ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Anasayfa / Haberler / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Kafiye Alten

Tel :    444 7 743 Dahili:

Gsm: 

Fax:   0 232 743 2075

kalten@seferihisar.bel.tr

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK

 VİZYONUMUZ:

2872 sayılı Kanunun çerçevesinde, Çevremizi tehdit eden her türlü tehlikelerde ve kirliliklerle mücadele edip geleceğimizin mirasçıları olan çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmak.

Eğlence yerlerini tek bir adreste toplamak işyeri sahibinin ve vatandaşlarımızı istekleri doğrultusunda yaşanabilir bir İlçe yaratmak.Böylelikle eğlenmek ve dinlenmek amaçlı gelen hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda birbirlerinin hakkını yemeden gerçekleştirmek.

Atık halde bulunan plastik,kağıt,cam elektronik ,pil ve yağları toplamak ve geri dönüşümünü sağlamak.

Gürültüden uzak yaşanabilir bir ortam sağlamak.

5199 sayılı Kanun çerçevesinde sokakta bulunan tüm hayvanların yaşam kalitesini yüksetmek,aşı,beslenmesi ve barınak sorununu ortadan kaldırıp Avrupa normları sevisine getirmek

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü:
 5393 sayılı Belediyeler Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
2872 sayılı Çevre Kanunu
5199 sayılı Kanun

Kanunları gereğince
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil Ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğünde hizmetler, Müdürün koordinatörlüğünde Çevre Koruma ve Çevre Kontrol İşleri alt biriminde çalışan memur personel ile diğer personel eliyle yürütülür.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü “5393 sayılı Belediye Kanunu”, “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu”, “2872 sayılı Çevre Kanunu” ve ilgili diğer kanunlar ile “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”,

Atık Pil ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,

 “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”,hükümleriyle belediyelere verilen yetkileri kullanır ve genel görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar;

a)-Ambalaj atıkları ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını önlemek, ambalaj atıklarını değerlendirmek ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere yapılan çalışmaları denetlemek,

b)Çevre bilincinin gelişmesi ve yerleştirilmesine yönelik bilgilendirme amaçlı afiş broşür ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak,

c)Çalışma konuları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek,

d)Kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,

e)Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklem

ek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak toplantılar düzenlemek,

f)-Eğlence yerlerinin denetiminin yapılması ve canlı müzik izni olmayan işletmelere izin  alınması için yardımcı olmak.

g)Görev alanıyla ilgili olarak yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak,

h)Başkanca verilen diğer görevleri yapmak,

ı)-Çevreye verebileceğin zararı önlemek üzere atık halde bulunan elektronik elektrikli malzemeleri toplamak

k)-Atık pillerin doğaya zararını önlemek için TAP ortak projeyle toplamak.

l)Atıkların, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması,  toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak,uygulamak ve denetimini yapmak.

m)Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, plan ve projeler hazırlamak.

m)Yer üstü ve yer altı sularına, denizlere, havaya,  toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, ölçüm yapmak/yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek.

n)Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen kriter ve standartların uygunluğunu sağlamak.

o)Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, plan ve projeler hazırlamak,

p)Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamak.

r)Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.

MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Müdür:
a)657 Sayılı D.M.K. hükümlerine istinaden Belediye Başkanlığınca atanır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü Başkanlık Makamı adına temsil eder.

b)Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mer’i mevzuatın öngördüğü görevleri Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, sorumlu olduğu yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

c)Müdürlüğün sevk ve yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün çalışmalarını, personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin tanzimine ilişkin düzenlemeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir.

d)Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarının ve stratejik planlarının hazırlanmasını sağlar.

e)Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesini kontrol eder.

g)Personelin yıllık izin planlarını yapar, izin rapor, doğum, ölüm vb. konuların işlemlerini takip ve kontrol eder.

h)Müdürlüğe dış ve iç birimlerden gelen- giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar.

ı)Stratejik planlama ile müdürlüğün stratejik hedeflerinin ve bütçesinin gerçekleştirilmesini sağlar.

i)Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar.

İDARİ HİZMET BİRİMİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLUKLARI

İdari Hizmet Birimi, Müdürlük Makamına bağlı olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir. İdari Birim:

1-Barınak

2-Eğlence yerleri denetim Birimi

a)Müdürlük Makamı tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

b)Çeşitli Kurum, Kuruluş ve Kurum içi Müdürlükler ile tüzel ve özel kişilerden gelen ve/veya söz konusu yerlere cevap niteliğinde gidecek olan resmi yazı, dilekçe, dosya, başvuru formu vb. gibi evrakların sistem içerisinde kaydını, havalesini ve dosyalama işlemini yapar.

c)Müdürlükler arası yazışmaların, ilgili birimlere havalesini yapar, sonuçlarını takip eder ve sonucundan yasal süresi içerisinde ilgililerine bilgi verir.

d)Müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerin yazışmalarını ve arşivlemesini yapar.

e)Müdürlüğe gelen şikâyetleri  (sözlü, telefon, e-mail)  alır, konusuna göre müdüre veya denetim birimine havale ederek, süresinde cevap verilmesini sağlar.

e)Müdürlüğün bütçesini ve faaliyet raporlarını hazırlar.

f)Müdürlük harcamaları ile ilgili olarak avans alır ve mahsuplarını yapar.