lar, Muhtarlar, Kahve toplantıları)

            2- Bitkisel üretim yöntemlerinden Organik tarım ve İyi Tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, ilçemizdeki üreticilerimizin organik tarım ve iyi tarım sertifika almalarına destek vermek.

            3-

            a) İlçemiz sınırlarında Organik pazar ve Üretici pazarlarının kurulmasına destek vermek,

            b) Tarımsal ürün ve tarla denetimlerinin yapılmasını gerçekleştirmek.

            c) Tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak için gerekli girişimlerde bulunmak.

            d) Mandalina, zeytin, üzüm ve enginar gibi ürünlerin işlenmesi yan ürünlerinin geliştirilmesine, pazarlanmasına destek vermek.

            e) Hayvancılık, süt ve süt mamüllerinin geliştirilmesi ve pazarlanması destek vermek.

            f) Tarımsal üreticilerin birlik ve/veya kooperatif bünyesinde örgütlenme çalışmalarına destek vermek.

            g) Tarımsal üreticilerin ilgili Bakanlıklar nezdinde haklarının korunması, temsil edilmesi, Bakanlıklar ve ilgili kurumlar tarafından sunulacak teşvikler ve hibelerle üreticilerin buluşturulmasını, bilgilenmesini yararlanmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.  

            4- Baraj sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri ile ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

            a) Yeraltı ve yerüstü sulama kaynaklarını kullanarak çiftçilerin faydalanacağı şekilde sulama tesisi projelerini yapmak/yaptırmak.

            b) Arazi ıslah çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunmak.

            c) Sulama şebekelerinin, arazi seviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol, münferit drenaj gibi hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

            d) Müdürlüğe ait sulama tesislerinin projelerini hazırlamak, yaklaşık maliyet teşkili, ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul işlemleri ile bunlarla ilgili yazışmaları yapmak, idari işleri yürütmek ve kesin hesapları yaptırmak.

            e) Ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi, arazi ıslahı çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışmalar gerçekleştirmek.

            f) Yer üstü ve yeraltı kaynaklarında debi miktarı 7 lt./sn. olan, en az 70 dekar arazi sulanacak şekilde ve en az 10 çiftçi ailesinin yararlanacağı şekilde hazırlanan projeleri yapmak yada yaptırmak.

            g) Debi miktarı 500 lt./sn.’yi geçen kaynaklarda DSİ teşkilatından izin almak kaydıyla yapılan projeleri yapmak ya da yaptırmak.

            5- Kırsal kalkınma modellerinden biri olan Kırsal Turizm konusunda çalışmalar yapar. Bu çalışma kapsamında sahip olunan yerel değerlerin korunması esasına göre hareket eder. Bölgede konuya uygun envanter çalışmasını yapar ve projeye uygulanabilir olması için harekete geçer.

            6- Bölgemizdeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması için gerekli faaliyetleri yürütmek.

            a) Hayvancılığın desteklenmesi amacı ile yem bitkileri ekim alanlarının arttırılmasını sağlamak.

            b) Yerli hayvan ırklarını ıslah ederek hayvansal ürünlerde verim ve kalite artışını sağlamak.

            c) Hayvan hastalıkları ve zararlılarına karşı mücadele etmek.

            7- Bitki hastalıkları ve zararlılarına karşı mücadele etmek.

            a) Bölgemizdeki bitkisel ürünlerin kalite ve verimliliğini artırıcı çalışmaları yürütmek.

            b) Kompost ve solucan gübresi üretmek ve üretimini desteklemek.

            8- Bölgemizde yaşam düzeyinin yükseltilmesi amacı ile alternatif ürün yetiştiriciliğini ve çiftçi eğitimini desteklemek.

            9- Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak.

            10- Yerel tohum mirasımız ile ilgili çalışmaları yapar.

            a) ”Tohum merkezi’ bünyesinde yerel tohum yetiştirir, üretimini yaptığı çeşitler ile ilgili tohumluk faaliyetlerini yürütür. Elde edilen tohumların saklanmasını sağlar ve yurt genelinde paylaşılıp çoğaltılması ile ilgili faaliyetlere katılır.

            b) ”Seferihisar Yerel Tohum Ağı” kapsamında ilçe genelinde uygun coğrafi bölgelere göre üretim planlar ve tohumluk yetiştirilmesi için girişimlerde bulunur. Bu faaliyet kapsamında ”Seferihisar Yerel Tohum Ağı Üreticileri’nin’ tesbitinde bulunur. Seçilen tohum üreticilerinin gerekli eğitimleri almalarını sağlar.

            c) Tohum merkezinde fidan üretimini yapar.

            d) Okul Tarlaları oluşturur.

            11- Toprak, bitki, su ve gıda analizlerini yaptırır.

            Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporları yapmak, yaptırmak ve toprak analizlerinin yapımı için gerekli çalışmaları yürütmek.

            12- Tarımsal üretimle ilgili uygunluk denetimini yapar üretimin verimliğini artırma çalışmalarını destekler.

            13- Konusu ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarca ortak çalışmalarda bulunmak.

            14- Birim arşivinin ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi, tasnifi, takibi ve dosyalanmasının yapılarak muhafazasını sağlamak.

            Evrak kayıt işlemlerini yapmak.

            Taşınır kayıt kontrol işlemlerini yürütmek.

            Stratejik planı, performans planı ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

            Gerçekleştirme görevini yürütmek.

            Satın alma ve muayene kabul işlemlerini yürütmek.

            Madde 7- YAZI İŞLERİ SORUMLUSU

            1- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapar.

            2- Müdürlük ile ilgili belediye içi belediye dışı yazışmaları yapmak, kayda almak ve arşivlemek.

            3- Kullanılan sarf malzemelerinin teminini sağlamak.

            4- Müdürlük ile ilgili malzeme ve hizmet alım evraklarını yapmak kontrol etmek tasniflemek ve arşivlemek.

            5- Müdürlük çalışmaları ile ilgili iç kontrol sisteminin izlenmesinin takibini yapmak

            6- Yazılı, sözlü, mail ve faks ile gelen istek, şikayet ve önerileri almak müdürlüğe iletip takibini yaparak geri dönüşümünü sağlamak.

            Madde 8- TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA SORUMLUSU

            1- Baraj sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri ile ilgili hizmetleri takip eder.

            2- Yeraltı ve yerüstü sulama kaynaklarını kullanarak çiftçilerin faydalanacağı şekilde sulama tesisi projelerini Etüt Proje Birimi ile koordineli çalışarak takip eder.

            3- Arazi ıslah çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunur.

            4- Sulama şebekelerinin, arazi seviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol, münferit drenaj gibi hizmetleri Etüt Proje Birimi ile işbirliği içinde çalışarak takip eder.

            5- Ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi, arazi ıslahı çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli projeler gerçekleştirmek.

            6- Yer üstü ve yeraltı kaynaklarında debi miktarı 7 lt./sn. olan, en az 70 dekar arazi sulanacak şekilde ve en az 10 çiftçi ailesinin yararlanacağı şekilde hazırlanan projeleri yapmak yada yaptırmak.

            7- Debi miktarı 500 lt./sn.’yi geçen kaynaklarda DSİ teşkilatından izin almak kaydıyla yapılan projeleri yapmak yada yaptırmak.

            8- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün çalışma alanlarında belirtilen 6. Maddenin 2., 3/b, 7., 9., 11., 12., fıkralarından sorumludur.

            Madde 9- TARIM VE HAYVANCILIK HİZMETLERİ SORUMLUSU:

            1- Seferihisar Halkının bilgi edinme hakkını göz önünde bulundurarak tarımsal faaliyetlerle ilgili halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak, Başkanın halkı bilgilendirme toplantılarını organize eder. (Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Çiftçi Koruma, Üretici Birlikleri, Tarımsal Kooperatifleri, S.T.K.’lar, Muhtarlar, Kahve toplantıları)

            2- Kırsal kalkınma modellerinden biri olan Kırsal Turizm konusunda çalışmalar takip eder. Bu çalışma kapsamında sahip olunan yerel değerlerin korunması esasına göre hareket eder. Bölgede konuya uygun envanter çalışmasını yapar ve projenin uygulanabilir olması için harekete geçer.

            3- ”Tohum merkezi’ bünyesinde yerel tohum yetiştirir, üretimini yaptığı çeşitler ile ilgili tohumluk faaliyetlerini yürütür. Elde edilen tohumların saklanmasını sağlar ve yurt genelinde paylaşılıp çoğaltılması ile ilgili faaliyetlere katılır.

            4- ”Seferihisar Yerel Tohum Ağı” kapsamında ilçe genelinde uygun coğrafi bölgelere göre üretim planlar ve tohumluk yetiştirilmesi için girişimlerde bulunur. Bu faaliyet kapsamında ”Seferihisar Yerel Tohum Ağı Üreticileri’nin’ tesbitinde bulunur. Seçilen tohum üreticilerinin gerekli eğitimleri almalarını sağlar.

            5- Tohum merkezinde fidan üretimini yapar.

            6- Okul Tarlaları oluşturur.

            7- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün çalışma alanlarında belirtilen 6. Maddenin 3/a-c-d-e-f-g, 6., 8., 12., 13., fıkralarından sorumludur.

Madde 10- Bu yönetmelik Seferihisar Belediye Meclisi’nin kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Madde 11- Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Madde  12- İşbu yönetmelik 12 maddeden ibarettir.