Dış İlişkiler Müdürlüğü

Anasayfa / Haberler / Dış İlişkiler Müdürlüğü

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Dış İlişkiler Müdürü

Ejder ÇAKIR

Tel :    444 7 743 Dahili: 169

Gsm: 

Fax:   0 232 743 2075

sok@seferihisar.bel.tr

 

DIŞ İLİŞKİLER YÖNETMELİĞİ
SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Dış İlişkiler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş
MADDE 3- (1) Dış İlişkiler Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Dış İlişkiler Bürosu, Uluslararası Projeler Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürosundan oluşur.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
     a) Belediye: Seferihisar Belediyesini,
     b) Başkanlık: Seferihisar Belediye Başkanlığını,
     c) Müdürlük: Dış İlişkiler Müdürlüğünü,
     ç) Personel : Dış İlişkiler Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 5- (1) Dış İlişkiler Müdürlüğünün görevleri;
     a) Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak; bu kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve etkinlikleri düzenlemek; temsil, katılım, eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak,
     b) Belediyemizin dış ülkeler, dış ülke temsilcilikleri ve bağlı kuruluşları ile ilişkiler bağlamında her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
     c) Belediyemizin üye olduğu ve olacağı ağ ve örgütler bünyesindeki etkinliklerimizi yürütmek,
     ç) Uluslararası kural ve anlaşmalara göre kurulmuş örgütler ve kurullarda Belediyenin temsilini olanaklı kılan ilişkileri kurmak,
    d) Seferihisar İlçesi ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkileri kurmak, mevcut ilişkileri geliştirmek,
    e) Belediyemizi ve yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla yazılı ve görsel sunum materyalleri hazırlamak ya da çevirilerini yapmak,
     f) Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,
     g) Belediyemizin web sayfasının İngilizce içeriğini hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak,
     ğ) Uluslararası kurum, kuruluş ve örgütlerin ilgili ve yararlanılabilir çalışma ve projelerini izlemek, ortak çalışma ve projeler hazırlamak, yürütmek, işbirliği sağlamak,
     h) Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili çağdaş dünyadaki örnek, model, deneyim, program ve projelerini izlemek, değerlendirmek ve Başkanlığa öneriler hazırlamak,
     ı) Dış basında Belediyemizi ve ilgili konuları izlemek ve değerlendirmek,
     i) Uluslararası hibe kaynakları ile finanse edilebilecek konuları izleyerek tekil ya da ortaklı hazırlanabilecek projeleri ilgili birimlerimize iletmek,
     j) Belediyemiz birimlerince hazırlanacak ve yürütülecek uluslararası ya da yabancı finans kaynaklı projelerin koordinasyonunu sağlamak,
     k) Belediyemize gelen yabancı konukları ağırlamak, programlarını yapmak ve ilgililerle görüşmelerini sağlamak,

Müdürün görev yetki ve sorumluluğu
MADDE 6- (1) Dış İlişkiler Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;
     a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
     b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
     c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
     ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
     d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
     e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
     f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,
     g) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
     ğ) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
     h) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
     ı) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek
     i) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Üst sorumlunun görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 7- (1) Üst Sorumlu;
     a) Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
     b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.
     c) Müdüre karşı sorumludur.

Büro sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Büro Sorumlusu;
     a) Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.
     b) Büroya ait iş ve işlemlerden Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Seferihisar Belediye Başkanı yürütür.